Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 12 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 12

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 12

,,NIEZAPOMINAJKA"

w SŁUPSKU

PRZEDSZKOLE JEST INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ , WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZĄ I REALIZUJE ZADANIA ZAWARTE W STATUCIE PRZEDSZKOLA.

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU:

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

2.Dzienny czas pracy przedszkola ustala Prezydent Miasta Słupska na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5-godzin dziennie.

3.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu na dany rok szkolny z uwzględnieniem art.6pkt.1 Ustawy o Systemie Oświaty ustala Rada Miejska w Słupsku.

4.Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane są w arkuszu organizacji na dany rok szkolny.

5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI :

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych , a w szczególności koncentrując się na następujących celach,

zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

a) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

b) Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

.c) Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

d) Organizowanie stałej bądź doraźnej pomocy materialnej dzieciom szczególnie potrzebującym.

e) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji .

f) budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak , aby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre , a co złe.

g) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażki .

h) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych . Które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

i)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych.

j)troska o ich zdrowie i sprawność fizyczną

k)zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

l)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym ,przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

ł)wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne .

m)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny ,grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotyczne.

n)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności , a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

b) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

c) Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.

d) Integrowanie treści edukacyjnych.

f) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz tworzenie okazji edukacyjnych w celu wyrównania tempa rozwoju wychowanków.

g) Identyfikowanie i indywidualne wspomaganie zdolności intelektualnych dziecka.

h) Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

i) Planowanie działań, dostarczających wiedzy nauczycielom, rodzicom i dzieciom na temat przestrzegania praw dziecka.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu Przedszkola Miejskiego nr 12..

2. Dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka 6 letniego do przedszkola w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia.

3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

4. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.

5. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez nich upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6. Terminowe uiszczanie odpłatności za świadczone usługi przez przedszkole.

7. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (trwającej powyżej 2 tygodni), a także o niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

8.W przypadku zatrucia pokarmowego i choroby zakaźnej dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

9. Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

§ 1

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są ze sobą współdziałać w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

- zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy wychowawczo – dydaktycznej w danym oddziale przedszkolnym,

- uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka,

- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców.

- uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , aby mogli je w osiąganiu tej potrzeby wspomagać.

§ 2

1. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola rodzice mogą otrzymać, od dyrektora i Rady Pedagogicznej tytuł ,,PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA".