Zasady, cele, metody i formy nauczania j.niemieckiego w naszym przedszkolu - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Zasady, cele, metody i formy nauczania j.niemieckiego w naszym przedszkolu

Wychowanie dwujęzyczne: polsko-niemieckie

„Z językiem niemieckim na co dzień”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i predyspozycjom dzieci, od 2008 r. realizujemy nauczanie dwujęzyczne polsko-niemieckie. Wszystkie dzieci w wieku od 3-6 lat mają codziennie zabawy i zajęcia w języku niemieckim, prowadzone przez nauczyciela germanistę zatrudnionego w naszej placówce. Przeplatane są one z zajęciami polskimi i dostosowane są do wieku dzieci, programu wychowania przedszkolnego i rozkładu dnia.
W grupie dwujęzycznej zapewnia się dzieciom codzienny kontakt z językiem, co wpływa na przyswajanie języka w sposób naturalny. Dzieci poprzez gry, zabawy i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne zadziwiająco szybko zaczynają rozpoznawać i reagować na komunikaty w języku obcym.

Prowadzone zajęcia i zabawy w języku obcym wzbogacają umiejętności językowe dzieci (język niemiecki) bez negatywnych skutków dla poznawania języka ojczystego. Przy czym język niemiecki nie jest przedmiotem nauki, ale językiem informacji i komunikacji, który uaktywnia się w konkretnej, sprzyjającej sytuacji. Nauczyciel tworzy sytuacje konieczne do komunikowania się w języku obcym tak, aby proces nauki przebiegał nieświadomie.
Ma to też pozytywny wpływ na naukę języka ojczystego, a przede wszystkim wspomaga realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, gdyż dzieci nabywają kompetencji nie tylko językowych, ale wzbogacają swój ogólny rozwój poznawczy, intelektualny, społeczny i emocjonalny. Poznają dzięki niemu swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i środowisku.

Celem prowadzenia zajęć i zabaw dwujęzycznych jest:

- podniesienie poziomu wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównanie szans edukacji językowej wszystkich dzieci w placówce – powszechność i bezpłatność nauczania języka, wykorzystanie naturalnego zainteresowania i potencjału dzieci do uczenia się, przygotowanie podstaw do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej a także podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka przystąpiła do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w słupskich przedszkolach. Nauczyciele uczestniczący w powyższym przedsięwzięciu, będą mogli wymieniać doświadczenia i rozwinąć swoje umiejętności metodyczne, uzyskać wsparcie zaproszonych fachowców.

NAUCZNIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wiek przedszkolny to ten okres w życiu dziecka, w którym zdobywa ono umiejętności funkcjonowania w szerszej grupie, wychodzi w świat, poza znany mu krąg rodzinny. Rolą nauczyciela i wychowawcy jest objaśnianie dziecku rzeczywistości i rządzących nią praw, zaszczepienie pozytywnego stosunku do otaczającego je świata, przedstawienie właściwej hierarchii wartości i uwrażliwianie na problemy innych. Nauczyciel języka niemieckiego aktywnie uczestniczy w tym procesie, dba o rozwój umysłowy przedszkolaka, zdobywanie przez niego umiejętności językowych i wspiera go w kształtowaniu właściwych postaw życiowych. Nauczanie języka niemieckiego jest ściśle skorelowanie z programem nauczania przedszkolnego. Zaś nauczyciel języka działa w stałym porozumieniu z wychowawcą zajmującym się grupą dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Zajęcia językowe dostarczają dzieciom wielu okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, które zawierają elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Pozwalam zatem dziecku działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym i dramatycznym. Pamiętając o tym, że dziecko myśli i działa „tu i teraz”, wiedza, którą nauczyciele w przedszkolu chcą przekazać dzieciom, powinna nawiązywać do najbliższych dziecku problemów, odpowiadać na indywidualne zapotrzebowania każdej grupy, a także każdego dziecka. Ważne jest owo rozpoznanie potrzeb danej grupy i każdego z dzieci do niej należących, bowiem kluczem do efektywnego nauczania jest znajomość psychiki, możliwości i potrzeb małych uczniów. Dzieci w wieku przedszkolnym muszą czuć się bezpiecznie, pewnie – tylko w takim środowisku nauczanie przyniesie pożądane efekty.

Istotny dla mnie jest również kontakt z rodzicami. Opiekunowie powinni być świadomi tego, że nauka niemieckiego w przedszkolu to przede wszystkim dobra zabawa. Jej celem jest uwrażliwienie dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on w dzisiejszym świecie elementem wszechobecnym. Dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia. Szanuję tak zwane ,,prawo dziecka do milczenia”. To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie ,,nasyca się” językiem, po to by pewnego dnia przemówić.

Główne cele i założenia pracy w oddziale bilingwalnym z językiem polskim i niemieckim.

CELE:

  • wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym
  • rozumienie mowy potocznej
  • rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej

ZAŁOŻENIA PRACY W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM:

  • realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w planach miesięcznych przebiega równolegle w języku polskim i niemieckim
  • nauczanie języka niemieckiego w oddziale bilingwalnym odbywa się poprzez wykorzystanie typowych sytuacji na zajęciach – stosowanie technik o charakterze zabaw, takich jak piosenki i rymowanki kształtujące poprawność językową i artykulacyjną
  • słuchanie wierszyków, piosenek i bajek kształtujących rozumienie ze słuchu
  • gry i zabawy językowe pomocne przy utrwalaniu i poszerzaniu słownika dziecięcego
  • dzieci poznając język obcy uczą się wielu wierszyków, wyliczanek, zabaw, piosenek i kroków tanecznych, które pobudzają wszechstronny rozwój
  • przyswajanie języka obcego poprzez zabawy, gry i piosenki oraz wspomaganie nauki języka mimiką i gestykulacją, tak aby dzieci z kontekstu i zaistniałej sytuacji mogły zrozumieć sens słyszanych słów, tak aby zapewnić poznawanie języka obcego w sposób naturalny.

Edukacja językowa na tym etapie to przede wszystkim słuchanie oraz dobrowolne mówienie