Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

27 marca 2021, 13:10
Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

SZANOWNI RODZIECE !!!!

W piątek 26 marca zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Na jego podstawie w okresie od 29 marca do 9 kwietnia ogranicza się, między innymi, funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

Zajęcia w przedszkolu są zorganizowane na wniosek:

1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodziców pracujących w wyżej wymienionych branżach zainteresowanych opieką nad dziećmi w przedszkolu, prosimy o jak najszybszą informację poprzez sms na nr telefonu : w weekend 513 787 404 lub od poniedziałku na numer 513 787 398. W wiadomości koniecznie prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę. Prosimy również o złożenie stosownej deklaracji do dyrektora – w poniedziałek (dostępna w przedszkolu lub do pobrania z systemu iPrzedszkole). Osoby, które zrobiły to w piątek – nie muszą składać ponownie.

Dla dzieci rodziców pracujących w innych branżach niż powyższe, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na takich samych zasadach co w roku ubiegłym. Tzn. na przedszkolnym Facebooku,

Dzieci realizujące zajęcia w formie stacjonarnej – nie są objęte kształceniem na odległość .

Prosimy rodziców o dostosowanie się do nadal obowiązującego reżimu sanitarnego i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowym

Aleksandra Bąkowska

Dyrektor PM nr 12 ,,Niezapominajka” w Słupsku