Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Banacha 5, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8431910
e-mail: 
www: http://sp3.slupsk.pl

statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

im. JANUSZA KORCZAKA

 w SŁUPSKU

§ 1

Przepisy definiujące

Opracowano na podstawie:

-  ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi               z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078)

-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. nr 61, poz. 624,            z późniejszymi zmianami)

-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35. poz. 222, z późniejszymi zmianami)

- rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487)

1.      Jeżeli w Statucie jest mowa o Szkole to należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku

2.      Jeżeli w Statucie jest mowa o organie prowadzącym to należy rozumieć przez to Prezydenta Miasta Słupska

3.      Jeżeli w Statucie jest mowa o organie nadzoru pedagogicznego to należy rozumieć przez to Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku

4.      Jeżeli w statucie jest mowa o Radzie Pedagogicznej to należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku

Spis treści:

Rozdział I:         PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

Rozdział II:        CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział III:      ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział IV:      ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział V:        NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział VI:      UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział VII:     TRADYCJE SZKOŁY

Rozdział VIII:    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

  1. Regulamin Rady Pedagogicznej
  2. Regulamin Rady Rodziców
  3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  4. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  5. Regulamin Biblioteki Szkolnej
  6. Regulamin Świetlicy Szkolnej

Rozdział I : PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2

2.1. Szkoła nosi nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w SŁUPSKU. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

2.2.Szkoła jest szkołą publiczną, kształcącą w cyklu sześcioletnim, z możliwością tworzenia oddziałów integracyjnych.

      2.3. Siedzibą Szkoły są zabudowania przy ulicy Banacha 5, w skład, których wchodzą:

1. dwa budynki szkolne

2. dwie sale gimnastyczne

3. Szkoła dysponuje biblioteką, świetlicą i stołówką szkolną oraz gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2.4.Organem prowadzącym Szkołę jest Prezydent Miasta Słupska. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Słupsk.

      2.5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty                   w Gdańsku.

Rozdział II: CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

3.1. Cele i zadania Szkoły

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na jej podstawie oraz respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny.
  2. Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej.

3.2.Szkoła realizuje cele i zadania, poprzez:

1.      Szkolny Program Wychowawczy,

2.      Program Profilaktyczny Szkoły,

3.      Wewnątrzszkolny System Oceniania.

3.3.Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, organizuje:  

1. dodatkowe zajęcia edukacyjne (klasy autorskie, programy innowacyjne, rozszerzony program nauczania),

2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów (koła, kluby),

3. zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności ich potrzeby rozwojowe uczniów,

4. dodatkowe zajęcia sportowe,

5. imprezy i konkursy międzyszkolne i szkolne,

6. rajdy, biwaki i wycieczki.

3.4. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez:

1. diagnozowanie przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się oraz rozpoznawanie zaburzeń i odchyleń rozwojowych uczniów,

2. wspólne organizowanie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i materialnej odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczniów,

3. konsultacje w sprawach uczniów, w tym szczególnie uczniów mających problemy             w nauce i zachowaniu, uczniów z rodzin problemowych,

4. organizowanie działań profilaktycznych w zakresie pomocy w nauce, przeciwdziałaniu demoralizacji i zachowaniom niepożądanym społecznie.

3.5. Szkoła organizuje współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, poprzez:

1. spotkania ogólne, klasowe, indywidualne z wychowawcami, nauczycielami, Dyrektorem Szkoły,

2. udzielanie wszechstronnej informacji,

   3. imprezy integracyjne.

Rozdział III: ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 4

4.1. Organami Szkoły są:

1.      Dyrektor Szkoły

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Rada Rodziców

4.      Samorząd Uczniowski

4.2. Dyrektor Szkoły i jego kompetencje:

   1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy:

       a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

       b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

d) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

e) respektuje prawa ucznia i rozstrzyga kwestie sporne,

       f) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i nauczania,

       g) powołuje i odwołuje wicedyrektorów, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej; określa ich kompetencje,

h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także nadzoruje organizację administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

i) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

j) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

k) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

l) w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 c) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organizacjami powołanymi do wspierania wychowawczej funkcji Szkoły.

