Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler
Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
e-mail: 
www: http://www.zso3.slupsk.pl

Regulamin Ucznia Gimnazjum nr 6

Regulamin Ucznia Gimnazjum nr 6

1

Regulamin Ucznia

GIMNAZJUM NR 6 W SŁUPSKU

I. Do tradycji, zwyczajów i świąt obchodzonych przez szkołę należą:

A. Tradycje:

1. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I.

2. Pożegnanie absolwentów.

3. Wpis do Księgi Zasłużonych Absolwentów:

- laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych,

- reprezentanci szkoły w zawodach sportowych na szczeblu regionu i makroregionu,

- laureaci konkursów artystycznych w rejonie i województwie,

- uczniowie mający inne osiągnięcia.

A. Zwyczaje:

- Dzień Chłopca,

- Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,

- Andrzejki,

- Mikołajki,

- Tradycje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia,

- Walentynki,

- Dzień Kobiet,

- „Powitanie wiosny”,

- Dzień Sportu Szkolnego,

B. Święta:

- Święto Niepodległości,

- Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

II. Zasady organizacji samorządności uczniowskiej:

1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie danej klasy Samorząd

Klasowy.

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu.

III. Prawa i obowiązki ucznia:

A) Uczeń ma prawo do:

1. znajomości swoich praw

Regulamin Ucznia Gimnazjum nr 6

2

2. informacji o wszelkich zapisach prawa szkolnego, dotyczących procesu edukacyjnego jak

również obowiązujących zasad w relacjach szkolnych

3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, co nie

zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania

4. wolności myśli, sumienia, wyznania (każdy uczeń musi być tak samo traktowany

niezależnie od wyznawanej religii)

5. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się

w organizacjach działających w szkole

6. poszanowania jego godności

7. opieki wychowawczej

8. higienicznych warunków pobytu w szkole

9. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

bądź psychicznej

10. równego traktowania wobec prawa szkolnego

11. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

(uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na jego wygląd

zewnętrzny, status społeczny, status ucznia)

12. ochrony prywatności (uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego)

13. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej

14. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

15. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce

16. pomocy w przypadku trudności w nauce

17. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

18. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych w obecności

nauczyciela prowadzącego zajęcia

19. korzystania z księgozbioru biblioteki

20. odwołania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej, Dyrektora

zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły.

B) Uczeń ma obowiązek:

1. przestrzegać prawa szkolnego zawartego w Statucie i opartych na nim regulaminach oraz

podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej,

nauczycieli, a także ustaleniom Rady Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego,

2. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka,

Regulamin Ucznia Gimnazjum nr 6

3

3. systematycznie i punktualnie uczęszczać na wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Samowolne opuszczenie zajęć nie podlega usprawiedliwieniu,

4. usprawiedliwiać nieobecności w szkole poprzez:

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail:wokis@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 312, 312a, 312b, 312c

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013