Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler
Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
e-mail: 
www: http://www.zso3.slupsk.pl

Statut

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zespół Szkół, którego dotyczy niniejszy Statut1 używa nazwy – Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, w dalszej części Statutu zwany Zespołem

Szkół.

2. Zespół Szkół jest jednostką budżetową działającą na podstawie Uchwały

Nr XVII/216/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2000 r.

3. Siedzibą Zespołu Szkół jest obiekt położony w Słupsku

przy ul. Marii Zaborowskiej 2.

4. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

1) Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendler

w Słupsku, zwane dalej Gimnazjum,

2) III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Słupsku, zwane dalej Liceum.

§ 2

1. Gimnazjum i Liceum mają charakter ogólnokształcący i są szkołami

publicznymi prowadzonymi przez Gminę Miasto Słupsk.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Pomorski Kurator Oświaty

w Gdańsku.

3. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum i Liceum, zgodnie z przepisami

w sprawie ramowych planów nauczania, trwa 3 lata.

§ 3

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.

2. Gimnazjum prowadzi także oddziały:

1) integracyjne,

2) sportowe.

3. Liceum prowadzi także oddziały integracyjne.

4. W oddziałach wymienionych w ust. 2 pkt 2 szkolenie sportowe realizuje się

w kilku dyscyplinach sportowych na podstawie programów szkolenia

sportowego pozytywnie zaopiniowanych przez doradcę metodycznego.

1 Statut z 29 sierpnia 2007 r. ze zmianami z 28.08.2009 r., 21.09.2009 r., 22.11.2010 r., 14.02.2011 r.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 4

W Zespole Szkół realizuje się cele i zadania określone w:

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

nr 256, poz. 2572 ze zm.),

3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006

nr 97, poz. 674 ze zm.),

4) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych

szkół (Dz.U. 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.),

5) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83,

poz. 562 ze zm.),

6) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz.U. 2009 nr 4, poz. 17),

7) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego

2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz.U. 2002 nr 15, poz. 142 ze zm.).

§ 5

1. Zespół Szkół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości.

2. Kształci i wychowuje, mając na celu rozwijanie u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury

Europy i świata w duchu tolerancji, humanizmu, solidarności i demokracji.

3. Zespół Szkół organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno-moralnej

w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

4. Zespół Szkół współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

placówkami specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom

i rodzicom, z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi,

organizacjami pozarządowymi.

5. Stwarza uczniom klas sportowych warunki umożliwiające godzenie szkolenia

sportowego z nauką poprzez właściwą organizację zajęć dydaktycznych,

umożliwia uczniom naukę według indywidualnego programu lub

indywidualnego toku na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.

6. Umożliwia rozwijanie zainteresowań, organizując w miarę posiadanych

środków finansowych koła przedmiotowe i koła zainteresowań.

§ 6

1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie

zajęć pozalekcyjnych, np.: podczas konkursów, olimpiad, kół zainteresowań,

zawodów sportowych itp. odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia

lub organizujący pracę.

2. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponosi

nauczyciel - kierownik wycieczki i opiekunowie.

3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczniów, pożaru, zgłoszenia

o zauważeniu materiałów niebezpiecznych w obiekcie szkoły, itp. każdy

nauczyciel postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami

Dyrektora Zespołu Szkół i zasadami bezpieczeństwa i higieny, do których

w szczególności należą:

1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia,

3) zakaz palenia tytoniu,

4) zakaz spożywania alkoholu,

5) zakaz posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków.

4. Szczególną opieką indywidualną w szkole otacza się uczniów:

1) z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu

i wzroku oraz chorobami przewlekłymi,

2) o trudnych warunkach losowych, rodzinnych i materialnych.

§ 7

Realizację procesu wychowania dokonuje się poprzez:

1) ceremoniał szkoły,

2) uroczystości szkolne,

3) udział w uroczystościach miejskich,

4) lekcje wychowawcze i imprezy szkolne,

5) treści patriotyczne na lekcjach,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7) rozwijanie zainteresowań uczniów,

8) wycieczki szkolne,

9) imprezy sportowe.

§ 8

1. W celu zapewnienia warunków osiągania najlepszych wyników kształcenia

i wychowania ucznia konieczna jest współpraca rodziców z organami Zespołu

Szkół.

2. Rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad psychologiczno-pedagogicznych w sprawach swojego dziecka,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów

dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Zespołu Szkół,

5) wyrażania opinii dotyczących pracy Dyrektorowi i Kuratorowi Oświaty

– bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

3. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu wychowania i nauczania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej

i materialnej.

ROZDZIAŁ III

ORGANA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 9

1. Organami Zespołu Szkół są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rady Rodziców,

4) Samorządy Uczniowskie.

2. Poszczególne organy mają możliwość:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich

kompetencji,

2) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych

działaniach i decyzjach,

3) współdziałania z innymi organami w realizacji swoich zadań,

4) wspólnego rozwiązywania ewentualnych sytuacji konfliktowych.

3. W Zespole Szkół stwarza się warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji

konfliktowych pomiędzy:

1) uczniem a uczniem, uczniem a nauczycielem lub innym pracownikiem

szkoły – z udziałem młodzieżowych mediatorów,

2) nauczycielem a nauczycielem lub pracownikiem szkoły.

4. Sytuacje konfliktowe rozwiązuje się na podstawie istniejących przepisów

prawnych.

§ 10

1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący szkołę.

2. Do kompetencji i obowiązków Dyrektora należy:

1) kierowanie całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz gospodarczej we współdziałaniu z zastępcami

dyrektora i reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnątrz,

2) realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organu prowadzącego

i nadzorującego szkołę,

3) powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora po zasięgnięciu

opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

4) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi

szkoły,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) kierowanie pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej

kompetencji,

8) wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami

prawa,

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

10) zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań

i doskonaleniu zawodowym,

11) dopuszczanie do użytku w Zespole Szkół programów nauczania,

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, stanowiących szkolny

zestaw programów nauczania,

12) podanie do publicznej wiadomości w terminie do 15 czerwca

szkolnego zestawu podręczników,

13) organizowanie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

14) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

15) dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

16) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne

wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

17) wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

18) przestrzeganie zasad określonych w Procedurach postępowania

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością

i demoralizacją,

19) decydowanie o przyjęciu uczniów do szkoły,

20) wydawanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie

uchwały Rady Pedagogicznej,

21) powoływanie członków komisji egzaminacyjnej: egzaminu

maturalnego, egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych

oraz komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej i jej przewodniczącego,

a także przewodniczących zespołów przedmiotowych,

22) zwalnianie uczniów z niektórych przedmiotów nauczania na wniosek

odpowiednich instytucji,

23) organizowanie indywidualnego toku nauczania,

24) przyznawanie nagród regulaminowych uczniom,

25) wymierzanie kar regulaminowych uczniom,

26) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły

i do rozwijania samodzielnej pracy uczniów,

27) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły i ustalanie podziału

zadań dla kadry kierowniczej, nauczycieli i innych pracowników

szkoły,

28) wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez

stowarzyszenia i inne organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji

politycznych, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

29) współdziałanie w realizacji zadań z Radą Rodziców, Radą

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

30) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów

szczegółowych.

§ 11

1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem

w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania

i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia

są protokołowane.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez

Dyrektora goście.

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw

omawianych na posiedzeniu, w celu ochrony dobra osobistego uczniów,

rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) uchwalenie Statutu Zespołu Szkół,

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

3) (uchylony),

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji

uczniów,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) programy nauczania przed dopuszczeniem przez Dyrektora do użytku

w Zespole Szkół,

4) wnioski Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo

płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

5) wnioski Dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

6) może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej szkoły.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmiany.

10.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 1 jej członków. Uchwały są odnotowywane

w protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

11.Rada Pedagogiczna zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców

w sytuacjach określonych Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

i Regulaminem Rady Rodziców.

§ 12

1. W Gimnazjum i Liceum działają Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców jest organem społecznym powoływanym i pracującym

zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

3. Rada Rodziców powoływana jest na wniosek rodziców. W jej skład wchodzą

delegaci rad klasowych.

4. Rada Rodziców określa sposoby gromadzenia własnych funduszy

na specjalnym koncie bankowym oraz powołuje komisję rewizyjną

do wewnętrznej kontroli.

5. (Uchylony).

6. Rada Rodziców uczestniczy w opiniowaniu i uchwalaniu postanowień istotnych

dla funkcjonowania szkoły lub rozwiązywania zaistniałych problemów

dydaktyczno-wychowawczych.

7. (Uchylony).

