Ogłoszenie o naborze ekspertów do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy." - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Ogłoszenie o naborze ekspertów do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy."

8 listopada 2011, 14:23
Ogłoszenie o naborze ekspertów do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy."

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (zwany dalej Zlecającym) realizujący projekt systemowy Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, ogłasza nabór na ekspertów z zakresu szkolnictwa zawodowego.


Szczegółowy zakres zadań

 • określenie standardów praktycznej nauki zawodu,

 • opracowanie publikacji wspierających proces wdrożenia standardów,

 • opracowanie metodologii wdrażania standardów.


Eksperci zobowiązani będą do wykorzystania aktualnej wiedzy z obszaru kształcenia zawodowego, znajomości regionalnego lokalnego rynku pracy, znajomości podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie, jak również uwzględniania
w swoich opracowaniach wytycznych dokumentów strategicznych, takich jak: Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego przyjęta uchwałą
nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005r., wyników badań, tj.
Badanie kwalifikacji
i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego
(dr Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza, Warszawa 2009r., GHK Consulting Ltd.), Pomorska Mapa Zawodów i Umiejętności Przyszłości (pod red. Marcina Nowickiego, Gdańsk 2008r., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy (Justyna Osiecka-Chojnacka, 2007r., Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych), raport Edukacja dla pracy (UNDP, Warszawa 2007r.), raport Młodzież 2011 (Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 2011r.).


Wymagania konieczne

dotyczące nauczycieli

dotyczące osób niebędących nauczycielami

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w danym kierunku

 • minimum 5-letni staż pracy w nauczaniu danego zawodu,

 • doświadczenie w zakresie tworzenia podstaw programowych, programów nauczania lub planów dydaktycznych,

 • doświadczenie w zakresie współpracy z pracodawcami,


 • wykształcenie kierunkowe,

 • minimum 5-letni staż pracy w danym zawodzie,

 • doświadczenie w zakresie współpracy
  ze szkołami/ placówkami oświatowymiOferty w postaci wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (załącznik), załączonych do ogłoszenia, należy składać
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do
10 listopada 2011 roku (decyduje data wpłynięcia formularza do kancelarii), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „EKSPERCI – SZKOLNICTWO ZAWODOWE”.


Zlecający skontaktuje się tylko z wybranymi osobami spełniającymi wymagania konieczne najpóźniej do dnia 21.11.2011r. (dotyczy obszarów: elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i medyczno-społecznego) oraz do dnia 08.12.2011r. (dotyczy pozostałych obszarów).


Z kandydatami, którzy pozytywnie przejdą procedurę rekrutacyjną podpisane zostaną umowy cywilno-prawne.


Praca w grupach eksperckich wymagać będzie umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, zaangażowania
i gotowości w realizacji zadań, a także dyspozycyjności umożliwiającej podjęcie dodatkowej pracy.

Do pobrania