Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Krasińskiego 19
76-200 Słupsk
tel./fax.: 0 59 842 24 92
email: sekretariat@sosw.slupsk.pl
www:www.sosw.slupsk.pl


Internat:
ul. Jana III Sobieskiego 13
76-200 Słupsk
tel. 0 59 842 66 12Oferta edukacyjno-wychowawcza dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza szkoła zawodowa - kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii, pomocnik obsługi hotelowej

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe

wczesne wspomaganie rozwoju - oferta dla dzieci w wieku 0 do rozpoczęcia nauki w szkole


  oferta opiekuńczo-wychowawcza:

  • internat - 60 miejsc - 3 grupy wychowawcze
  • świetlica na terenie szkoły czynna w godz. 700 - 1530

  oferta rewalidacyjno-terapeutyczna
  zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych)
  • dydaktyczno-wychowawcze (dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych)
  • logopedia, terapia mowy, komunikacja
  • gimnastyka korekcyjna
  • rehabilitacja ruchowa
  • terapia specjalistyczna: Tomatis, Biofeedback, integracja sensoryczna

  zajęcia fakultatywne:

  • art terapia
  • muzyka - zespół "Kleks",
   teatr - zespół "Łapki", "Kurnik", "Galeria Do Słów",
   parateatralne - zespół "Zwinny kot",
   plastyka.
  • socjoterapia, grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych
  • punkt konsultacyjny przy internacie - wtorki 1200 - 1400
   punkt konsultacyjny przy szkole - środa 1515 - 1615
  • terapia indywidualna - zaburzenia emocjonalne, zachowania asertywne, zaburzenia zachowania
  • edukacja
  • czytelniczo-medialna
   regionalna - Klub Turystyki Pieszej
   europejska - Szkolny Klub Europejski
   ekologiczna
   prozdrowotna
  • zajęcia sportowe:
  • Sekcja Stowarzyszenia Sportowego "Olimpiady Specjalne - Polska"
   klub PTSS "Sprawni Razem" Uczniowski Klub Sportowy
   hydroterapia
  • Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieprzetartego Szlaku "Koty" im. Kanusza Korczaka - zbiórki w internacie - wtorki godz. 1630
  • grupa wsparcia dla rodziców
  • klub wolontariatu

  pomoc specjalistyczna:

  • medyczna - pielęgniarka
  • psychologiczno-pedagogiczna
  • socjalno-bytowa
  • terapeutyczno-rewalidacyjna - logopedzi, terapeuci zajęciowi, reedukatorzy, rehabilitanci
  • grupa wsparcia dla rodziców
  • metodyczno-merytoryczna dla nauczycieli, studentów, pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym