Aktualności

12 października 2017, 10:34XX edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska

10 października 2017 r., o godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w sali 211 im. Konstytucji 3-go Maja odbyła się XX edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Stypendia Prezydenta Miasta Słupska ustanowione zostały w 1997 roku, tj. 20 lat temu.

W bieżącym roku wpłynęło łącznie 55 wniosków o przyznanie stypendium (w tym: 42 wnioski o stypendium za wyniki w nauce oraz 13 wniosków o stypendium za osiągnięcia artystyczne. Stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce przyznano 30 uczniom, za osiągnięcia artystyczne 7 uczniom. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi 250 zł miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca danego roku szkolnego). Wysokość stypendium za osiągnięcia artystyczne wynosi 500 zł i wypłacane jest jednorazowo.

Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń/absolwent szkoły podstawowej (kl. V-VI), gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu miasta Słupska, będący jego stałym mieszkańcem.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce uczeń powinien spełnić następujące wymagania:

  • uzyskać średnią ocen: w szkole podstawowej: 5,5; w gimnazjum: 5,0; w szkole ponadgimnazjalnej: 4,75;

  • z każdego przedmiotu ocenę – w przypadku ucznia ze szkoły podstawowej co najmniej bardzo dobrą, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej ocenę co najmniej dobrą;

  • z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą – we wszystkich typach szkół;

  • osiągnąć tytuł laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty – dot. szkoły podstawowej i gimnazjalnej; natomiast w szkole ponadgimnazjalnej – tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach określonych w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Stypendium artystyczne przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sztuk plastycznych; muzyki, tańca i śpiewu; teatru i filmu; literatury. Za osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach:

  • I kategoria – na szczeblu międzynarodowym,

  • II kategoria – na szczeblu krajowym,

  • III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013