Aktualności

11 kwietnia 2017, 11:03Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Niebawem ruszy rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu. Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w wybranej szkole do 12 maja 2017 roku. Komisje rekrutacyjne do 15 maja 2017 roku podadzą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, mogą zostać przyjęte osoby spoza obwody szkoły. Od 16 maja br. rozpocznie się postępowanie uzupełniające na wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu szkoły. W przypadku większej liczby chętnych spoza obwodu na wolne miejsca będą brane następujące kryteria:


  1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – wymagane oświadczenie – 50 pkt

  2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – wymagane oświadczenie – 20 pkt

  3. Kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 30 pkt

  4. Kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – wymagany prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu – 30 pkt

  5. Kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – wymagany dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt

  6. Kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – wymagane oświadczenie – 30 pkt

  7. Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej – 30 pkt

  8. Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – wymagane zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia – 10 pkt

  9. Kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – wymagane oświadczenie – 10 pkt


Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nabór do klas integracyjnych odbywał się będzie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku. Rekrutacja do klasy pływackiej będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku. Dla oddziałów integracyjnych, podobnie jak oddziałów sportowych, nie określono obwodów. Niezbędne informacje oraz terminy wraz ze szczegółowymi regulaminami dostępne są na Miejskim Portalu Edukacyjnym oraz poniżej.

Dane teleadresowe szkół podstawowych w Słupsku:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8425501

e-mail: naszajedynka@wp.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8423141

e-mail: sp2slupsk@wp.pl


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Banacha 5, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8431910

e-mail: sp3slupsk@wp.pl


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8457066

e-mail: sp4slupsk@wp.pl


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8404201

e-mail: sekretariat@sp5.pl


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Starzyńskiego 6, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8424666

e-mail: sp6slupsk@o2.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8417981

e-mail: sekretariat@sp8.slupsk.pl


Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8422786

e-mail: sekretariat@sp9.slupsk.pl


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

prof. Stanisława Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8455075

e-mail: sp10slupsk@wp.pl


Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF

Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8482492


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013