Terapia Dla Dzieci 2022/2023 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Terapia Dla Dzieci 2022/2023

24 maja 2023, 14:10

 1. Założenia organizacyjno-programowe
 • Program opracowany jest dla: uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, dzieci 6 letnich (grupy zerowe).
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w systemie: raz lub co dwa tygodnie.
 • Jednostka terapeutyczna trwa: 45 minut.
 • Forma pracy – grupowa/indywidualna.
 • Liczba uczestników zajęć terapii grupowej – do pięciu osób.
 1. Kryteria doboru grupy terapeutycznej

Do zajęć kwalifikowani są uczniowie/dzieci diagnozowani/e w poradni psychologiczno-pedagogicznej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, a także niższe niż przeciętne możliwości intelektualne)
 • ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (specjalne trudności odnoszą się do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi)
 1. Cele terapeutyczne programu
 • Stymulowanie funkcji psychomotorycznych.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych oraz doskonalenie umiejętności szkolnych – poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym).
 • Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka.
 • Wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu.
 • Wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron.
 • Systematyczna współpraca z rodzicami prowadząca do ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.
 1. Metody pracy z uczniami

Metody prace zawarte w programie:

 • Program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 1. Zadania terapeutyczne

Wdrażanie zadań terapeutycznych zawartych w programie docelowym „Program terapeutyczny dla uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

6. Procedury udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

7. Wniosek

Prowadząca:

Wioletta Majewska