Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Miejskich w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Miejskich w Słupsku

28 maja 2020, 8:07
W związku z dużą ilością złożonych do Przedszkoli Miejskich w Słupsku wniosków, wydłuża się procedura ich weryfikacji. Zaszła zatem konieczność zmiany terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Zmienia się między innymi termin ogłoszenia listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Nowy harmonogram określa Zarządzenie nr 396/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 maja 2020 roku (http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 20 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

04 maja 2020 r.

(godz. 8.00)

3.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 04 maja 2020 r.

(godz. 13.00)

do 15 maja 2020 r.

(godz. 13.00)

4.

Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 04 maja 2020 r.

(godz. 15.00)

do 15 maja 2020 r.

(godz. 16.00)

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248)

od 18 maja 2020 r.

do 8 czerwca 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 8 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

do 14 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

9.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 14 czerwca 2020 r.

(godz. 15.30)

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

15 czerwca 2020 r.

11.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 15 czerwca 2020 r.

(godz. 13.00)

do 21 czerwca 2020 r.

(godz. 20.00)

12.

Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020 r.

(godz. 14.00)

do 23 czerwca 2020 r.

(godz. 16.00)

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248).

od 24 czerwca 2020 r.

do 29 czerwca 2020 r.

14.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

15.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 29 czerwca 2020 r.

(godz. 15.00)

do 1 lipca 2020 r.

(godz. 15.00)

16.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

1 lipca 2020 r.

(godz. 15.00)

17.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

1 lipca 2020 r.

18.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2020 r.