Regulamin ZFŚS - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Regulamin ZFŚS

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

z dnia 27.04.2020 r.

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 12 NIEZAPOMINAJKA W SŁUPSKU

Podstawa prawna

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

2. Regulamin sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:

3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352).

4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.263).

5.

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. ).

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1.Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Przedszkolu Miejskim nr 12 Niezapominajka w Słupsku zwanego dalej zakładem pracy lub pracodawcą.

2.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku.

Pracodawca – Przedszkole Miejskie nr 12 Niezapominajka w Słupsku.

Związki zawodowe – zakładowe organizacje związkowe posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych.

Pracownicy- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), dla których ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę było Przedszkole Miejskie nr 12 Niezapominajka w Słupsku.

Komisja Socjalna – zespół tworzony przez Pracodawcę do uzgodnienia przyznawanych w oparciu o Regulamin Funduszu świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1.W Przedszkolu Miejskim nr 12 Niezapominajka w Słupsku tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z:

1) corocznego odpisu podstawowego w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na pełny etat) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,

2) corocznego odpisu podstawowego dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent,

3) corocznego odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;

4) odpisu na osoby z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną.

2.Niezależnie od odpisów o których mowa w § 2 środki funduszu zwiększa się o:

2) odsetki od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym,

3) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych.

§ 3.

1. Środkami Funduszu administruje Pracodawca przy pomocy Komisji Socjalnej (jeśli taka została powołana ).

2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.

3. Środki Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na następny rok.

4. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy

§ 4.

1.W Przedszkolu może być utworzona Komisja Socjalna, jako organ doradczy.

1.

W skład Komisji wchodzą pracownicy przedszkola wybrani przez głosowanie na zebraniu.

Komisja Socjalna nie ma uprawnień decyzyjnych. Jej ustalenia nie są wiążące dla Pracodawcy.

Komisja Socjalna może jedynie opiniować wnioski i doradzać.

2.W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS członkowie Komisji otrzymują pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych wydane przez pracodawcę i są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Komisja Socjalna powoływana jest zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

Wzór upoważnienia/oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3.Działalność socjalna realizowana jest na podstawie planu dochodów i wydatków działalności socjalnej, zwanym preliminarzem (załącznik nr 1 i 2), ustalonego każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z działem finansowym jednostki.

4.Dopuszcza się możliwość zmian w preliminarzu i przesunięcia środków Funduszu pomiędzy rodzajami działalności socjalnej. Zmiany te zatwierdza Pracodawca .

5.Komisja Socjalna zbiera się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez członków Komisji i Pracodawcę.

6.Prowadzona jest dokumentacja udzielonych świadczeń.

7.Podział Funduszu może w trakcie roku ulec zmianie.

8.Fundusz jest Funduszem spożycia zbiorowego. Świadczenie socjalne finansowane z Funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu w terminie późniejszym. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

9.Rozpatrzone odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Pracodawcy jest ostateczna.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 5.

Z Funduszu korzystają:

1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, powołania, mianowania, wyboru od momentu zatrudnienia.

2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych (z wyłączeniem pracowników będących na urlopach bezpłatnych).

3. Emeryci i renciści.

4. Członkowie rodzin zmarłych pracowników – jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu ( z uwzględnieniem pkt. 5 i 6).

5. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków- do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia (jeżeli w tym okresie wejdzie w związek małżeński – traci status dziecka).

6. Emeryci i renciści, który przeszli na świadczenia po zmarłych współmałżonkach.

7. Osoba uprawniona do pomocy z Funduszu obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania usług i świadczeń z Funduszu.

§ 6.

1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu w oparciu o Regulamin, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego , bezpośredniego przełożonego, lub pracodawcy.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 7.

1.Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej w niżej wymienionym zakresie i określonych zasadach:

1) świadczenie urlopowe nauczyciela, które przysługuje zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela w wymiarze określonym w wymienionym artykule. Świadczenie może być wypłacone przed urlopem, albo po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 31 sierpnia każdego roku.

2) dofinansowania do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”), co roku.

3) udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej w okresie wzmożonych wydatków finansowych - w miarę posiadanych środków;

4) pomoc finansowa (zapomoga zdrowotna) przyznawana osobom z tytułu długotrwałej choroby – jeden raz w roku, w miarę posiadanych środków, na podstawie wniosku i zaświadczenia lekarskiego o długotrwałej chorobie;

5) pomoc finansowa (zapomoga bezzwrotna) dla pracowników dotkniętych zdarzeniami losowymi: klęską żywiołową (np.: powódź, pożar), nagłym wypadkiem, włamaniem, zalaniem mieszkania (domu), ciężką chorobą lub śmiercią w rodzinie (rodzice, dzieci własne) oraz innymi zdarzeniami mającymi wpływ na sytuację życiową i materialną, na podstawie udokumentowanego wniosku;

6) pomoc na cele mieszkaniowe w formie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych, wg zasad określonych w Regulaminie.

WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

§ 8.

1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.

3. Zasadniczym kryterium przyznawania i ustalania wysokości świadczeń z Funduszu jest sytuacja życiowa oraz przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnionego z ostatnich 3-ech miesięcy, obliczany na podstawie danych zawartych w jego oświadczeniu. Dochód ten ustala się, dzieląc łączną kwotę dochodów brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych osób oraz ilość miesięcy, za które pracownik składa oświadczenie. Przez dochód rozumieć należy wszelkiego rodzaju dochody brutto. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów, uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, uprawnione do świadczeń z ZFŚS.

Źródłem dochodów są:

wynagrodzenia za pracę bez względu na formę umowy

emerytury, renty w tym również zagraniczne

świadczenia pomocy społecznej

świadczenia wypłacane z funduszu pracy (np. zasiłki dla bezdomnych),

alimenty, stypendia, świadczenia 500+

świadczenia otrzymywane przez osoby odbywające służbę wojskową lub zastępczą służbę poborowych,

świadczenia wypłacane załogom pływającym,

dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; dochód ustalany jest na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (Dz. U. Z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. Zmianami)

dywidendy

inne uzyskiwane periodycznie dochody, zwłaszcza z tytułu najmu i dzierżawy,

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; bez względu na formę opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Do dochodu nie wlicza się:

dodatków dla sierot zupełnych

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

pomocy w zakresie dożywiania,

zasiłków pielęgnacyjnych,

zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

dodatku mieszkaniowego.

4. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu jest obowiązana wraz z wnioskiem w tej sprawie złożyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodzinnej wraz z wyliczoną wysokością dochodu na osobę w rodzinie. Każdą zmianę w oświadczeniu należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy.

5. W przypadku nie złożenia lub odmowy podania wysokości dochodów, pracownik (emeryt/rencista) zostanie zakwalifikowany do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach na jedną osobę w rodzinie (podczas ubiegania się o jakikolwiek rodzaj świadczenia socjalnego).

6. Wzór Wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu i Wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Funduszu określa odpowiednio załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, a wzór oświadczenia wnioskodawcy o wysokości dochodu i sytuacji rodzinnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

1. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

§ 9.

1. Wnioski o świadczenia z ZFŚS rozpatruje Komisja Socjalna (jeśli taka jest powołana) lub Pracodawca

2. Komisja Socjalna lub Pracodawca rozpatruje i kwalifikuje wnioski w zależności od posiadanych środków. W każdym roku kryteria w tabeli dopłat mogą być zmienione w zależności od stanu posiadanych środków.

3. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Socjalna lub Pracodawca sporządza zestawienie zawierające imienny wykaz osób, którym przyznano określone świadczenia, jak również imienny wykaz osób nie zakwalifikowanych do świadczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Zakwalifikowane i niezakwalifikowane wnioski zatwierdza do wykonania Dyrektor Przedszkola.

5.Nie stosuje się trybu odwoławczego przy negatywnym rozpatrywaniu wniosków.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE

§ 10.

1. Pomocą finansową z Funduszu na cele mieszkaniowe objęci są Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych, Emeryci i Renciści.

2. Z Funduszu udzielana jest zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki mieszkaniowej na warunkach określonych w umowie- załącznik nr 7

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli. Poręczycielem ma być osoba zatrudniona w Przedszkolu na czas nieokreślony, która nie jest obciążona więcej niż trzema poręczeniami. Osoby dokonujące poręczenia wyrażają zgodę na potrącenie z ich wynagrodzenia rat pożyczki w razie zaprzestania jej spłaty przez pożyczkobiorcę.

4. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie 4. 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

5. Udzielenie kolejnej pożyczki jest możliwe tylko po spłacie uprzednio zaciągniętej.

6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu i w miarę posiadanych środków.

7. W przypadkach losowych np.: pożar mieszkania, powódź, zalanie itp. wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością

8. Warunkiem przyznania pożyczki mieszkaniowej jest:

a) złożenie wniosku o pożyczkę,

b) spisanie umowy z pożyczkobiorcą, w której określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej udzielenia – okres spłat, ilość i wysokość rat,

c) złożenie podpisu przez dwóch poręczycieli.

