Granty PPGR - wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Granty PPGR - wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

22 października 2021, 9:22

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

GRANTY PPGR

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Pozostałe cele programu to przede wszystkim:

 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
 • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie miasta Słupska,
 2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
 3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (nie posiadają takiego sprzętu na dzień składania wniosku).


Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:

 1. oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;

2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3.dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:

 1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku do Wydziału Edukacji pok. Nr 200 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 28 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 2. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Wydziału Edukacji, w zakresie poprawności.
 3. Wszystkie druki dostępne są na stronie głównej Miasta Słupska w aktualnościach (www.slupsk.pl).
 4. Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być wydrukowane w kolorze.

Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt 59 84 88 377