EKIPA Z “EKONOMIKA” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

EKIPA Z “EKONOMIKA”

22 czerwca 2021, 7:59
Nauczycielki z "Ekonomika" przygotowują się do zagranicznego wyjazdu i zdobywają nowe kompetencje zawodowe.

Już 27 czerwca 2021 roku siedmiu nauczycieli “Ekonomika” wyjedzie na szkolenia do Hiszpanii. W Maladze i Walencji będą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych, gier w edukacji, jak również edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. Kolejne grupy nauczycieli wyjadą 11 lipca: do Barcelony – trzech nauczycieli, natomiast we wrześniu do Walencji wyjedzie dwóch nauczycieli. Ponadto w październiku następna grupa nauczycieli wyjedzie na job shadowing do zaprzyjaźnionej szkoły we Włoszech. Tam będzie ona obserwować zajęcia swoich kolegów po fachu, co umożliwi porównanie polskiego procesu kształcenia z realizowanym w Europie. Obserwacje mają sprzyjać budowaniu wiedzy i wyobrażeń nauczycieli o europejskich strategiach w dziedzinie kształcenia i pracy z młodzieżą, jak również służyć poznaniu budowaniu strategicznych przymierzy z podobnymi do “Ekonomika” placówkami w Europie.

Wszystkie mobilności nauczycieli wynikają z realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Jak mówi koordynator projektu - Katarzyna Rydzewska: “Realizowane działania mają wpłynąć na wzmocnienie i rozwój kształcenia uczniów w “Ekonomiku”, w tym osób pochodzących z rodzin migrantów oraz przyczyniać się do umiędzynarodawiania procesu edukacji, a tym samym wpływać na wzrost jakości pracy szkoły. Działania te mają przyczynić się do prowadzenia dobrej, otwartej na wielokulturowość edukacji, stosującej eksperymentalne metody kształcenia, innowacje, nowatorskie rozwiązania w erze cyfrowej, propagującej europejskie wzorce zachowań i standardy nauki. Mają wspierać proces budowania i kształceniem społeczeństwa wielokulturowego”.

“Ekonomik” to innowacyjna szkoła, osiągająca wysoką efektywność w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży. Dlatego tym bardziej nauczyciele w niej uczący dostrzegają konieczność stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, społeczną i przeobrażeniami kulturowymi. Swoją postawą propagują strategię „uczenia się przez całe życie".