Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

§ 1

1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku utworzona została funkcja szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem;

2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel oprócz dyrektora i wicedyrektora;

3. Rzecznika wybierają w wyborach demokratycznych wszyscy uczniowie

i nauczyciele;

4. Rzecznik powoływany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 2

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora:

1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego;

2. na wniosek samego Rzecznika.

§ 3

1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata;

2. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

§ 4

1. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich obronę.

§ 5

ZADANIA RZECZNIKA

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

1. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;

2. mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole;

3. gromadzenie i analizowanie informacji na temat prowadzonych spraw dotyczących naruszania praw ucznia;

4. przedstawienia raz w roku Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi raportu z prowadzonej działalności;

5. reprezentowania szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

§ 6

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

1. swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania;

2. zapoznania się z opinią obu stron konfliktu;

3. uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych;

4. odstąpienia od podjęcia interwencji.

§ 7

Tryb postępowania Rzecznika

1. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy w przypadkach gdy:

- nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności ( w tym wypadku Rzecznik natychmiast powiadamia dyrektora szkoły );

- powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku.

2. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.

3. Jeżeli interwencje i mediacje nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

4. Rzecznik prowadzi dokumentacje dotycząca każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia, która jest poufna i może być ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 8

W swojej misji rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców

§ 9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1. zapoznanie z opinią stron konfliktu;

2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawca klasy;

3. w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej

4. ostateczna opinię o sposobie rozwiązania problemu podejmuje dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

1. zapoznanie się z opinia stron konfliktu;

2. podjęcie mediacji

3. wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.

§ 10

1. Informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnice służbową.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013