Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego – oficjalnie otwarte - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego – oficjalnie otwarte

1 marca 2012, 9:28
Otwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. Słupczewski
Słupsk jest jednym z 10 powiatów Województwa Pomorskiego testujących w roku szkolnym 2011/2012 systemowy projekt innowacyjny „Pomorskie – dobry kurs na edukację.

Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, który realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dla celów promocyjnych projekt nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”.
Słupscy uczniowie zakwalifikowani do projektu realizują zajęcia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK), utworzonym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.

Oficjalne zainaugurowanie działalności LCNK odbyło się 24 lutego 2012 roku. Koordynatorem projektu została Anna Sadlak, zastępca dyrektora wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na uroczystości nie zabrakło prezydenta Macieja Kobylińskiego, który w samych superlatywach mówił z dumą o młodzieży z grodu nad Słupią i jej osiągnięciach, Marka Biernackiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku woj. pomorskiego, Teresy Lis, dyrektora kuratorium Oświaty w Słupsku, Gabrieli Bereżeckiej, prezesa słupskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Beaty Chrzanowskiej, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku oraz księdza prałata Jana Giriatowicza.

Nasi Zdolni z Pomorza – tj. Zdolni z Ziemi Słupskiej otrzymali podczas uroczystego otwarcia siedziby Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego torby na laptopy oraz koszulki z logo projektu, natomiast nauczyciele - opiekunowie grup przenośną pamięć elektroniczną. Spotkanie uświetnił występ Chóru Fantazja pod batutą Lilianny Zdolińskiej.

W projekcie „Zdolni z Pomorza” bierze udział 60 uczniów (20 uczniów z gimnazjów i 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych) słupskich szkół.
Do projektu zgłosiło się 170 uczniów słupskich szkół, szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
Na 170 złożonych wniosków, 11% to laureaci / finaliści konkursów, którzy automatycznie (bez badań i pisania testu uzdolnień) zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Proces rekrutacji uczniów składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła badania, na podstawie których Komisja Rekrutacyjna w Słupsku zakwalifikowała uczniów do II etapu - testu uzdolnień kierunkowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Wyniki testu uzdolnień kierunkowych decydowały o zakwalifikowaniu uczniów do projektu. Oprócz listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie została utworzona również lista rezerwowa.

Łącznie na 105 uczniów biorących udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych do projektu zakwalifikowano 60. W Słupsku utworzono 3 grupy na poziomie gimnazjum (matematyka, fizyka i informatyka) oraz 6 grup na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Liczebność grup wynosi od 6 do 8 uczniów.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli przygotowywanych (nauczyciele są w trakcie kursu) do pracy z uczniami zdolnymi, wybranych przez Urząd Marszałkowski w wyniku procedury przetargowej.

W roku szkolnym 2011/2012 dla każdej z grup zaplanowano;

20 kółek (zajęć pozalekcyjnych) po 2-3 godziny lekcyjne:
- matematyka – 40 godzin,
- fizyka – 46 godzin,
- informatyka – 60 godzin,
spotkania akademickie (zajęcia na uczelni):
- 4 spotkania po 6 godzin - gimnazja,
- 6 spotkań po 6 godzin – szkoły ponadgimnazjalne
- obóz naukowy,
- stypendia.

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w grudniu 2011 r.

W ramach projektu planowane jest również doposażenie pracowni w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego oraz uruchomienie platformy edukacyjnej.
Cele szczegółowe „Zdolnych z Pomorza”

1. Stworzenie warunków do wzrostu aktywności twórczej i naukowej nauczycieli i uczniów wybitnie uzdolnionych
2. Poznanie i wykorzystanie przez ucznia uzdolnionego efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności, dokonywania samooceny, osiągania dojrzałości emocjonalnej i planowania własnego rozwoju.
3. Wzrost motywacji wśród nauczycieli do pracy z uczniem uzdolnionym i pozyskiwania w tym zakresie specyficznych kwalifikacji i umiejętności.
4. Promocja osiągnięć uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli w środowisku lokalnym i poza nim
5. Tworzenie klimatu do wspólnych, międzysektorowych, ponadlokalnych działań wspierających realizację Programu
6. Podniesienie poziomu pracy szkół w gminach i powiatach woj. pomorskiego oraz wzbogacenie ich ofert edukacyjnych.
Otwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. SłupczewskiOtwarcie Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku - Zdolni z Pomorza, fot. M. Słupczewski