9. Pożyczki na cele mieszkaniowe nie są oprocentowane.

10. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależna jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku i rocznym planie rzeczowo – finansowym Funduszu.

11. Spłata pożyczki następuje według zasad:

spłata rozpoczyna się w następnym miesiącu po otrzymaniu pożyczki,

okres spłaty ustala się maksymalnie na okres 24 miesiące, istnieje możliwość spłaty pożyczki w terminie wcześniejszym niż przewiduje umowa,\

12. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku:

rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika,

rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem.

13. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli.

14. W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki umarza się w całości .

15. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe z przyczyn losowych. Okres zawieszenia spłaty wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

16. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy z Przedszkolem Miejskim nr 12 Niezapominajka niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ustalonych ratach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową, do której należą pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku wprowadza Dyrektor Przedszkola zarządzeniem.

2. Postanowienia Regulaminu wraz z załącznikami podaje się do wiadomości ogółu Pracowników i uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

3. Regulamin jest ogólnie dostępny wszystkim uprawnionym w gabinecie Dyrektora.

4. Zmiany w treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się każdorazowo Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola .

5. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotyczących Funduszu podejmuje Dyrektor.

6. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz za zachowanie tajemnicy.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1. załącznik nr 1 – plan finansowy ZFŚS Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

2. załącznik nr 2 – rozliczenie ZFŚS Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

3. załącznik nr 3 – upoważnienie/oświadczenie dla członków Komisji Socjalnej Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

4. załącznik nr 4 - oświadczenie o dochodach osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS.

5. załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

6. załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe.

7. załącznik nr 7 – umowa pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe.

§ 13.

1. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, treść Regulaminu została uzgodniona z Zakładową Organizacją Związkową.

§ 14.

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin z dnia 01.01.2012r.

(pieczęć i podpis Zarządu Oddziału ZNP)

………………………, dnia…………............ r.

……………………………………………….

podpis Pracodawcy

…………………………………………

Załącznik nr 1

PLAN FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 Niezapominajka W SŁUPSKU NA ROK……....

1. Dane o środkach Funduszu:

1.

Stan środków na koncie Funduszu na dzień 31 sierpnia 20................r.

2.

Odpis na ZFŚS- nauczyciele

3.

Odpis na ZFŚS – pracownicy obsługa

4.

Odpis dla emerytów - nauczycieli

5.

Odpis dla emerytów –pracownicy obsługa

RAZEM:

2. Plan wydatkowania środków Funduszu:

L.P.

Rodzaj świadczenia

% udział

Kwota

1.

Świadczenia urlopowe nauczycieli

2

Świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresach świątecznych

3

„Wczasy pod gruszą”, wypoczynek dla osób uprawnionych, sanatoria

4

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

5

Zapomogi pieniężne o charakterze losowym, udzielane w szczególności z powodu: zdarzenia losowego oraz trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej

6

Pomoc finansową na cele mieszkaniowo-remontowe w formie pożyczek zwrotnych

RAZEM

…………………… ……………………… …………………...

Data Komisja Socjalna Dyrektor Przedszkola

Załącznik nr 2

ROZLICZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 Niezapominajka W SŁUPSKU

ZA ROK ………………

1. Dane o uprawnionych do odpisu:

L.p.

Liczba etatów

Nauczycieli

1.

Pracowników administracji i obsługi

2.

Liczba emerytów i rencistów

Nauczycieli

Pracowników administracji i obsługi

2. Naliczenie środków Funduszu:

1.

Stan środków na koncie Funduszu na

dzień 31.12…………r.

2.

Odpis na ZFŚS – nauczyciele

3.

Odpis na ZFŚS – pracownicy

4.

Odpis dla emerytów - nauczycieli

5.

Odpis dla emerytów –obsługa

6.

Korekta naliczenia

RAZEM

3.Wydatkowanie środków Funduszu:

L.p.

Rodzaj świadczenia

Kwota

1.

