Regulamin przedszkola - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 10 "Świat Fantazji"

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 - 16.30

Przyprowadzanie dzieci od 6.30 do 8.15

Odbieranie dzieci od 14.15 do 16.30

Przedszkole jest instytucją oświatową, opiekuńczo - wychowawczą i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

  Wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole

  Pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od ukończenia 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka

 2. Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody

 3. Rozwijanie myślenia, sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.

Zadania te realizuje i spełnia przedszkole w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej.

Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczym.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:

 1. Interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

 2. Brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach dla rodziców,

 3. zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „Kąciku dla Rodziców"

 4. W ramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół Rodziców pomagać w ulepszaniu warunków pracy przedszkola oraz włączać się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.

 5. Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 6. Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora przedszkola:

 7. Punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola,

 8. Przedstawiać na początku roku szkolnego zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,

 9. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 5 dni należy przedłożyć zaświadczenie, że stan zdrowia dziecka umożliwia podjęcie obowiązków przedszkolnych,

 10. Dbać o estetyczny wygląd dziecka; ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach.

 11. Ponadto Rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 12. W przypadku zalegania Rodziców z opłatą przez okres przekraczający 2 miesiące dyrektor placówki skreśla dziecko z ewidencji i wszczyna postępowanie windykacyjne.

UPRAWNIENIA RODZICÓW:

Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje dotyczące usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi w każdą środę w godzinach 12.00 - 16.00 lub nauczycielkom w grupach w godzinach ich pracy.

Indywidualnych informacji o rozwoju dzieci nauczycielki udzielają podczas swoich dyżurów dla Rodziców. Godziny dyżurów poszczególnych nauczycielek wywieszone są na tablicy informacyjnej.

Rodzice maja prawo poznać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale i włączać się do realizacji tych zadań.

W spawach spornych Rodzice mają prawo odwołać się do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku - organu prowadzącego przedszkole.

Ustaleń zawartych w regulaminie należy przestrzegać, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z Rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.