Opłaty za pobyt i wyżywienie w roku szkolnym 2014/15 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Opłaty za pobyt i wyżywienie w roku szkolnym 2014/15

Opłaty za pobyt i wyżywienie w roku szkolnym 2015/16


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  • Opłata za każdą godzinę dziecka ponad czas realizacji podstawy
  • Programowej wynosi – 1, 00 zł
  • Stawka żywieniowa dzienna wynosi – 6, 00 zł


OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA I USŁUGI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE, WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – PŁATNA

Z „ DOŁU” DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OPŁATA ZA ŻYWIENIE - PŁATNA DO 10TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA „Z GÓRY”

NA RACHUNEK BANKOWY : 08 1140 1153 0000 2176 2500 1001

Przy wpłatach prosimy dopisać:

- Imię i nazwisko dziecka

- tytuł opłaty (żywienie lub opłata stała)

  • Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
  • Decyduje data wpływu na konto przedszkola.
  • Zwłoka w nieuregulowaniu odpłatności spowoduje zaprzestanie świadczenia usług za przedszkole.
  • W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor rozwiąże umowę
  • W trybie natychmiastowym i wystąpi na drogę postępowania sądowego.
  • Skreślenie dziecka z listy przedszkolnej nie zwalnia rodzica (prawnego opiekuna) z obowiązku uregulowania powstałej zaległości.