 3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4.3.      Rada Pedagogiczna i jej kompetencje.

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania ze Statutu Szkoły, w jej skład wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2.      Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych  z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Szkoły.

3.      Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

4.4. Rada Rodziców

     1. Rada Rodziców jest organem samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły.

     2. Strukturę i kompetencje Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

4.5. Samorząd Uczniowski

    1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

    2. Strukturę, cele i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu

Rozdział IV: ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 5

5.1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych regulują przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

5.2. Szczegółową organizację roku szkolnego, w tym podział na semestry ustala Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

5.3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5.4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale na dany rok szkolny ustala organ prowadzący.

5.5. W Szkole mogą funkcjonować oddziały integracyjne, w których liczbę uczniów określają odrębne przepisy.

5.6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne Szkoły.

5.7. W Szkole funkcjonuje świetlica i biblioteka. Szczegółowe zasady organizacji oraz zadania określają regulaminy, które stanowią załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do Statutu.

5.8. W Szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Odział przedszkolny szkoły podstawowej nie wchodzi            w skład struktury Szkoły.

5.9. W Szkole mogą być tworzone oddziały sportowe, w których prowadzone są zajęcia sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych.

5.10.W Szkole mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane                   w formach ustalonych i zapisanych w szkolnym planie nauczania na dany rok szkolny.

5.11. W szkole może być prowadzone nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5.12. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Rozdział V: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 6

6.1. Zadania nauczycieli

    1. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą                          w określonych oddziałach, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy                              oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

    2. Nauczyciel realizuje zadania pedagogiczne wyznaczone w planie pracy Szkoły           oraz zadania zlecone mu przez Dyrektora Szkoły, związane z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczo – opiekuńczego.

   3. Zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

  4.  Nauczyciel:

- wybiera program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

  - wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

  - przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej,

  - indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

- rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 

- dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego specjalne potrzeby edukacyjne,

- rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- podnosi swój poziom wykształcenia i jest zobowiązany do doskonalenia zawodowego,

- doskonali własny warsztat pracy,

    - dba o stan pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych i innego sprzętu wykorzystywanego w czasie pracy.

     5. W oddziale integracyjnym tworzy się stanowisko nauczyciela wspomagającego, posiadającego przygotowanie specjalne, jego zadania wynikają z odrębnych przepisów.

6.2.Wicedyrektorzy

1.W Szkole są tworzone stanowiska wicedyrektorów w zależności od funkcjonującej liczby oddziałów.

2. Szczegółowe kompetencje wicedyrektorów określają zakresy obowiązków.

6.3.     Zespoły nauczycieli

1.      W Szkole tworzone są następujące zespoły samokształceniowe nauczycieli:

- zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego,

- nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego tworzą zespoły według poszczególnych   grup przedmiotów.

      2.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły lub na    wniosek zespołu.

         3. W Szkole mogą być tworzone zespoły problemowo – zadaniowe, których pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.

     6.4. Nauczyciel wychowawca

     Zadania nauczyciela wychowawcy skupiają się na trzech płaszczyznach działań:

          1. Wychowawca zapewnia uczniom opiekę, organizuje życie wewnątrzklasowe, zajmuje się pracą wychowawczą, prowadzi dokumentację zespołu klasowego.

             2. Organizuje współpracę z rodzicami.

       3. Prowadzi współpracę z osobami i instytucjami wspomagającymi działalność opiekuńczo – wychowawczą Szkoły.

       4. Prowadzi dokumentację ustaloną przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny.

           6.5. Pedagog szkolny

1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.

2. Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Podejmuje i wspiera działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające                       z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

4. Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej i losowej.

5. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych i potrzeb Szkoły.

           6.6.  Inni pracownicy Szkoły.

1.W Szkole są tworzone stanowiska administracji i obsługi, ich szczegółowe kompetencje ustalają zakresy obowiązków.

Rozdział VI: UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 7

7.1. Rekrutacja uczniów.

         1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami:

         a) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z obwodu Szkoły,

         b) na uzasadniony wniosek rodziców lub prawnych opiekunów uczniów mogą być    przyjęci spoza obwodu szkolnego.

     7.2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa,                                 w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, organ prowadzący Szkołę.

