Deklaracja dostępności - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

https://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/509.html

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku

ul. Zygmunta Augusta 10

76-200 Słupsk

e-mail: pm10slupsk@wp.pl

tel. kom. 576 121 100

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;

- dokumenty są zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

- skala szarości, podświetlane linki

- mapa strony – w menu u góry strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Cyganek

e-mail: pm10slupsk@wp.pl

telefon: 512 844 794

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola to obiekt wolno stojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej.

  1. Na teren przedszkola można wejść bramką od strony ulicy Zygmunt Augusta, która prowadzi do wejścia głównego do budynku. Żeby dostać się do środka należy pokonać schody. Drzwi zewnętrzne otwiera się ręcznie, w kierunku na zewnątrz. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście służbowe, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

  2. Schody w całym budynku nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy również innych udogodnień np. poręcze w toaletach, windy osobowe, pochylnie, podjazdy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  3. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do przedszkola.

  4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.