Reforma oświatowa - informacja dla rodziców. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Reforma oświatowa - informacja dla rodziców.

12 lipca 2011, 12:40
Reforma oświatowa - informacja dla rodziców.

Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r. przyjął znowelizowany tekst ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Najistotniejsze zmiany dotyczą edukacji dzieci sześcioletnich.

 1. Sześciolatek w szkole podstawowej
  W latach szkolnych 2009/2010 do 2011/2012 obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

  • przyjęcie dziecka do szkoły następuje na wniosek rodziców,

  • rodzice dziecka mają prawo (nie obowiązek) do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej,

  • warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w wyżej podanym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym,

  • dziecko sześcioletnie, które nie było dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do szkoły podstawowej jedynie wówczas, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

 2. Dzieci pięcioletnie od 1 września 2009 roku będą miały prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Gdy rodzice wyrażą chęć do takiego przygotowania dziecka pięcioletniego, to samorząd ma obowiązek umożliwić dziecku to przygotowanie.

 3. Dzieci sześcioletnie, które od 1 września 2009 r. nie podejmą nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.