AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA

m

POROZUMIENIE nr 1/ 2012

zawarte w dniu 01.09.2012 pomiędzy :

Przedszkolem Miejskim nr 12 ,,Niezapominajka”, ul. Koszalińska 9a, 76-200 Słupsk, reprezentowanym przez Aleksandrę Bakowską – Dyrektora przedszkola ;

Przedszkolem Miejskim nr 19 , ul. Norwida 4, 76-200 Słupsk , reprezentowanym

przez Mirosławę Mazurkiewicz – Dyrektora przedszkola;

a Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji , ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, reprezentowanym

przez Henryka Jarosiewicza – Dyrektora SOSiR.

Mając na celu podnoszenie szeroko rozumianej kondycji fizycznej dzieci przedszkolnych oraz realizację założeń Przedszkolnych Systemów Wspierania Zdolności i Talentów opracowanych na potrzeby Szkoły Odkrywców Talentów – tytułu przyznanego wymienionym placówkom przedszkolnym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, partnerzy porozumienia postanawiają:

1. Realizować wspólnie projekt pod nazwą ,,AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA”, którego głównym celem jest prowadzenie działań zmierzających do upowszechniania wśród przedszkolaków idei czynnego uprawiania sportu, wpajanie dzieciom zasad fair-play w sporcie i nie tylko, a także wyłanianie wśród przedszkolaków dzieci wykazujących najlepsze predyspozycje do rozwijania podjętych projektem działań w klasach sportowych szkół podstawowych lub słupskich klubach sportowych. Zajęcia na terenie Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Madalińskiego 1 odbywać się będą dwa razy w tygodniu. W tym czasie uczestnicy przebywają pod opieka wychowawców przedszkolnych. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora wytypowanego przez Dyrektora SOSiRu. Wymienione w porozumieniu przedszkola poniosą koszty dowozu dzieci do Centrum Lekkoatletycznego.

2. Do nadzoru nad praktycznym wypełnieniem treści niniejszego porozumienia strony wyznaczają niżej wymienione osoby :

- ze strony Przedszkola Miejskiego nr 12 ,, Niezapominajka” w Słupsku – Aleksandra Bąkowska,

- ze strony Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku – Mirosława Mazurkiewicz,

- ze strony SOSiR - Dariusz Grondziewski

3. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania , o którym mowa w pkt.1.

4. Zmiany osobowe w pkt.2 nie maja wpływu na treść porozumienia.

5. Partnerzy mogą odstąpić od porozumienia w dowolnym czasie, w drodze pisemnego zawiadomienia.

6. Porozumienie zawarto w trzech egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.