Edukacja szyta na miarę - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Edukacja szyta na miarę

21 grudnia 2011, 8:19

W grudniu, w dziesięciu powiatach rozpoczęły pracę Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, skupiające młodzież o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Będą one tworzyć sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających takich uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania. Stało się to możliwe dzięki projektowi, znanemu pod hasłem Zdolni z Pomorza, realizowanemu przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Warto przypomnieć wszystkim zainteresowanym najważniejsze elementy tego dużego, bo na skalę całego województwa pomorskiego – przedsięwzięcia.

W ramach projektu w każdym z powiatów województwa pomorskiego powstały - utworzone przez powiaty - Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, które organizują sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, a ponadto ich rodziców oraz nauczycieli. O właściwą organizację pracy tych centrów dbają powiatowi koordynatorzy, a pracę nauczycieli, rozwój uczniów i aktywne uczestnictwo rodziców wspiera powiatowy psycholog. W Gdańsku powstaje również Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które będzie pełnić rolę koordynacyjną i zapewni kontakt z ośrodkami akademickimi, gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny projektu.

W siedzibie Lokalnego Centrum organizuje się zajęcia pozalekcyjne ( w tym roku szkolnym odbędzie się 20 takich spotkań ) przygotowane specjalnie pod kątem indywidualnych potrzeb ucznia. Niebawem wypłacane będą stypendia ( 300 zł w semestrze) przeznaczone na dojazdy dla uczestników zajęć. Ponadto młodzież będzie brać udział w spotkaniach akademickich na pomorskich uczelniach wyższych. Dla uczniów wybitnych przewidziana jest indywidualna opieka mentorów oraz udział w obozie naukowym.

Projekt ma formułę otwartą, co oznacza, że w konkursach i innych formach ćwiczeń przedmiotowych, poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi interaktywnych (platforma e – learningową, Liga zadaniowa ) mogą brać udział nie tylko uczniowie zakwalifikowani do projektu, ale wszyscy zainteresowani. Obecnie nauczyciele zatrudnieni w Lokalnych Centrach biorą udział w specjalnym 140-godzinnym kursie doskonalącym z zakresu pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi, złożonym z modułów: merytorycznego, psychologicznego oraz z wykorzystania portalu edukacyjnego, platformy e-learningowej i nowych technologii.

W roku szkolnym 2011/12 projekt obejmuje uczniów i nauczycieli z dziesięciu powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, starogardzkiego, wejherowskiego, miasta Gdańska i miasta Słupska. W roku kolejnym projekt realizowany będzie na terenie całego województwa. Rola powiatów w projekcie jest niezwykle ważna. Samorządowy mandat, potwierdzony podpisaniem listów intencyjnych i porozumień z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, otwiera drogę do stworzenia wspólnego, spójnego lokalnie i regionalnie, systemu wspierania uzdolnień młodzieży na Pomorzu, daje szansę na wykorzystanie rezultatów projektu oraz utrzymanie wypracowanych dobrych praktyk po zakończeniu jego realizacji.Innowacyjny projekt systemowyPomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, o wartości 10 mln zł., jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 *

*Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.zdolnizpomorza.pl