§ 13

1. Rodzice uczniów wpływają na proces wychowania i kształcenia.

2. Rodzice mają prawo do:

1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz

programowych w danej klasie i szkole,

2) poznania obowiązujących przepisów dotyczących oceniania,

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, postępów

w nauce, zachowania, przyczyn trudności i niepowodzeń,

4) kontroli frekwencji i usprawiedliwienia nieobecności zgodnie

z Zasadami oceniania zachowania zawartymi w Wewnątrzszkolnym

Systemie Oceniana, odpowiednio dla Gimnazjum i Liceum,

5) pisemnej informacji o przewidywanych dla swojego dziecka

semestralnym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc

przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych),

6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego

kształcenia swych dzieci,

7) zwoływania z własnej inicjatywy zebrań rodziców,

8) wyrażania i przekazywania przez Radę Rodziców opinii na temat pracy

szkoły,

9) zwracania się o poradę w sprawie swojego dziecka do psychologa,

pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, logopedy,

10) zwracania się do Dyrektora z wnioskiem o zmianę nauczyciela

w uzasadnionych sytuacjach (niewywiązywanie się z obowiązków,

naruszanie obowiązujących przepisów, naruszanie godności osobistej

uczniów).

3. Rodzice powinni:

1) współdziałać ze szkołą w zakresie wychowania, przestrzegania zasad

kultury współżycia i poszanowania godności człowieka,

2) zapewniać młodzieży bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i rozwój

osobowości,

3) poznać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

oraz przeprowadzania egzaminów, zawarte w Wewnątrzszkolnym

Systemie Oceniania,

4) poznać zasady określone w Procedurach postępowania w sytuacjach

zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,

5) czuwać nad systematycznym uczestnictwem uczniów w zajęciach

lekcyjnych,

6) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez dyrekcję szkoły

i wychowawców,

7) systematycznie utrzymywać kontakt z wychowawcą i innymi

nauczycielami,

8) zgłaszać się do dyrekcji, wychowawcy i nauczyciela przedmiotu

na wezwania ustne lub pisemne,

9) w przypadku zaistniałych trudności w nauce, zapewniać pomoc

swojemu dziecku,

10) zapewniać dziecku podstawowe warunki materialne.

4. Rodzice mają obowiązek pokrywania kosztów szkód materialnych

wyrządzonych przez ich dziecko w obrębie szkoły.

§ 14

1. W Gimnazjum i Liceum działają Samorządy Uczniowskie.

2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1) przedstawianie pozostałym organom szkoły informacji o potrzebach

uczniów,

2) angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły,

3) rozstrzyganie sporów między uczniami lub klasami, zapobieganie

konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku

pojawienia się takich konfliktów – uczestniczenie w ich rozwiązywaniu

z udziałem młodzieżowych mediatorów,

4) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej

tradycji,

5) organizowanie uroczystości i imprez szkolnych.

3. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1) zgłaszania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

2) swobodnego wyrażania swoich opinii dotyczących problemów

społeczności uczniowskiej,

3) wydawania gazetek szkolnych, korzystania z radiowęzła i telewizji

szkolnej, organizowania apeli, prowadzenia tablicy ogłoszeń w celu

informowania uczniów o swojej działalności, zamieszczania informacji

na stronie internetowej,

4) współpracy w przyznawaniu uczniom stypendiów bądź innych form

pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej z budżetu szkoły,

5) występowania z wnioskami o wyróżnienia i nagrody dla uczniów,

6) składania wniosków o ukaranie uczniów,

7) udzielania poręczeń za uczniów w celu zawieszenia wymierzonej im

kary,

8) udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

dotyczących spraw wychowawczych, na zaproszenie Dyrektora,

9) występowania do Dyrektora w sprawie powołania wskazanego

nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

10) dysponowania funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu,

11) ustalania codziennie poprzez losowanie numeru ucznia, który ma

prawo być niepytany.

4. Samorząd Uczniowski posiada Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

odpowiednio dla Gimnazjum i Liceum, określający tryb jego pracy.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 15

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają rozporządzenia MEN

i zarządzenia Kuratora Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku

szkolnym określają:

1) arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie

ramowego planu nauczania oraz planu finansowego, zatwierdzony

do 30 maja przez organ prowadzący,

2) plan nadzoru Dyrektora szkoły uwzględniający priorytety MEN i KO,

3) program wychowawczy szkoły,

4) program profilaktyki.

2. Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności liczbę pracowników łącznie

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych,

w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć

dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony

przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwości

lokalowych.

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony

z uczniów, którzy w trzyletnim cyklu nauki realizują zajęcia edukacyjne,

określone planem nauczania i programami nauczania ze szkolnego zestawu

programów nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 32 oraz nie powinna być

mniejsza niż 25, przy czym w oddziałach integracyjnych od 15 do 20, w tym

od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zespół Szkół realizuje nauczanie indywidualne.

4. W Gimnazjum zajęcia w oddziałach integracyjnych są realizowane przy udziale

nauczycieli wspomagających.

5. W Liceum uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia

rewalidacyjne.

§ 18

1. Rekrutacja do Gimnazjum następuje zgodnie z przepisami w sprawie

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół.

2. Rekrutacja do Liceum następuje w sposób elektroniczny, z uwzględnieniem

przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół.

3. Podział uczniów do klas pierwszych Liceum odbywa się zgodnie

z deklarowanymi zainteresowaniami.

4. Podziału uczniów do poszczególnych klas dokonuje komisja rekrutacyjna

szkoły powołana przez Dyrektora.

5. Dyrektor corocznie dokonuje podziału oddziałów na grupy, na zajęciach

wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa,

w szczególności na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania

fizycznego.

6. Nauczanie języków obcych może być prowadzone w zespołach

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych

uczniów.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, oddzielnie

dla chłopców i dziewcząt, w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy

międzyoddziałowe.

8. Liczba uczestników kół, zespołów zainteresowań oraz zajęć fakultatywnych

organizowanych w grupach nie może być niższa niż 15 uczniów, jeśli zajęcia

są finansowane z budżetu szkoły. W przypadku finansowania z innych źródeł

liczebność grup jest ustalana w drodze porozumienia zainteresowanych stron.

9. Realizacja projektu edukacyjnego przez uczniów Gimnazjum odbywa się

według Zasad realizacji projektu edukacyjnego zawartych

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 19

Dyrektor tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany

przez Dyrektora na wniosek zespołu.

§ 20

Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału

i jego modyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych w miarę

potrzeb.

§ 21

Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a czas przerwy międzylekcyjnej nie

może być krótszy od 5 i dłuższy niż 20 minut.

§ 22

Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy placówek kształcenia nauczycieli oraz

studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego

porozumienia zawartego między Dyrektorem a placówką kształcenia nauczycieli

lub szkołą wyższą – za zgodą poszczególnych nauczycieli.

§ 23

1. W Zespole Szkół działa biblioteka szkolna.

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą do realizacji

potrzeb i zainteresowań uczniów i nauczycieli, zadań dydaktycznowychowawczych,

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji

wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i integracji europejskiej.

3. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) nauczyciele,

3) inni pracownicy szkoły,

4) rodzice uczniów.

4. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, organizację pracy biblioteki

i warunki jej funkcjonowania określa Regulamin biblioteki.

§ 23a

1. W Zespole Szkół działa świetlica.

2. Celem świetlicy jest opieka nad uczniami, prowadzenie pracy wychowawczej

i zajęć edukacyjnych.

3. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuńczej świetlicy określa

Regulamin świetlicy.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 24

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników

administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i pracowników obsługi.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają obowiązek w swoich działaniach

kierować się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie, a także szanować godność

osobistą ucznia.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne

przepisy.

§ 25

1. Nauczycielom przysługują prawa zawarte w Karcie Nauczyciela.

2. Nauczyciel ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania

i wychowania, jakie uważa się za właściwe spośród uznanych przez

pedagogikę.

3. Nauczyciel może tworzyć własne programy nauczania i realizować je

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i dopuszczeniu przez Dyrektora

do użytku w Zespole Szkół.

§ 26

Nauczyciel jest zobowiązany:

1) realizować przyjęty program nauczania, dopuszczony do szkolnego

zestawu programów nauczania,

2) doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne, podnosić wiedzę

merytoryczną oraz doskonalić swój warsztat pracy,

3) systematycznie, obiektywnie i jawnie dokonywać oceny pracy ucznia

zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

4) na początku roku szkolnego zapoznać uczniów z Przedmiotowym

Systemem Oceniania,

5) przestrzegać zasad określonych w Procedurach postępowania

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością

i demoralizacją,

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

7) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, w szczególności

w czasie pełnienia dyżurów zgodnie z ustalonym planem,

8) objąć szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę, uczniów

z dysfunkcjami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji losowej

lub materialnej,

9) współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu przygotowania

uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji,

10) opracować corocznie plan dydaktyczny, zawierający treści

realizowanych zajęć i Przedmiotowy System Oceniania, opierający się

na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

11) prowadzić dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 27

1. Na opiekuna oddziału klasowego Dyrektor spośród nauczycieli wyznacza

nauczyciela-wychowawcę.

