Zdolni z Pomorza - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zdolni z Pomorza

14 czerwca 2011, 12:39

Projekt adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie: matematyki, fizyki i informatyki z klas I – III gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego od 1 września 2010r. wdraża innowacyjny projekt systemowy „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (który dla celów promocyjnych przyjął nazwę „Zdolni z Pomorza”). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nadrzędny cel projektu stanowi stworzenie warunków równych szans edukacyjny poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Natomiast cele szczegółowe to:

  1. wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej instytucji oświatowych,

  2. zwiększenie szans na sukces w dalszej edukacji i karierze zawodowej,

  3. dostosowanie kompetencji nauczycieli do wymogów związanych z jednym ze strategicznych kierunków rozwoju regionu,

  4. zwiększenie świadomości jednostek samorządów terytorialnych, regionalnych uczelni i instytucji rynku pracy co do wykorzystania potencjału uczniów uzdolnionych,

  5. zwiększenie społecznego zainteresowania wspieraniem uczniów zdolnych.Projekt adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie: matematyki, fizyki i informatyki z klas I – III gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzieży oferowane będą m.in. zajęcia z wybitnymi nauczycielami, spotkania akademickie, opieka mentorów, obozy naukowe, innowacyjne metody nauczania oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna, a także wsparcie stypendialne.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywać się będą w wymiarze 20 spotkań w ciągu roku szkolnego 2011/2012 po 7 – 8 godzin lekcyjnych (matematyka – dwie godziny lekcyjne, fizyka – zajęcia teoretyczne - dwie godziny lub trzy godziny – zajęcia doświadczalne oraz informatyka – trzy godziny lekcyjne).


W roku szkolnym 2011/2012 obejmie on uczniów oraz nauczycieli wyłącznie z terenu powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, starogardzkiego, wejherowskiego oraz z miasta Gdańska i z miasta Słupska.

Podstawą realizacji tego przedsięwzięcia na terenie naszego miasta jest Uchwała Rady Miejskiej Nr X/108/11 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z Województwem Pomorskim w zakresie realizacji projektu, którego wdrażanie rozpocznie się od październiku roku szkolnego 2011/2012, natomiast zakończy w maju 2012 roku.

W powiatach, przystępujących do projektu, powstaną Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, tworzące sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania przez nauczycieli – mentorów. Takie Centrum w Słupsku będzie funkcjonowało w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Szarych Szeregów 15.


Wszelkie informacje na temat zasad rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku:http://www.zdolnizpomorza.pl.