Świadczenia urlopowe nauczycieli

2

Świadczenie pieniężne i rzeczowe w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresach świątecznych

3

„Wczasy pod gruszą”, wypoczynek dla osób uprawnionych, sanatoria

4

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

5

Zapomogi pieniężne o charakterze losowym, udzielane w szczególności z powodu: zdarzenia losowego oraz trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej

6

Pomoc finansową na cele mieszkaniowo-remontowe w formie pożyczek zwrotnych

RAZEM

4. Pozostało na rok ………………..

………………… ….………………… ……………………

Data Komisja Socjalna Dyrektor Przedszkola

Załącznik nr 3

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016, poz. 922ze zm.) u p o w a ż n i a m

Pana/Panią ……………………………………………………………………………. członka Komisji Socjalnej do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie niezbędnym do opiniowania wniosków o sfinansowanie lub dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Upoważnienie jest ważne od …………… 20..…r. na czas członkostwa
w Komisji Socjalnej.

……………………………………..

( podpis Pracodawcy)

Pouczenie:

Stosownie do art. 39 ust. 2 przywołanej ustawy osoba, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest zachować te dane oraz sposoby zabezpieczania w tajemnicy.

Przyjęto do wiadomości i stosowania

Data …………………..

Podpis członka Komisji Socjalnej…………………………

\

Załącznik nr 4

…...................................................... Słupsk, dnia......................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) (miejscowość, data)

…..........................................................

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

za okres …...........................................

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

WNIOSKODAWCA - …...........................................................

(imię i nazwisko)

Pozostali członkowie:

L.P.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Uwagi

1

2

3

4

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego wyniosły:

L.P.

Miejsce pracy/nauki

Źródło dochodu

Wysokość dochodu brutto

1

2

3

4

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

...............................

Średni dochód łączny na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ….........................zł, to jest miesięcznie ….......................zł.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej a art. 271 KK

….......................................…

(data i czytelny podpis)

Pouczenie

Pouczenie

Przez dochód rozumieć należy wszelkiego rodzaju dochody brutto. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów, uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, uprawnione do świadczeń z ZFŚS.

Źródłem dochodów są:

wynagrodzenia za pracę bez względu na formę umowy

emerytury, renty w tym również zagraniczne

świadczenia pomocy społecznej

świadczenia wypłacane z funduszu pracy (np. zasiłki dla bezdomnych),

alimenty, stypendia, świadczenia 500+

świadczenia otrzymywane przez osoby odbywające służbę wojskową lub zastępczą służbę poborowych,

świadczenia wypłacane załogom pływającym,

dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; dochód ustalany jest na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (Dz. U. Z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. Zmianami)

dywidendy

inne uzyskiwane periodycznie dochody, zwłaszcza z tytułu najmu i dzierżawy,

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; bez względu na formę opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Do dochodu nie wlicza się:

dodatków dla sierot zupełnych

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

pomocy w zakresie dożywiania,

zasiłków pielęgnacyjnych,

zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

dodatku mieszkaniowego.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie nr 12 Niezapominajka w Słupsku reprezentowanym przez Dyrektora podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, dla potrzeb niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…..........................................

(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 5

......................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…...................................................

(osoba uprawniona np.: pracownik, emeryt, rencista)

…...............................................................................

(adres zamieszkania)

WNIOSEK

O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 Niezapominajka W SŁUPSKU

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Miejskiego nr w Słupsku świadczenia w formie*

………………………………….......................................................................................................

Oświadczam, że łączny dochód wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej nie uległ zmianie.

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………..........

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki (dotyczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagających udokumentowania):

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

….......................................................................................................................................................

Świadczenie proszę wypłacić na konto bankowe nr: ……………………………………………….

Objaśnienia do wniosku:

*dofinansowania do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”, udzielenie pomocy finansowej – świadczenie świąteczne, przyznanie zapomogi ze względu na trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną, przyznania zapomogi losowej, długotrwałej choroby

………………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja Pracodawcy i Komisji Socjalnej

Przyznano – odmówiono ⁕⁕ świadczenia (rodzaj) ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

w kwocie …………………………….. zł (słownie: ………………………………………….

………………………………………...................... zł brutto)

Podpisy członków Komisji Socjalnej

………………………………. ………………………………….

(podpis Dyrektora Przedszkola)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Załącznik nr 6

……………………………….

(miejscowość, data)

…………………………………………………..

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

Do Dyrektora

Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

WNIOSEK

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości

……………………………………………. zł (słownie: ………………………......……………)

z przeznaczeniem na: …………………………………………………………......………………..

Poręczenia udzieli:

1. ……………………………………………………………………………………………...

(nazwisko i imię, stanowisko miejsce zatrudnienia)

2. ………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię, stanowisko miejsce zatrudnienia)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚS w kwocie ….............................................. zobowiązuję się spłacić w okresie ….................................... miesięcy.