2. Do zadań wychowawcy należy:

1) poznawanie warunków życia, stanu zdrowia, uzdolnień i zainteresowań

uczniów,

2) ustalanie z uczniami treści i formy zajęć tematycznych na godziny

do dyspozycji wychowawcy,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami

różnych form życia zespołowego, rozwijającego jednostki

i integrującego uczniów i ich rodziców (opiekunów),

4) udzielanie pomocy uczniom w celu eliminowania niepowodzeń

szkolnych przy współpracy z rodzicami (opiekunami),

5) kontrolowanie uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,

6) ustalenie oceny zachowania zgodnie z Zasadami oceniania zachowania

zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, odpowiednio dla

Gimnazjum i Liceum,

7) zapoznanie uczniów z zasadami określonymi w Procedurach

postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży

przestępczością i demoralizacją,

8) podejmowanie działań służących zapobieganiu przemocy, agresji

i nałogom,

9) przeprowadzenie co najmniej trzech zebrań z rodzicami w roku

szkolnym oraz uczestniczenie w ustalonych dniach otwartej szkoły,

10) współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale, z pedagogiem

szkolnym, psychologiem, doradcą zawodowym, logopedą, pielęgniarką

szkolną, biblioteką szkolną,

11) prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

świadectwa szkolne) zgodnie z odrębnymi przepisami,

12) zdawanie sprawozdań z pracy wychowawczej.

3. Wychowawca ma prawo:

1) korzystać z pomocy merytorycznej i organizacyjnej ze strony dyrekcji,

a także z pomocy metodycznej w specjalistycznych placówkach

pedagogicznych,

2) po trzyletnim cyklu edukacyjnym korzystać z przerwy w pełnieniu

obowiązków opiekuna oddziału.

§ 28

1. W bibliotece szkolnej pracują nauczyciele bibliotekarze.

2. Jednemu spośród nauczycieli, o których mowa w ust. 1 dyrektor powierza

funkcję kierownika biblioteki.

3. Do pracy w bibliotece szkolnej mogą być także zatrudniani pracownicy

techniczni.

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych,

2) udostępnianie zgromadzonych materiałów bibliotecznych oraz zasobów

Internetu,

3) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

4) prowadzenie działań na rzecz przygotowania uczniów do korzystania

z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek i szkół innych typów

oraz instytucji kulturalnych.

§ 29

1. Pedagog szkolny i wychowawcy tworzą zespół wychowawczy.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną,

psychologiczną i wychowawczą,

2) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej

i zdrowotnej,

3) wspieranie podejmowanych przez nauczycieli działań opiekuńczowychowawczych,

wynikających z Programu wychowawczego

i Programu profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych

uczniów,

4) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej,

5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej,

6) gromadzenie informacji o losach absolwentów.

§ 29a

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez nauczycieli-wychowawców.

2. Do zadań nauczycieli-wychowawców należy organizowanie i prowadzenie

zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

§ 30

1. Do zadań pracowników administracyjnych, ekonomicznych, technicznych

i obsługi szkoły należy:

1) współpraca z pedagogami i nauczycielami,

2) wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę,

3) dbałość o warsztat pracy oraz o estetykę miejsca pracy,

4) wszechstronna pomoc uczniom, rodzicom i pozostałym pracownikom.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 ustala

Dyrektor.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

§ 31

Uczeń ma prawo do:

1) rzetelnej informacji o programach, treściach nauczania

i obowiązujących podręcznikach z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowanie jego godności,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących

życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza

tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie

z odrębnymi przepisami,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz

zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

§ 32

Uczeń ma obowiązek:

1)przestrzegać prawa szkolnego, zawartego w Statucie i opartych na nim

regulaminach,

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych

i w życiu szkoły,

3) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach zgodnie z Zasadami

oceniania zachowania zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie

Oceniania, odpowiednio dla Gimnazjum i Liceum,

4) przestrzegać kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli,

innych pracowników szkoły,

5) nosić odpowiedni strój, określony w Regulaminie Ucznia, odpowiednio

dla Gimnazjum i Liceum,

6) mieć wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne

podczas zajęć edukacyjnych,

7) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9) kulturalnie zachowywać się poza szkołą i godnie ją reprezentować.

