Informacja o rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Informacja o rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych

21 kwietnia 2020, 13:29

Szanowni Rodzice !

Ruszył uzupełniający (elektroniczny) nabór na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 7. lat zamieszkałych w Słupsku. O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

  1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt.,
  2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt.,
  4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
  5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt.,
  6. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 60 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 30 pkt.
W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przekazać tylko do placówki pierwszego wyboru.

Link do logowania: https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/