Regulamin Organizacyjny przedszkola - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Regulamin Organizacyjny przedszkola

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 10

"Świat Fantazji"

W SŁUPSKU

ul. Zygmunta Augusta 10

Słupsk, 01.09.2022 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną przedszkola publicznego nr 10 w Słupsku oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Słupsk.

2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Miasto Słupsk oraz rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu poza wymiar zajęć.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową powołaną do wychowania i nauczania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

§ 3

1. Cele przedszkola:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

wprowadzenie dzieci estetycznych świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Zadania przedszkola:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i atmosferycznych unikaniu zagrożeń,

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na:

1) rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających w szczególności z:

a) niepełnosprawności

b) niedostosowania społecznego

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym

d) szczególnych uzdolnień

e) specyficznych trudności w uczeniu się

f) zaburzeń komunikacji językowej

g) choroby przewlekłej

h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i) niepowodzeń edukacyjnych

j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzenia czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

k) trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

l) innych potrzeb dziecka.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

1) kierownictwo przedszkola – dyrektor

2) personel pedagogiczny

3) personel administracyjny:

  • główny księgowy

  • samodzielny referent ds. administracyjno- gospodarczych

4) personel obsługowy:

  • szefowa kuchni

  • pomoce kuchenne

  • woźne oddziałowe
  • pomoc nauczycielki
  • konserwator

§ 5

1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi.

2. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy obowiązków zatwierdzone przez dyrektora.

3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor zgodnie z przepisami oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 6

1. Przedszkole jest placówką publiczną czynną od 1 września do 30 czerwca następnego roku, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu / w czasie przerwy wakacyjnej czynne są przedszkola dyżurujące/.

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30.

3. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w umowie o świadczeniu usług.

4. Dziecko w przedszkola przebywa w tzw. oddziałach wiekowych.

5. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela/li, programy innowacyjne, nowatorskie projekty do pracy z dziećmi.

6. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

8. W przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców i przez rodziców opłacane.

9. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe /rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pisemnie do tego upoważnione/.

10. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe i czyste.

11. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w przypadku zalegania z odpłatnością przekraczającą jeden miesiąc.

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

1. Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządność

2) służebność wobec społeczności

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4) jednoosobowego kierownictwa

5) kontroli wewnętrznej

6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym a administracyjno - obsługowym

7) wzajemnego współdziałania

8) pozytywnej komunikacji.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

§ 9

1. Pracownicy przedszkola w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.

§ 10

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

2. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodniez przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 11

1. Przedszkolem kieruje dyrektor i wykonuje zadania przy pomocy pracowników administracyjnych, którzy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.

2. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do współdziałania ze sobą, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

3. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminów.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują wszystkie podmioty mające wpływ na wychowanie i edukację dziecka / rodziców, prawnych opiekunów i pracowników przedszkola/.

2. Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w funkcjonowaniu i organizacji pracy przedszkola.