Aktualności

13 lutego 2018, 11:48Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Niebawem ruszy rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Ustalone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

Terminarz rekrutacji zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem.


Zarządzenie Nr 99/E/2018

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 9 stycznia 2018 r.


w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art . 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)


zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorce Wydziału Edukacji.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 99/E/2018

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 9 stycznia 2018 r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym


Kontynuacja edukacji przedszkolnej


1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 1 marca 2018 r.

do 7 marca 2018 r.


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


2.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

8 marca 2018 r.

(godz. 8.00)

3.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 8 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

do 22 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

4.

Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 8 marca 2018 r.

(godz. 15.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

od 26 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 4 kwietnia 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

9.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10 kwietnia 2018 r.


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


10.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

11 kwietnia 2018 r.

11.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 13.00)

do 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 13.00)

12.

Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


od 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 14.00)

do 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, poz. 949, poz. 2203).


od 19 kwietnia 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

14.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


23 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

15.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


od 23 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

do 27 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

16.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


30 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

17.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

30 kwietnia 2018 r.

18.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 99/E/2018

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 9 stycznia 2018 r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.

1 marca 2018 r.

(godz. 8.00)

2.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły.

od 1 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

3.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 1 marca 2018 r.

(godz. 14.00)

do 23 marca 2018 r.

(do godz. 16.00)

do Szkoły Podstawowej nr 8 do klasy sportowej – klasa pływacka

od 1 marca 2018 r.

(godz. 14.00)

do 22 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, poz. 949, poz. 2203) (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka).

23 marca 2018 r.

(godz. 8.00-10.00)

Basen SOSiR

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa - pływacka).

23 marca 2018 r.

(godz. 12.00)

7.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

8.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 5 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

do 12 kwietnia 2018 r.

(godz. 16.00)

9.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

10.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 16 kwietnia 2018 r.


Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych


11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

17 kwietnia 2018 r.

(godz. 12.00)

12.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły.

od 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 8.00)

do 29 czerwca 2018 r.

(godz. 12.00)

13.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 18 kwietnia 2018 r.

(godz. 9.00)

do 29 czerwca 2018 r.

(godz. 16.00)

14.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2 lipiec 2018 r.

(godz. 12.00)

15.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 3 lipca 2018 r.

(godz. 8.00)

do 10 lipca 2018 r.

(godz. 16.00)

16.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

11 lipca 2018 r.

(godz. 12.00)

17.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2018 r.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013