Informacja o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

29 kwietnia 2020, 14:11
Informacja o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szanowni Rodzice !

Od 4. maja 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Słupsku. Do pięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych przyjmowane będą tylko dzieci 6-letnie.

Link do logowania: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru. Kryteria rekrutacyjne są wyszczególnione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Dodatkowo obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku dnia 26. lutego 2020 r. (http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/32657.html)

 • kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;

 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają się z podatku dochodowego na rzecz miasta Słupska;

 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie;

 • kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, razem z wygenerowanym w systemie NABO wnioskiem, należy dostarczyć skany wymaganych dokumentów. Powyższe dokumenty składane są wyłącznie elektronicznie na adres mailowy wybranego przedszkola (załącznik).

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie 3. placówek. Wniosek oraz skany dokumentów należy dostarczyć tylko do placówki pierwszego wyboru.

Informujemy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Załączniki do pobrania

 1. http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/32674.html

Do pobrania