Informacja o wyprawce szkolnej i stypendiach - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Informacja o wyprawce szkolnej i stypendiach

21 sierpnia 2012, 9:18
Informacja o wyprawce szkolnej i stypendiach

Wyprawka szkolna.

Odbiorcami programu są uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2012/2013:

 • w klasach I-IV szkoły podstawowej;
 • w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum);
 • w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Założenia programu:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) mogą otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2. uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

4. Uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do szkół artystycznych.

W 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. - 351 zł. netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi 1 listopada br. i zmieni się z 504 zł. netto na osobę w rodzinie - do kwoty 539 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do 5 września 2012r. w szkole do której uczęszcza dziecko.


Stypendia szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy dziecko uczy się poza Słupskiem, wniosek o stypendium szkolne składa się w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Przepisy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781).


Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351 zł.