Informacja o rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Informacja o rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych

2 marca 2020, 10:44

Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do klas I szkół podstawowych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 7. lat zamieszkałe w Słupsku.

Link do strony: sp-slupsk.nabory.pl

O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

  1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt.,
  2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt.,
  4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
  5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt.,
  6. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 60 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 30 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki – pierwszego wyboru.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym ujmuje harmonogram zawarty w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska nr 170/E/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/32674.html