Deklaracja dostępności - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 6, 76-200 Słupsk • telefon: 790 535 875, 790 535 093 • e-mail: ,

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/506.html

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”

ul. Witolda Lutosławskiego 6

76-200 Słupsk

Dyrektor: 790-535-093

e-mail: pm4slupsk1@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;

· dokumenty są zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

· brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:

· strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona internetowa w ramach Systemu BIP posiada następujące ułatwienia:

· podwyższony kontrast – czarne tło, żółte litery;

· podświetlane linki;

· możliwość powiększenia wielkości liter;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Jaworska e-mail: pm4slupsk1@wp.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numery telefonu: 790-535-093

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Witolda Lutosławskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Ponadto od strony placu przedszkolnego znajduje się wejście od ulicy Świętopełka.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny wraz z podpiwniczeniem. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do przedszkola.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.