Erasmus + - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Erasmus +

27 września 2021, 8:08


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

PROJEKT Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły,

Nr projektu 2020-1-PL01-KA101-078757

W ramach realizacji projektu współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+ Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu podniesienia jakości pracy szkoły, w terminie od 4 do 8 października 2021 r. pięciu nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku: Renata Draszanowska, Katarzyna Rydzewska, Elżbieta Buca-Mularczyk, Anna Jachurska i Michał Sterkowicz będzie gościć we włoskiej szkole, w Istituto Tecnico Industriale „E Majorana”. Jest to szkoła o podobnej do ZSE pod względem demograficznym strukturze uczniów, mająca bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+ oraz będąca ekspertem w zakresie wykorzystania TIK w edukacji. We włoskiej szkole kształceni są technicy w zakresie informatyki i telekomunikacji, elektroniki i elektrotechniki oraz chemii i biotechnologii. Szkoła przygotowuje uczniów do szybkiej integracji z zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami oraz do kontynuowania nauki na studiach uniwersyteckich. Nasz partner jest częścią sieci "Najlepszych praktyk w europejskim szkolnictwie". Został wybrany jako "Doskonałe centrum obsługi, animacji i eksperymentowania" w zakresie nowych technologii stosowanych w nauczaniu oraz jako Szkoła do eksperymentowania z nowymi metodami nauczania. Zapewniono nas, że bardzo dużą uwagę w szkole przykłada się do indywidualizacji kształcenia i umiędzynarodawiania edukacji. W szkole pracują specjaliści w zakresie pracy z uczniem wymagającym wsparcia, stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe. Potrzeby edukacyjne uczniów są badane, następnie wprowadzane określone strategie, które zamierzamy poznać. Szkoła posiada doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Uczestniczyła m.in. w programie Erasmus AKA2 zatytułowanym Budowanie równości nad różnorodnością" z udziałem krajów europejskich (Turcja, Hiszpania, Włochy, Rumunia), którego celem było promowanie internacjonalizacji szkolnictwa pod kątem otwartości na inne narodowości, a także wspieranie skłonności do mobilności uczniów i pracowników. Jak twierdzi Katarzyna Rydzewska koordynator projektu „Uważamy, że dzięki obserwacjom prowadzonym u tego partnera rozwiniemy nasze kompetencje w zakresie TIK, poznamy europejskie standardy nowoczesnego nauczania. Ponadto zamierzamy skorzystać z doświadczeń naszego partnera w zakresie "budowania równości", tworzenia interkulturowych klas, uczenia tolerancji dla różnorodności kulturowej. Wierzymy, że nasz partner, jego zasoby, doświadczenie, prezentowane postawy gwarantują osiągnięcie celów naszego projektu i wysokiej jakości rezultatów. Nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści, umożliwi wymianę doświadczeń i informacji”.

We Włoszech Nauczyciele będą uczestniczyć w obserwacjach zajęć tzw. job shadowing, rozmawiać o polskim i włoskim systemie edukacji, organizacji szkolnictwa branżowego oraz strategiach pracy z młodzieżą w krajach europejskich. Każdy uczestnik mobilności będzie miał przydzielonego mentora z organizacji partnerskiej, który umożliwi "śledzenie" swojej pracy przez nauczyciela ZSE. Program mobilności został indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestników projektu. Obserwacje i rozmowy mają służyć poznaniu europejskich standardów kształcenia i sprzyjać umiędzynarodawianiu Ekonomika. Działania te mają przyczynić się do rozwoju uczniów, nauczycieli i całej organizacji. Realizacja mobilności job shadowing umożliwi wzmocnienie działań szkoły związanych z edukacją włączającą, a tym samym wzrost jakości pracy szkoły. Działania realizowane w ramach w/w projektu mają przyczynić się do prowadzenia dobrej, otwartej na wielokulturowość edukacji, stosującej eksperymentalne metody kształcenia, innowacje, nowatorskie rozwiązania w erze cyfrowej, propagującej europejskie wzorce zachowań i standardy nauki. Mają przyczynić się do budowania i kształcenia społeczeństwa wielokulturowego oraz wypracowania metod włączania społecznego uczniów z dysfunkcjami, potrzebami specjalnymi, w tym uczniów pochodzących z rodzin migrantów. Mobilność kadry będzie działaniem umożliwiającym nauczycielom propagowanie strategii „uczenia się przez całe życie". Nauczyciele swoją postawą nieustannego poszukiwania wiedzy i nowych rozwiązań w edukacji chcą zachęcić i zmotywować swoich uczniów do jeszcze większego zaangażowania w pracę i własny rozwój nie tylko zawodowy, także społeczny.

Nauczyciele Ekonomika wierzą, że współpraca szkół, którą już niedługo rozpoczną, będzie sprzyjać budowaniu strategicznego przymierza i zaowocuje podejmowaniem w przyszłości różnych aktywności na rzecz edukacji, z korzyścią nie tylko dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, lecz także dla promocji miasta i regionu.

Link do strony szkoły we Włoszech: http://www.itismajo.it/SitePages/Homepage.aspx