10) powiadamiać wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o wszelkich

konfliktach, problemach w drodze do szkoły i ze szkoły.

§ 33

1. Uczniom przyznaje się nagrody za:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) rzetelną naukę, wzorową postawę,

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska,

4) osiągnięcia sportowe,

5) inne wybitne osiągnięcia.

2. Ucznia można nagrodzić w formie:

1) pochwały nauczyciela (wychowawcy) wobec klasy,

2) pochwały dyrektora wobec społeczności szkolnej,

3) dyplomu za osiągnięcia w nauce,

4) listu pochwalnego do rodziców ucznia,

5) nagrody rzeczowej, pieniężnej.

3. Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, wzorową, bardzo dobrą, ocenę

z zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia

szkoły z wyróżnieniem.

§ 34

1. Za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów stosuje się wobec ucznia kary:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie dyrektora szkoły,

3) nagana dyrektora szkoły,

4) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,

5) przeniesienie ucznia Gimnazjum przez Dyrektora do innej szkoły,

6) skreślenie z listy uczniów Liceum – na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej w formie decyzji administracyjnej.

2. Kary określone w ust. 1 pkt 5 i pkt 6 stosuje się w przypadku:

1) szczególnie negatywnego i demoralizującego wpływu na grupę

rówieśniczą lub pojedynczego ucznia,

2) rozprowadzania narkotyków,

3) nie dającej się opanować metodami wychowawczymi agresji wobec

kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,

4) naruszenia prawa karnego,

5) nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

§ 35

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar oraz tryb odwoławczy reguluje

Regulamin Ucznia, odpowiednio dla Gimnazjum i Liceum.

§ 36

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

o przyznanej dziecku nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez

Gimnazjum podaje się nazwę Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Ireny Sendler w Słupsku.

2. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się pieczęcią urzędową o średnicy

36 mm z nazwą Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnym im. Ireny Sendler

w Słupsku.

3. Na legitymacjach szkolnych i świadectwach w miejscu przeznaczonym

na fotografię używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm z nazwą

Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendler w Słupsku.

4. Gimnazjum używa pieczątki z nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnym im. Ireny Sendler.

5. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Liceum

podaje się nazwę III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. M. Skłodowskiej-Curie w Słupsku.

6. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się pieczęcią urzędową o średnicy

36 mm z nazwą III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.

Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.

7. Na legitymacjach szkolnych i świadectwach w miejscu przeznaczonym

na fotografię używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm z nazwą

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Słupsku.

8. Liceum używa pieczątki z nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii

Skłodowskiej-Curie.

§ 38

1. Zespół Szkół, Gimnazjum i Liceum posiada symbol graficzny.

2. Liceum posiada sztandar.

3. Liceum obchodzi Święto Szkoły jako Dzień Patrona Szkoły 7 listopada.

4. Gimnazjum obchodzi Święto Szkoły jako Dzień Patrona Szkoły 8 kwietnia.

§ 39

1. Statut Zespołu Szkół może ulec zmianie w całości lub w części.

2. Postępowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek organów

Zespołu Szkół wymienionych w § 9 ust. 1.

3. Zmiany w Statucie lub Statut uchwala Rada Pedagogiczna.

4. W przypadku zmian aktów prawnych wniosek w sprawie dostosowania

postanowień Statutu do obowiązujących przepisów składa z urzędu Dyrektor.

5. Organy wskazane w Statucie, w okresie miesiąca od dnia wejścia Statutu

w życie, ustanowią wymagane jego przepisami regulaminy lub dokonają zmian

w obowiązujących regulaminach, dostosowując ich treść do wymagań Statutu.

6. Dyrektor odpowiada za stworzenie warunków, które umożliwiają zapoznanie

z tekstem jednolitym Statutu członków społeczności szkolnej.

§ 40

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 41

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne

przepisy.

§ 42

Dotychczasowy Statut traci moc z dniem uchwalenia niniejszego Statutu.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail:wokis@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 312, 312a, 312b, 312c

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013