CHEERLEADERS NIEZAPOMINAJKA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

CHEERLEADERS NIEZAPOMINAJKA

m

POROZUMIENIE nr 1/ 2013

zawarte w dniu 01.10.2013 pomiędzy :

Przedszkolem Miejskim nr 12 ,,Niezapominajka”, ul. Koszalińska 9a, 76-200 Słupsk,

tel./fax.- 59 8438784; edu.slupsk.eu/placowki/ , e-mail.- mp12.slupsk@neostrada.pl;

reprezentowanym przez Aleksandrę Bakowską – Dyrektora przedszkola ;

a Słupskim Stowarzyszeniem Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi, 76-200 Słupsk

ul. E. Orzeszkowej 5/14; Nr 5/EKS/06 Nip 8393008378; Tel 501477445 www.cheerleaders-maxi.pl; e –mail kordian.zalewski@gmail.com;

reprezentowanym przez Kordiana Zalewskiego – Prezesa stowarzyszenia.

Mając na celu podnoszenie szeroko rozumianej kondycji fizycznej dzieci przedszkolnych, umiejętności tanecznych oraz realizację założeń Przedszkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów opracowanych na potrzeby Szkoły Odkrywców Talentów – tytułu przyznanego placówce przedszkolnej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, partnerzy porozumienia postanawiają:

1. Realizować wspólnie projekt pod nazwą ,,MIDI MAXI NIEZAPOMINAJKA”, którego głównym celem jest prowadzenie działań zmierzających do upowszechniania wśród przedszkolaków idei czynnego uprawiania tańca sportowego - childingu, wpajanie dzieciom zasad fair-play w sporcie i nie tylko, a także wyłanianie wśród przedszkolaków dziewczynek wykazujących najlepsze predyspozycje do rozwijania podjętych projektem działań w kolejnych latach. Zajęcia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12 ,,Niezapominajka” odbywać się będą raz w tygodniu, w grupie dzieci 5-letnich. W tym czasie uczestnicy przebywają pod opieka wychowawcy przedszkolnego. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora wytypowanego przez Pana Kordiana Zalewskiego- reprezentującego SSTS Cheerleaders Maxi.

2. Do nadzoru nad praktycznym wypełnieniem treści niniejszego porozumienia strony wyznaczają niżej wymienione osoby :

- ze strony Przedszkola Miejskiego nr 12 ,, Niezapominajka” w Słupsku – Aleksandra Bąkowska,

- ze strony SSTS Cheerleaders Maxi - Kordian Zalewski

3. Zmiany osobowe w pkt.2 nie maja wpływu na treść porozumienia.

4. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania , o którym mowa w pkt.1.

5. Partnerzy mogą odstąpić od porozumienia w dowolnym czasie, w drodze pisemnego zawiadomienia.

6. Przedszkole umieści w widocznym miejscu Logo partnera, który obejmuje placówkę bezpłatnym patronatem w zakresie wyżej opisanych usług.

7. Porozumienie zawarto w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.