zajęcia niezorganizowane - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

zajęcia niezorganizowane

W 2011 roku nasze przedszkole otrzymało tytuł

,,SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”

http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/634.html

Zadaniem każdej placówki przedszkolnej jest wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych. Nauczyciele w swej codziennej pracy poprzez wnikliwe obserwacje starają się wyłonić takie dzieci i stwarzać im warunki do rozwijania ich wrodzonego potencjału. W większości wykorzystujemy do tego programy własne nauczycieli i innowacje pedagogiczne , tak też jest i u nas.

Tytuł ,,Szkoły Odkrywców Talentów” został nam przyznany za pracę z dziećmi w następujących obszarach:

· ZAJĘCIA SPORTOWO – RUCHOWE: zajęcia sportowo-ruchowe,zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego organizowane są we wszystkich przedszkolach. Głównym ich celem w naszej placówce jest przygotowywanie dzieci do udziału w Miedzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej , którą od 8 lat organizujemy dla wszystkich słupskich przedszkolaków, a także ogólne podnoszenie tężyzny fizycznej dzieci, zaszczepianie im przyjemności z czynnego uprawiania sportu oraz wpajanie zasady fair-play w sporcie i nie tylko. Nasze przedszkolaki co roku biorą również udział w wyścigach rowerowych.

· ZAJĘCIA PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNE: wycieczki edukacyjne, obserwacje przyrody, eksperymenty pogłębiające wiadomości przyrodnicze oraz kształtujące wiedzę o otaczającym świecie . Ogólnie-zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci. Celem tych zajęć jest wzbogacanie umiejętności i wiadomości z zakresu ekologi i zachowań prozdrowotnych. Realizujemy innowacje pedagogiczną na podstawie programu własnego nauczycieli: ,,Wycieczki,wycieczki. Elementy wychowania środowiskowego w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Kulminacją działań z zakresu przyrodniczo-ekologicznego jest organizowana od 2003r, ogólnoprzedszkolna impreza Powitania Wiosny. Poza tym bierzemy też udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje. np. posiadamy Certyfikat ,,Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”nadany za działania proekologiczne z dziećmi. Rok rocznie przygotowujemy dzieci do konkursu plastycznego organizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Współpracujemy ze spółką Wodociągi-Słupsk”- przedszkolaki uczestniczą w lekcjach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników spółki, którzy przybliżają dzieciom wiedzę z zakresu ochrony środowiska i dóbr naturalnych.

· ZAJĘCIA TEATRALNO-PLASTYCZNO-MUZYCZNE- działania w tym obszarze prowadzimy w oparciu o program własny nauczycieli ,,Ja i sztuka. Elementy edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej”.Stosujemy różnorodne techniki i narzędzia pracy. Projektujemy twórcze działania dzieci mające na celu przygotowywanie ich do konkursów,przeglądów,występów. Głównym celem tych działań jest oczywiście rozwijanie posiadanych przez dzieci talentów,ale również przełamywanie bariery lęku przed występami publicznymi oraz nabywanie umiejętności prezentowania swoich indywidualnych możliwości. Realizujemy również innowacje muzyczna, której celem jest wyłanianie dzieci z predyspozycjami do gry na pianinie. Nasi absolwenci, w kolejnych latach edukacji kontynuują rozpoczęte działania w Szkole Muzycznej.

Na tytuł , który został przyznany naszemu przedszkolu złożyło się wiele elementów :

· doświadczenie i ciężka codzienna , aczkolwiek bardzo przyjemna praca nauczycieli,

· duże zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci

· doskonale układająca się współpraca z licznymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola

· a przede wszystkim oddanie i zaufanie dzieci ,które zawsze są chętne do działania i współpracy , trzeba je tylko często chwalić i oddać im całego siebie.

Placówka przedszkolna,która taki tytuł otrzymuje, a są w Słupsku jak dotąd dwie( my i PM 19), umieszcza na budynku tablice informującą o tym, że taki tytuł posiada. Ponadto raz w roku zobowiązani jesteśmy do organizowania ,,Dnia Promocji Talentów”, a także przynajmniej raz w roku przesyłamy do Ośrodka Rozwoju Edukacji przykłady dobrych praktyk stosowanych w pracy z dziećmi uzdolnionymi.

Jesteśmy bardzo dumni,że nasze działania i codzienna praca została pozytywnie przyjęta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i otrzymaliśmy zaszczytny tytuł ,,Szkoły Odkrywców Talentów”.

w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych organizowanych w ramach SOT przedszkolaki uczestniczą w:(w obszarze :zajęcia sportowo-ruchowe)

1.nauka pływania : http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/1789.html

2.Akademia Małego Sportowca : http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/1735.html ; http://www.sosir.slupsk.pl/pl/page/l/aktualno%C5%9Bci/12-09-2012-r-otwarcie-akademii-ma%C5%82ego-sportowca-w-centrum-lekkoatletycznym.html ; http://www.sosir.slupsk.pl/pl/page/l/artyku%C5%82y-o-sosir/sport-jest-zdrowy-i-darmowy-dla-dzieci.html ;

http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/4184.html

3.MAXI Niezapominajka Cheerleaders – taniec sportowy: http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/4046.html ; http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/4810.html

4.Turniej Piłkarski : http://edu.slupsk.eu/placowki/514/aktualnosci/4190.html ;