Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Anna Sadlak

Zadania

Kieruje pracą Wydziału, a w szczególności:

 1. sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań przez pracowników,
 2. określa formę i metody pracy oraz strukturę organizacyjną Wydziału,
 3. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami,
 4. przyjmuje i załatwia interesantów (skargi i zażalenia),
 5. ustala plany urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału, udziela urlopów i zabezpiecza zastępstwo na czas urlopu,
 6. reprezentuje Wydział na sesjach Rady Miejskiej, naradach koordynacyjnych, imprezach, i.t.p.,
 7. realizuje zasady polityki kadrowej,
 8. uczestniczy w pracach związanych z zadaniami obronnymi obrony cywilnej,
 9. prowadzi zbiorczą informację z zakresu organizacji szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 10. sprawuje ogólny nadzór nad procedurą dotyczącą wpisu bądź odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wykreślenia z ewidencji wpisu w/w szkół i placówek,
 11. zapoznaje nowozatrudnionych pracowników Wydziału z regulaminem organizacyjnym Urzędu, jednolitym rzeczowym wykazem akt, przepisami prawa materialnego i formalnego obowiązującymi na stanowisku pracy, regulaminem pracy Urzędu,
 12. wykonuje inne prace związane z działalnością zlecone przez Prezydenta Miasta.