Oświadczam, że nie korzystam z pomocy w formie pożyczki. Ostatnią pożyczkę z ZFŚS spłaciłem/łam w całości.

………………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja Pracodawcy i Komisji Socjalnej

Opiniuję pozytywnie/negatywnie ⁕ wniosek Pana/Pani o pożyczkę z ZFŚS w wysokości

…………….....………. słownie złotych: …………………………………………………………

…………………....………………………………………………………………………………...

z przeznaczeniem na ………………….....……………………………………….. i na warunkach

ustalonych w zawartej umowie wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS.

Pożyczka podlega spłacie przez okres …………....………… miesięcy w ratach miesięcznych po

…………………...………... zł. Spłata następuje począwszy od następnego miesiąca po udzieleniu pożyczki.

Szczegóły spłaty pożyczki będzie zawierać umowa pożyczki.

Uzasadnienie negatywnej decyzji:

…………………………………………………………………………………....………………...

…………………………………………………………………………………....………………...

……………………………………….

(data i podpis Dyrektora Przedszkola)

……………………………………………………

(podpisy członków Komisji Socjalnej

Załącznik nr 7

UMOWA NR …..........……….

pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe

zawarta w …………...………........ w dniu ………..……………, pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 12 Niezapominajka z siedzibą w Słupsku, ul. Sławieńska 2 reprezentowanym przez

Panią /Panią mgr Aleksandrę Bąkowska zwanym dalej POŻYCZKODAWCĄ

a Panem/Panią ……………………………………....……………………………………………..

zamieszkałym(ą) …………………………………….....……………….………………………….

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria …..... nr …...……… , PESEL ………………….

zatrudnionym/ą w ……………………......………………………………………………………...

zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ.

§ 1

1. Na podstawie decyzji z dnia …………………………. (stanowiącej załącznik do umowy) Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych na remont mieszkania w wysokości …………….………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………....…złotych.)

2. Po podpisaniu niniejszej umowy kwota pożyczki zostanie przelana na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy.

§ 2

1. Przyznana pożyczka w kwocie …………....……….. podlega spłacie w całości. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia następnego miesiąca po przyznaniu pożyczki, w miesięcznych ratach w wysokości:

pierwsza rata w wysokości ………………………. i …….........…… następnych rat po ………………………. zł.

2. Pożyczkobiorca upoważnia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr …….. w Słupsku do potrącania należnych rat pożyczki wraz z zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy z

przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą w Przedszkolu Miejskim nr …….. w Słupsku.

3. W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych w umowie na konto bankowe ZFŚS:

………………………………………………………………………………………….....………..

(nazwa banku oraz konto ZFŚS)

§ 3

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy z Przedszkolem Miejskim nr …... niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ustalonych ratach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, które to osoby po rozwiązaniu stosunku pracy samodzielnie spłacają pożyczkę wg harmonogramu spłaty na konto bankowe wymienione w § 2 ust.3.

§ 4

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, udzielonego przez dwóch pracowników Przedszkola Miejskiego nr …... w Słupsku, ul. …………………..:

tj. Pana/ą ………………………………………………………………………………………...

tj. Pana/ą ………………………………………………………………………………………...

2. Zabezpieczenie zostaje udzielone w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Umowy zabezpieczające spłatę pożyczki o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Pożyczkobiorca oświadcza, ze znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące niniejszej umowy.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy, działu księgowo-finansowego oraz akt dotyczących spraw ZFŚS.

…………………………………………

(miejscowość, data)

….......................................

(podpis Pożyczkobiorcy)

Poręczenie spłaty:

W razie nie uregulowania rat pożyczki we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. Poręczenia udzielamy bezterminowo do pełnej wysokości zobowiązań.

Pan/i ……………………………………...……….. zam. ……….………………………………..

DO seria …..…… Nr ………..……… wydanym przez …………………………………………..

PESEL …………..……………. zatrudniony/a w ……....…………………………………………

…………………………………….

(data i podpis)

Pan/i ………………………………………..…….. zam. …………..……………………………..

DO seria …..…… Nr …..…………… wydanym przez …………………………………………..

PESEL ………………...………. zatrudniony/a w …………..……………………………………

…………………………………….

(data i podpis)

Potwierdzam wiarygodność podpisów Pożyczkobiorcy i poręczycieli

…………………………………… ……………………………………

(miejscowość, data) (podpis Dyrektora Przedszkola lub osoby

reprezentującej jednostkę)