Działania wspierające proces widzenia - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Działania wspierające proces widzenia

29 sierpnia 2022, 12:20
Działania wspierające widzenie
projekty profilaktyczno - edukacyjno
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
 1. Tytuł projektu: Widzę
 2. Okres realizacji: rok szkolny 2022/2023
 3. Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 4. Miejsce wdrożenia projektu:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9. (w sytuacji epidemicznej działania diagnostyczne prowadzone tylko na terenie poradni/diagnostyka indywidualna według „wniosku”).
 • Publiczne przedszkola (badania przesiewowe dla przedszkola, które zgłosiło gotowość do udziału w badaniu).
 • Publiczne szkoły podstawowe (badania przesiewowe dla szkoły, która zgłosiła gotowość do udziału w badaniu).
 1. Zasięg projektu: lokalny, publiczne/niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe na terenie miasta Słupska.
 2. Partnerzy lokalni/pozalokalni w zakresie procesu widzenia: specjaliści w zakresie okulistyki, optometryści, ortoptyści, optycy, tyflopedagodzy zainteresowani nawiązaniem współpracy (planowane).
 3. Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 letnie;
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
 1. Osoba badająca: Renata Paździo / nauczyciel-pedagog; specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, Trener Treningu Widzenia, posiada liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia/.
 2. Koordynator/autor projektu: Renata Paździo
 3. Cel ogólny projektu: przeprowadzenie przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych (5-6 latków) i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz diagnoza funkcjonalna widzenia u dzieci przedszkolnych (5-6 letnich) i uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych (w ramach diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej) z publicznych/niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Słupska.
 1. Cel szczegółowy projektu:
 • wstępna ocena procesu widzenia (czy dziecko ma zaburzenia funkcji wzrokowych: akomodacja, widzenie obuoczne, motoryka oka);
 • w przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia wskazanie działań w kierunku dalszej pogłębionej diagnostyki (konsultacje specjalistyczne: okulista, optometrysta) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia działań terapeutycznych;
 • zwiększenie świadomości rodziców odnośnie widzenia (często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że problemy z widzeniem, to nie tylko wady wzroku i obniżona ostrość widzenia, że brak widocznych objawów, nie oznacza problemów z widzeniem);
 • zwiększenie wrażliwości wśród nauczycieli/pedagogów/terapeutów/ specjalistów, aby profilaktycznie (mimo braku widocznych objawów) zachęcali rodziców/prawnych opiekunów do przesiewowego badanie widzenia czy konsultacji specjalistycznych (okulista, optometrysta) w celu uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej;
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia na stronie poradni (artykuły, filmiki edukacyjne, e-konferencje, szkolenia).
DOTACJA OD FUNDACJI ENERGA

Fundacja Energa przekazała środki pieniężne na doposażenie gabinetu diagnozy w specjalistyczne narzędzia diagnostyczne do badania procesu widzenia, m.in.: Test widzenia przestrzennego "Mucha", okularki pediatryczne okluzyjne, Test Wortha.

Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/

Test Muchy jest to klasyczny zestaw testów, od lat uznawany za standard w badaniu widzenia przestrzennego. Test ten jest zarówno w świecie, jak i w Polsce, najpowszechniej stosowanym standardowym narzędziem do oceny i pomiaru stereopsji.

Do zestawu dołączone są standardowe okulary polaryzacyjne.

Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/

Okularki Stokrotka to atrakcyjna alternatywa przesłonek pirackich i innych metod okluzji podczas badania widzenia obuocznego u młodszych dzieci. Każde oko może być w łatwy sposób zasłaniane i odsłaniane bez zdejmowania okularków z buzi dziecka. Rozmiar pozwala na zastosowanie u dzieci od 1 do 7 r.ż.

Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/

Klasyczny test Wortha do szybkiego wykrywania anomalii widzenia obuocznego. W komplecie okulary czerwono-zielone.

PROCEDURY DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna:
 • Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie poradni wniosek o przeprowadzenie badania procesu widzenia (wniosek do pobrania na stronie poradni www.ppp.slupsk.pl).
 • Diagnosta przeprowadza badania po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicem/poprawnym opiekunem dziecka.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie (po badaniu) zostają zapoznani z wynikiem badania i wnioskami postdiagnostycznymi (w przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymuja informację o sposobach dalszej diagnostyki/konsultacji specjalistycznej (okulista, optometrysta) lub informację o konieczności podjęcia działań terapeutycznych (terapia widzenia w domu/gabinecie prowadzona przez m.in.: ortoptystę, trenera widzenia, tyflopedagoga).
Wniosek o przeprowadzenie badań procesu widzenia.

https://ppp.slupsk.pl/wnioski/WNIOSEK_Widzenie.pdf

Wywiad z rodzicami/prawnymi opiekunami WYWIAD RODZICE

Do badań zostaną wykorzystane, m.in.:

 • Akcesoria diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa B. Pakuły[1]): Określenie/wyznaczenie oka dominującego do dali; Określenie/wyznaczenie oka dominującego do bliży; Badanie ostrości wzroku do dali/bliży; Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe), ruchy śledzące, ruchy wergencyjne; Badanie ustawienia gałek ocznych – test zasłaniania (cover test); Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PBK); Pomiar punktu bliży akomodacji (PBA); Sprawność akomodacji/metoda dynamiczna: dal – bliż; Widzenie stereoskopowe – widzenie głębi.
 • Akcesoria diagnostyczne: Test Wortha, Test Muchy, okulary z przesłonkami.
 • Wskazania diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa Mikołaja Markiewicza /Instytut Treningu i Terapii Widzenia): Wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem; Widzenie obuoczne.
[1] Webinar -Terapia Widzenia-Kogo i kiedy potrzebujesz B.Pakuła www.barbarapakula.p

Przebieg badania procesu widzenia (ocena funkcjonalna widzenia z wykorzystaniem Arkusza do oceny funkcjonalnej widzenia, m.in.: wg autorstwa B.Pakuły):

1). Określenie preferencji oka.

2). Wyznaczenie oka dominującego do dali.

3). Wyznaczenie oka dominującego do bliży.

4). Badanie ostrości wzroku do dali/bliży.

5). Kontrast – bliż/dal.

6). Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe).

7). Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące.

8). Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne.

9). Badanie ustawienia gałek ocznych dal/bliż- test zasłaniania (cover test).

10). Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PKB).

11). Pomiar bliży akomodacji (PBA).

12). Sprawność akomodacji/metoda dynamiczna: dal – bliż.

13). Widzenie obuoczne/stereoskopowe.

14). Wyodrębnianie z tła figury (dal/bliż).

15). Test odblasków rogówkowych.

16). Różnicowanie kolorów.

17). Różnicowanie obrazków.

18). Obserwacja w zakresie CVI (korowe zaburzenia widzenia).

Czas badania: dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka (planowany 1h -1,5h)., mi,: