Koncepcja pracy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 ,,NIEZAPOMINAJKA”

W SŁUPSKU

zatwierdzona przez Rade Pedagogiczna w dniu 13.10.2010r Uchwałą nr 7/2010r

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty , Statucie Przedszkola Miejskiego nr 12 .

WIZJA I MISJA

,,MUZYKA I RUCH TO ZDROWY DUCH”

 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością , do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko , aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie , stać się samodzielnym i otwartym na świat .
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte , twórcze i spontaniczne . Znają siebie i swoje możliwości , szanują odrębność innych . Radzą sobie w sytuacjach trudnych , umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do spełniania obowiązku szkolnego .
 • Wychowankowie , potrzebujący pomocy , znajdują oparcie w wychowawcach i specjalistach.
 • Organizujemy imprezy , które pozwalają nam wspólnie , przyjemnie spędzać czas .
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym , odwiedzamy instytucje , poznajemy ciekawych ludzi.
 • Nasze przedszkole jest przytulne , ciepłe , kolorowe . Dbamy o to , aby wszystkie meble , zabawki i pomoce dydaktyczne posiadały odpowiednie certyfikaty i były atrakcyjne dla naszych przedszkolaków . Systematycznie staramy się również o doposażanie placu zabaw w sprzęty , które uatrakcyjnią dzieciom pobyt na świeżym powietrzu .
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe , dostosowane do potrzeb dzieci , które wspomagają ich rozwój .
 • Na bieżąco dokonujemy wymaganych przeglądów i remontów , tak , aby dzieci w naszym przedszkolu były bezpieczne i miały zapewnione higieniczne warunki do zabawy i nauki .
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności , na bieżąco doskonali swoje umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE KONCEPCJI :

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na :

 • Teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera , z której wynika kształcenie i wychowanie skupione na jednostce , jej zdolnościach , zainteresowaniach .
 • Konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym według , którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem , buduje własną wiedzę , nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych , lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji .
 • Modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci

W teorii Howarda Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji , które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności .

Zdolność to indywidualna właściwość osobowości człowieka , której nie można sprowadzać do wykształconych nawyków , ale dzięki której można kształtować różnego rodzaju nawyki , sprawności i umiejętności .

Wyróżnia się zdolności: lingwistyczne, wizualno -przestrzenne, muzyczne, cielesno -kinestetyczne, logiczno -matematyczne,interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI :

1.Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

2.Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci .

3.Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole .

4.Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem pracy .

5.Nauka przez aktywne działanie .

6.Współpraca z placówkami oświatowym, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta .

7.Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola .

8.Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola .

9.Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych .

10.Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola .

11.Promowanie działalności przedszkola w środowisku .

12.Promowanie zdrowego stylu życia .

13.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci .

14.Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem .

15. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się .

MODEL ABSOLWENTA :

Dziecko kończące przedszkole wykazuje:

 • samodzielność ,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami ,
 • umiejętność podporządkowania się przyjętym zasadom, regułom ,
 • umiejętność współpracy w grupie ,
 • umiejętność koncentracji, wytrwałość ,
 • chęć i umiejętności przyswajania nowych pojęć, wiadomości i korzystania z nich ,
 • umiejętności logicznego myślenia ,
 • odporność na stres ,
 • posiada wiedzę o otaczającym świecie i jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy ,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska ,
 • potrafi zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi ,
 • potrafi swobodnie się wypowiadać na różne tematy ,
 • precyzyjnie ujmuje swoje myśli w wypowiedź ustną ,
 • wykazuje inicjatywę i pomysłowość w działaniu ,
 • jest ciekawy świata ,
 • potrafi uszanować cudzą odrębność i być tolerancyjny ,
 • rozumie znaczenie pojęć: koleżeństwo, dobroć, prawda, tolerancja, uczciwość ,
 • potrafi budować swój system wartości ,
 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ,
 • zna zasady kultury współżycia i postępowania ,
 • zna kulturę, dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe ,
 • rozumie potrzebę szanowania i ochrony środowiska naturalnego ,
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi ,
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole ,

METODY PRACY :

Do realizacji treści programowych, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka , zabawę.Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu, Opowieść ruchowa,Gimnastyka mózgu P. Dennisona, Pedagogika zabawy, , Metoda K. Orfa, Labana, Metoda prof.Cieszyńskiej

FORMY PRACY :

 • praca z całą grupą
 • praca w małych grupach
 • praca indywidualna
 • zabawa

ZASADY PRACY :

 • zasada indywidualizacji
 • zasada integracji
 • zasada wolności i swobody działania
 • zasada aktywności
 • zasada zaspokajania potrzeb dziecka

OFERTA ZAJĘC DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU :

 • Zajęcia rytmiczne
 • Język angielski
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Zajęcia Sportowe – Akademia Małego Sportowca
 • Tańce – MAXI CHEELEADERS NIEZAPOMINAJKA
 • Zajęcia plastyczne
 • Język migowy

DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘC DZIECI :

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • Dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według planu korekcyjno - kompensacyjnego i planów pracy dla dzieci zdolnych
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej , wnioski do dalszej pracy
 • Ankieta dla nauczycieli klas pierwszych , poznanie opinii na temat osiągnięcia gotowości szkolnej absolwentów przedszkola
 • Prowadzenie obserwacji podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu
 • Wyłanianie dzieci szczególnie uzdolnionych na podstawie ,,Arkusza obserwacji” i prowadzonych diagnoz gotowości szkolnej 5-6-latków

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – ZGODNIE Z COROCZNIE OPRACOWYWANYMI PLANAMI WSPÓŁPRACY :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • Przekazanie rzetelnej informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • Włączanie rodziców do życia grupy i przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców ( szkolenia, gazetki edukacyjne)

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI :

 • Uczestniczenie w między przedszkolnych konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich
 • Zapraszanie koleżanek z innych placówek na szkolenia, warsztaty – wymiana doświadczeń
 • Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych
 • Zapraszanie uczniów klas młodszych na przedstawienia przedszkolaków
 • Prowadzenie korespondencji , dotyczącej wymiany pomysłów i doświadczeń , poznania środowiska przedszkoli z terenu naszego kraju.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁALNOŚC PRZEDSZKOLA :

 • SOK , MDK , MCK
 • Teatr Lalki ,,Tęcza”
 • Szkoły Podstawowe
 • Przedszkola Miejski
 • PKS
 • PSP i A KLANZA
 • SOSiR
 • PRO -ART
 • Poczta Polska
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Szkoła Policji
 • Wojsko Polskie
 • Straż Pożarna
 • Schronisko dla zwierząt
 • Leśny Dwór
 • Państwowa Szkoła Muzyczna
 • Muzeum Pomorza Środkowego
 • ZPC ,,Pomorzanka”
 • Przedszkole Miejskie w Jeleniej Górze
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Słupsku
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
 • Nadleśnictwo Damnica
 • ORE
 • Media

WYKAZ PROGRAMÓW WYKORZYSTYWANYCH W PRZEDSZKOLU :

1.Wycieczki , wycieczki .Elementy wychowania środowiskowego w pracy z dziećmi przedszkolnymi - Aleksandra Bąkowska , Grażyna Keller – Lesik - Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt , wychowanie patriotyczne , wychowanie zdrowotne,

2. Ja i sztuka . Elementy edukacji muzycznej , plastycznej , teatralnej w pracy z dziećmi 3-4-letnimi- Danuta Grązka , Joanna Szuran- Wychowanie przez sztukę,

3. Ja i sztuka . Elementy edukacji muzycznej , plastycznej , teatralnej w pracy z dziećmi 5-6-letnimi- Danuta Grązka , Joanna Szuran , Aleksandra Bąkowska - Wychowanie przez sztukę

4. Wspieranie rozwoju mowy dzieci 3-4-letnich- Joanna Sadyś- Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

5. Wspieranie rozwoju mowy dzieci 5-6--letnich- Joanna Sadyś- Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

6. Przeżywanie ciszy -program autorski z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej w pracy z dziećmi 5-letnimi- Grażyna Keller – Lesik- Wychowanie przez sztukę,

7. Indywidualne zajęcia dla dzieci leworęcznych- Joanna Szuran, Danuta Grązka- Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

8. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich- Monika Jóźwiak - Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

9. Zamigajmy razem- wybrane elementy języka migowego w nauczaniu dzieci przedszkolnych- Liliana Fąfara

10. Zdrowy i bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny- Grażyna Keller-Lesik -Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych,

11. Program wychowawczy- opr. przez grono pedagogiczne - Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

ANALIZOWANANIE I MODYFIKOWANIE :

1.Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji Pracy.

2.Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
3.Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Podczas rad pedagogicznych -półrocznych i rocznych podejmowana będzie dyskusja dotycząca analizowania i modyfikowania Koncepcji Pracy.

4.Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy na zebraniach grupowych , informację na tablicy ogłoszeń dla Rodziców , stronę www.

5.Informacje o akceptacji Koncepcji Pracy pozyskamy poprzez podanie do publicznej wiadomości założeń koncepcji i zachęcenie rodziców do zgłaszania ewentualnych uwag do wychowawców bądź dyrektora przedszkola.

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2014 / 2017 :

1.Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci , w tym modyfikowanie i poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

2.Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku placówki wśród społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego.

3.Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami .

4.Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z potrzebami przedszkola .

5.Systematyczne dbanie o podnoszenie warunków bytu dzieci poprzez dokonywanie remontów i modernizacji placówki.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 13 . 10 .2010r


Ostatnia aktualizacja Koncepcji Pracy Przedszkola : 30.01.2014r.