Podsumowanie projektu „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Podsumowanie projektu „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”

W związku z zakończeniem wszystkich działań zaplanowanych w ramach projektu pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” w dniu 15 września 2011 roku w Urzędzie Miejskim zorganizowano konferencję podsumowującą projekt realizowany przez Miasto Słupsk w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku w ramach poddziałania 2.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W konferencji, której przewodniczył Krzysztof Sikorski, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska uczestniczyli przedstawiciele słupskich placówek oświatowych, Radni Rady Miejskiej w Słupsku, Pani Joanna Bernagiewicz, Prorektor Akademii Pomorskiej. Na spotkaniu omówiono założenia projektu i osiągnięte rezultaty.

Projekt miał na celu stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację elektronicznych platform współpracy pomiędzy mieszkańcami Słupska a władzami samorządu w zakresie funkcjonowania Miasta oraz unowocześnienie słupskiego systemu oświaty. Dzięki realizacji projektu:

  • wdrożono Portal Słupskich Konsultacji Społecznych (dialog.slupsk.eu) służący komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami i przedsiębiorcami. Na portalu udostępniane mogą być wszystkie potrzebne materiały niezależnie od formy (tekst, prezentacja, audio, video). Portal da możliwość wyrażania opinii oraz zaspokajania potrzeb współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na nie;

  • uruchomiono transmisję sesji Rady Miejskiej w Słupsku na żywo przez Internet (www.slupsk.pl) w zakładce E-Samorząd/Aktualności). Dzięki zakupionej usłudze transmisje są archiwizowane, a nagrania udostępniane on-line;

  • wdrożono platformę e-learningową, podzieloną na część miejską, umożliwiającą tworzenie kursów online dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz jednostek podległych i oświatową, która umożliwia tworzenie kursów online przez nauczycieli;

  • wdrożono aplikację dzienników elektronicznych, stanowiącą system kontroli frekwencji i postępów w nauce, obejmującą również elektroniczny sekretariat, moduły statystyczno – raportujące dla nauczycieli, dyrekcji i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, a także dzienniczek ucznia dostępny dla rodziców przez internet. Do obsługi e-dziennika zakupiono do słupskich szkół 600 szt. laptopów. Ponadto w celu zapewnienia dostępu do internetu podczas zajęć w 28 placówkach oświatowych zbudowane zostały w ramach projektu sieci Wi-Fi podzielone na część zamkniętą dla nauczycieli oraz otwartą (Hot-Spot);

  • uruchomiono portal edukacyjny (edu.slupsk.eu) zawierający uporządkowane informacje na temat oferty edukacyjnej Miasta Słupska i jednocześnie umożliwiający logowanie się do systemu dzienników elektronicznych i platformy e-learningowej.

  • rozbudowano portal intranetowy (funkcjonujący od 2007 r.) o nowoczesny system zarządzania zgłoszeniami problemów technicznych. Portal zapewnia sprawny przepływ informacji między Urzędem Miejskim a jednostkami organizacyjnymi.

Natomiast w ramach instrumentu elastyczności w projekcie przeprowadzono cykl szkoleń dla przyszłych użytkowników w celu zapoznania z zasadami korzystania z zakupionych aplikacji. Przeszkolono łącznie ponad 400 osób z zakresu systemów wspomagających edukację (dziennik elektroniczny, e-learning) oraz portalu e-obywatel (portal konsultacji społecznych oraz system transmisji sesji Rady Miejskiej).

Całkowity koszt projektu wynosi: 3,2 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2,4 mln zł.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013.