Młodzieżowa Rada Miasta Słupska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Młodzieżowa Rada Miasta Słupska

5 marca 2012, 14:29
Młodzieżowa Rada Miasta Słupska

Podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 25 stycznia 2012 roku została podjęta uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupska i nadania jej statutu.

Realizując postanowienia tej uchwały, Maciej Kobyliński – Prezydent Miasta Słupska w dniu 22 lutego 2012 roku wydał obwieszczenie i ogłosił wybory do tego organu na 3 kwietnia 2012 roku oraz powołał Miejską Komisję Wyborczą w składzie: Marcin Lubiniecki - Radny Rady Miejskiej w Słupsku, Wojciech Szulc –

Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta oraz Rafał Kuligowski – podinspektor w Gabinecie Prezydenta Miasta.
Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Słupska może zostać każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który do 20 marca 2012 roku złoży do Miejskiej Komisji Wyborczej swoje zgłoszenie wraz z listą co najmniej 20 uczniów popierających jego kandydaturę.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należy:
http://www.slupsk.pl/miasto/dokumenty/2553.html

a) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku dotyczących spraw młodzieży,

b) reprezentowanie interesów młodzieży w organizacjach i instytucjach, do których należy Miasto Słupsk,

c) wydawanie opinii na wniosek Rady Miejskiej w Słupsku lub Prezydenta Miasta Słupska dotyczących polityki młodzieżowej Miasta Słupska.

Do głównych celów Rady należy:

a) zachęcenie słupskiej młodzieży do aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym;

b) promowanie działań mających na celu walkę z dyskryminacją oraz wykluczeniem społecznym młodzieży;

c) wspieranie projektów służących integracji słupskiej młodzieży, w szczególności projektów skierowanych na aktywne spędzanie wolnego czasu lub rozwój edukacyjny i kulturalny;

d) rozwój aktywności młodzieży poprzez udział w samorządności lokalnej;

e) umożliwienie młodzieży realnego wpływu na działania władz miasta dotyczącego polityki młodzieżowej poprzez m.in. przedstawianie opinii na temat projektów uchwał Rady Miejskiej,

f) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży.

Wszystkich młodych ambitnych ludzi, uczęszczających do słupskich szkół ponadgimnazjalnych i to zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym oraz wpływać na miejską politykę młodzieżową zachęcamy do startowaniu w wyborach.

W budżecie Miasta Słupska przewidziano 30 tysięcy złotych na działania młodzieżowe, z czego przeważająca część tych środków będzie stanowiła budżet Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, która dzięki tym środkom będzie mogła realizować własne projekty i realizować swoje pomysły.


Więcej informacji o Młodzieżowej Radzie Miasta Słupska: www.slupsk.pl,

Informacji o wyborach udziela Miejska Komisja Wyborcza pod numerem telefonu: 59 84 88 452, mailowo: gpm@um.slupsk.pl


Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:

Gabinet Prezydenta Miasta

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3, pok. 100

76 – 200 Słupsk

Młodzieżowa Rada Miasta SłupskaMłodzieżowa Rada Miasta Słupska

Do pobrania