     7.3. Do Szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia do 13, nie dłużej, niż określają to przepisy ogólne.

     7.4. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może podjąć dziecko sześcioletnie, jeśli w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji wczesnoszkolnej było objęte wychowaniem przedszkolnym.

§ 8

  8.1. Uczeń ma prawo do:

   1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej.

   2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz poszanowania jego godności.

   3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

   4. Rozwijania jego zainteresowań, zdolności i talentów.

   5. Pomocy w nauce, uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych oraz indywidualizacji pracy na lekcji.

   6. Wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu  Uczniowskiego i samorządu klasowego.

   7. Wpływania na życie Szkoły przez możliwość zrzeszania się w organizacjach działających   w  Szkole.

   8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,               a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza w tym dobra innych osób.

   9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i zasobów biblioteki.

   10. Kultywowania tradycji szkolnych.

§ 9

 9.1. Uczeń ma obowiązek:

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły oraz punktualnie przychodzić na lekcje.

2. Być przygotowanym do zajęć lekcyjnych.

3. Usprawiedliwiać nieobecności w szkole i nadrabiać zaległości programowe.

4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

5. Kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się podczas przerw oraz w drodze do i ze szkoły.

6. Kulturalnie zachowywać się podczas lekcji, nie utrudniać pracy nauczycielowi, koleżankom i kolegom.

7. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów (niedopuszczalne jest palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów).

8. Szanować symbole narodowe i szkolne, a także dbać o mienie szkolne.

9. Przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym zjawiskom.

10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 10

                                            Porządek pracy i dyscyplina uczniów

10.1. Frekwencja

     1. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach szkolnych.

     2. W przypadku nieobecności spowodowanej dłuższą chorobą uczeń powinien przedstawić zwolnienie lekarskie, a z niedyspozycji krótkotrwałych, usprawiedliwienie od rodziców                   w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły oraz powinien nadrobić zaległości programowe                   w terminie uzgodnionym indywidualnie z nauczycielem.

    3. Usprawiedliwienie winno mieć formę pisemną.

    4. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub opiekuna prawnego.

10.2. Wygląd i ubiór szkolny

    1. Uczeń ma obowiązek noszenia na terenie szkoły estetycznego i schludnego stroju                 w stonowanych barwach.

    2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz:

- farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich i prowokujących fryzur,

- stosowania makijażu i malowania paznokci,

- zakaz noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu.

    3. Na terenie szkoły uczeń jest zobowiązany nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu                   ( niedopuszczalne są wysokie obcasy).

   4. Każdy uczeń powinien posiadać strój galowy składający się z białej koszuli                            i granatowych lub czarnych spodni - w przypadku chłopców oraz białej bluzki i granatowej               lub czarnej spódnicy, bądź spodni - w przypadku dziewcząt.

   5. Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

  a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

  b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

  c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada  Pedagogiczna.

   6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki.

10.3. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

    1. Na terenie szkoły zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz i dźwięk.

   2. W wyjątkowych przypadkach np. w razie pilnego kontaktu z rodzicem dopuszcza się użycie telefonu komórkowego, po uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem szkoły.

   3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które są własnością ucznia.

   4. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o ochronę i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły drogich, wartościowych przedmiotów i urządzeń.

10.4. Szczegółowe zasady zachowania się w Szkole regulują odrębne regulaminy.

10.5. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic lub prawny opiekun ma prawo złożyć odwołanie.

§ 11

                                                                 Nagrody i kary

11.1. Nagroda może być przyznana za:

     1. godne reprezentowanie Szkoły,

     2. wybitne osiągnięcia,

     3. rzetelny stosunek do nauki i obowiązków, potwierdzony uzyskanymi wynikami,

     4. wzorowe zachowanie,

     5. udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i klasowego,

     6. inne pożyteczne działania na rzecz Szkoły i środowiska.

