Informacja o przedłużonych ograniczeniach - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Informacja o przedłużonych ograniczeniach

8 kwietnia 2021, 13:18

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszoną w dniu 7 kwietnia 2021 r. przez Rząd RP decyzją o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń do 18 kwietnia br., informujemy iż przedszkole będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy, iż zajęcia w przedszkolu są organizowane na wniosek:

1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodziców pracujących w wyżej wymienionych branżach, zainteresowanych opieką nad dziećmi w przedszkolu w okresie od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r., prosimy o przekazanie w podanym terminie załączonego wniosku dotyczącego korzystania z usług przedszkola, drogą e-mail na adres pm12slupsk@wp.pl do piątku do godz. 9.00 lub dostarczyć bezpośrednio do przedszkola.

Z poważaniem

Aleksandra Bąkowska

Do pobrania