Aktualności

26 lutego 2018, 10:37Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

8 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO.


Adres strony dla rodziców https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.


Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.


Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, 2 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.)

1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

2. kandydat, którego co najmnej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt.

3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 99/E/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono następujące czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.


Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 1 marca 2018 r. do 7 marca 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych

8 marca 2018 r

(godz. 13.00)

3

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 8 marca 2018 r.

(godz. 13.00)

do 22 mjarca 2018 r.

(godz. 13.00)

4

Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

Od 8 marca 2018 r.

(godz. 15.00)

do 23 marca 2018 r.

(godz. 16.00)

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o któych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

od 26 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

6

Podanie do publicznej wiadomomści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

7

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 4 kwietnia 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.


8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 kwietnia 2018 r.

(godz. 15.00)

9

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sprządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10 kwietnia 2018 r.W przypadku wystąpienia wolnych miejsc rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Uwaga: wykaz wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowany 11 kwietnia 2018 r.Lista placówek przedszkolnych, do których rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka.Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Adres

Nr telefonu

1

Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród”

w Słupsku

Jana Kilińskiego 33

59-842-29-53

2

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku

Zamkowa 6

59-842-48-33

3

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku

Zygmunta Augusta 62a

59-841-78-98

4

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”

w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 6

59-842-83-53

5

Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku

Juliana Niemcewicza 9

59-842-38-13

6

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3

59-842-38-35

7

Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku

Wileńska 2

59-842-42-95

8

Przedszkole Miejskie Integracyjne

nr 8 w Słupsku

Wiatraczna 10

59-841-78-69

9

Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”

w Słupsku

Sportowa 10

59-842-92-28

10

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji”

w Słupsku

Zygmunta Augusta 10

59-841-79-07

11

Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku

Kosynierów Gdyńskich 6

59-840-44-55

12

Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”

w Słupsku

Koszalińska 9A

59-843-87-84

13

Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku

Wiatraczna 6

59-841-79-37

14

Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”

w Słupsku

Cypriana Kamila Norwida 4

59-843-08-93

15

Przedszkole Miejskie nr 21 w Słupsku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5)

(przewidywany termin rozpoczęcia działalności

2 stycznia 2019 roku)

Edwarda Łady-Cybulskiego

59-840-42-01

16

Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

w Słupsku

Wazów 1a

59-845-64-74

17

Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku

3-go Maja 15

59-848-24-54

18

Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek”

w Słupsku

Powstańców Wielkopolskich 1

59-845-25-77

19

Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”

w Słupsku

Wincentego Witosa 1

59-845-26-72

20

Przedszkole Miejskie Integracyjne

nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Kasztanowa 1

59-842-10-54Lista szkół podstawowych, do których prowadzony będzie nabór do oddziałami przedszkolnymi.Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Słupsku

Henryka Pobożnego 2

59-842-31-41

2

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

w Słupsku

Stefana Banacha 5

59-843-19-10

3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Stanisława

Leszczyńskiego 17

59-845-70-66

4

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Stefana Starzyńskiego 6

59-842-46-66

5

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Artura Grottgera 10a

59-841-79-80

6

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Stanisława

Małachowskiego 9

59-840-06-10

7

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku


Profesora Lotha 3

59-842-59-33Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013