11.2. Rodzaje nagród:

1. pochwała Dyrektora Szkoły,

2. pochwała wychowawcy oddziału na forum klasy,

3. pochwała Samorządu Uczniowskiego na forum Szkoły,

4. list gratulacyjny do rodziców lub opiekunów ucznia,

5. tytuł „Złotej Trójki” w klasach I-III,

6. świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV – VI – średnia co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,

7. wpisy do „Złotej Księgi” uczniów klas IV – VI – średnia co najmniej 5,5 oraz wzorowe zachowanie, 

8. tytuł Uczeń Roku, Sportowiec Roku w klasach IV – VI,

9. Nagroda, dyplom, puchar lub stypendium przyznane przez władze oświatowe lub inne organizacje współpracujące ze Szkołą,

10.        nagrody  rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę w organizacjach, kołach zainteresowań, zaangażowanie w pracach społecznych,

11.         inne nagrody wynikające z tradycji Szkoły.

11.3. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów szkolnych, a w szczególności za uchybienia obowiązkom, uczeń może być ukarany.

11.4. Rodzaje kar:

1.      upomnienie wychowawcy oddziału na forum klasy,

2.      upomnienie wychowawcy oddziału na forum klasy, z powiadomieniem rodziców,

3.      ostrzeżenie lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły, z powiadomieniem  rodziców,

4.      zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

      5.   przeniesienie ucznia do klasy równoległej w Szkole,

6.      przeniesienie ucznia spoza obwodu Szkoły do obwodu zgodnego z jego miejscem zamieszkania.

11.5. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku, gdy uczeń naruszył w sposób rażący szkolne obowiązki.

11.6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przez ucznia przewinienia.

11.7. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

11.8. Od każdej nałożonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego Szkołę. Odwołanie może wnieść rodzic lub prawny opiekun w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o ukaraniu dziecka.

11.9. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

11.10. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

11.11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten wypełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

§ 12

12.1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w Szkole poprzez:

1.      Ścisłe respektowanie obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa                i higieny, oraz przepisów szczegółowych ustalonych w Szkole.

2.      Opiekę nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3.      Dyżury nauczycielskie podczas przerw:

-  zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa „Regulamin dyżurów nauczycieli”.

 4.   Szkoła posiada system monitoringu wizyjnego w celu:

- zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia uczniów,

- podejmowania działań interwencyjnych,

- wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania właściwej postawy uczniów,

      4.1.  Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły:

- w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.

4.2. Zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję Szkoły, wychowawców, nauczycieli, funkcjonariuszy policji.

4.3. Materiały monitoringu wizyjnego mogą zostać poddane zabiegom technicznym tak, aby osoby w nich zarejestrowane były anonimowe, zapis ten nie musi być stosowany w przypadku uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiał.

12.2. Zasady bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach, biwakach regulują odrębne przepisy.

§ 13

13.1. Szkoła może zapewnić uczniom pomoc o charakterze socjalnym.

                                                              

Rozdział VII: TRADYCJE SZKOŁY

                                                                                                 § 14

14.1. Szkoła posiada własny sztandar, godło i tradycje.

14.2  Do tradycji Szkoły należy:

1.      przyjęcie uczniów klas I w poczet społeczności uczniowskiej,

2.      przekazanie uczniów klas III nowym wychowawcom,

3.      pożegnanie uczniów klas VI,

4.      nadanie tytułów „Złota Trójka”, Uczeń Roku, Sportowiec Roku,

5.      przyznanie tytułu „Mały Maestro” uczniom szczególnie uzdolnionym.

14.3.W Szkole mogą być przyznawane nagrody i tytuły honorowe, o których mowa                 w rozdziale 6, § 11 ust.11 pkt 1, pkt 2.

Rozdział VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

   15.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    W SŁUPSKU.

   15.2.Szkoła używa pieczątek nagłówkowych o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA.

15.3. Na pieczątkach może być używany czytelny skrót nazwy: SZKOŁA PODSTAWOWA        NR 3 W SŁUPSKU.

§ 16

16.1. W Szkole jest prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej określają odrębne przepisy.

§ 17

  17.1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 18

18.1. Zmiany w Statucie Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

§ 19

 19.1. Wymienione w Statucie Szkoły załączniki są jego integralną częścią.

§ 20

20.1. Jednolity tekst Statutu Szkoły wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19/X/2010

z dnia 21 października 2010 roku.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail:wokis@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 312, 312a, 312b, 312c

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013