Zdolni z Pomorza - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zdolni z Pomorza

14 kwietnia 2011, 8:18

Rozpoczyna się kolejny etap projektu edukacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – „Zdolni z Pomorza”, którego celem jest wszechstronna pomoc uczniom wyjątkowo uzdolnionym. W poniedziałek, 11 kwietnia 2011 r., podpisany został list intencyjny, którego sygnatariuszami będą marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, przedstawiciele samorządów lokalnych (w imieniu władz Słupska podpis pod stosownym dokumentem złożył Krzysztof Sikorski, zastępca prezydenta miasta), uczelni wyższych i przedsiębiorców. Udział w uroczystości wzięła również minister edukacji narodowej, Katarzyna Hall.

Samorząd Województwa Pomorskiego, jako jeden z pierwszych w Polsce przystąpił do realizacji przedsięwzięcia, którego efektem ma być regionalny system wspierania uczniów szczególnie utalentowanych w naukach ścisłych.

Projekt Departamentu Edukacji i Sportu UMWP „Zdolni z Pomorza” działa od 1 września 2010 r. Jego głównym celem jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom województwa pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

Tradycyjne formy opieki nad zdolnymi uczniami, stosowane w systemie oświaty to przede wszystkim stypendia oraz olimpiady i konkursy przedmiotowe. Niestety działania te mają często ograniczony zasięg. Jednym z efektów realizacji projektu „Zdolni z Pomorza” ma być poszerzenie bazy szkół czy placówek edukacyjnych, w których wybitnie uzdolnieni uczniowie znajdą opiekę przeszkolonych nauczycieli-mentorów.

Dodatkowo w każdym z powiatów województwa pomorskiego powstaną Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, które będą tworzyć sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu, którego wiedza i umiejętności wykraczają ponad przeciętną, otrzymało kompleksowe wsparcie.

Ponadto do działań realizowanych w ramach projektu należy tworzenie portalu edukacyjnego, platformy e-lerningowej oraz materiałów dydaktycznych, między innymi autorskich programów zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki dla wszystkich etapów kształcenia, programów doskonalenia nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi, programów akademickich kół przedmiotowych i letnich obozów naukowych.

Do opracowania regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracodawców.