Statut Szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

Statut Szkoły

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

w Słupsku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Lutosławskiego 23 oraz obiekt sportowy przy
  ul. Rybackiej 5a.
 3. Szkoła nosi numer 1.
 4. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza.
 5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
  w Słupsku
  i jest używana w pełnym brzmieniu.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Słupsk.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Słupsk.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  1) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
  2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów orazb) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
  i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
  1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
 4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, językowej i religijnej.
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
14) Szczegółowe zadania w zakresie wychowania i opieki określa program wychowawczo- profilaktyczny stanowiący odrębny dokument.
15) Szczegółowe zadania w zakresie nauczania określa koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, stanowiące odrębne dokumenty szkolne.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią,
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
25) zapewnianie uczniom bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
26) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
27) wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę o bezpieczeństwie, kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,
28) integrację uczniów niepełnosprawnych

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

 1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
 3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 5. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku, Sądem Rodzinnym w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupsku i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku: I–III oraz IV–VIII,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I – III wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13) natychmiastowe reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów zgodnie z procedurami, które stanowią odrębny dokument,
14) monitorowanie przez pracowników obsługi szkoły celu pobytu osób postronnych wchodzących na teren szkoły, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły,
15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas wycieczek i zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie opiekunów zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28.11.2001r. oraz innych przepisów w sprawie organizowania wycieczek i przepisów o prawie o ruchu drogowym.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych oraz z bibliotece szkolnej oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) prowadzenie rady pedagogicznej,
5) realizowanie uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) właściwe zorganizowanie i przebieg egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej po klasie VIII zgodnie z przepisami stanowiącymi odrębny dokument.
10) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
11) występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
13) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
14) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
15) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
18) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
19) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnej ścieżki edukacyjnej, takiego nauczania,
20) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
22) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
23) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, opiekuńcza lub wychowawcza,
7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
10) kandydatów na stanowisko wicedyrektora szkoły
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
13) formy realizowania godzin 2 godzin wychowania fizycznego wynikających z zainteresowań uczniów.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły sporządzane są wersji elektronicznej i papierowej. Wersje papierowe protokołów jest archiwizowana zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Regulamin Rady samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik niniejszego statutu.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd Uczniowski ma prawo pozyskiwać środki finansowe na działalność samorządu w drodze kiermaszów, licytacji, losowań, itp. Samorząd Uczniowski prowadzi dokumentację finansową.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§ 14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
5) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
6) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
7) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. Prawa te realizowane są poprzez:

1) Zebrania z rodzicami.
2) Dni otwartej szkoły.
3) Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.
4) Wywiady środowiskowe.
5) Wspólne organizowanie imprez.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
 2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

 1. W szkole umożliwia się działania w zakresie wolontariatu;
 2. Działalność wolontariuszy realizowana jest w zakresie
  a) organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  b) rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz aktywności i kreatywności uczniów,
  c) działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  d) działań w zakresie pomocy lub współpracy na rzecz potrzebujących poza terenem szkoły wolontariuszy od 13 roku życia,
  e) organizacji pomocy w zakresie odrabiania zadań domowych w świetlicy,
  f) przygotowania i prowadzenia szkolnych imprez uzgadnianych z samorządem uczniowskim
 3. Działaniem poprzedzającym rozpoczęcie pracy wolontariusza jest zawarcie z nim porozumienia- umowy o wolontariacie.
 4. Osobą właściwą do zawierania umowy, o której mowa w p. 3 jest dyrektor szkoły.
 5. Po zrealizowaniu przez wolontariusza zadań określonych w porozumieniu, dyrektor szkoły wystawia zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

§ 16

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. Formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
 5. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:

1) do wychowawcy klasy lub przedstawiciela samorządu uczniowskiego (w zależności od rodzaju sprawy),
2) pedagoga szkolnego,
3) dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:

1) do wychowawcy klasy lub przewodniczącego rady rodziców (w zależności od rodzaju sprawy),
2) pedagoga szkolnego,
3) dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, odwołuje się do dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

§ 18

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 19

 1. W szkole na drugim poziomie edukacyjnym organizuje się naukę w oddziałach sportowych. Uczniowie zostają zakwalifikowani do oddziałów sportowych na podstawie egzaminu sprawnościowego za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Oddziały sportowe podzielone są ze względu na płeć uczniów.

§ 20

 1. Dla uczniów klas VII – VIII dostępny jest w szkole punkt doradztwa zawodowego, w którym szkolny doradca zawodowy prowadzić będzie porady indywidualne. Ponadto uczniowie objęci będą zajęciami z zawodoznawstwa na każdym poziomie edukacyjnym zgodnie z planem pracy wychowawcy klasy, a uczniowie klas VII – VIII zgodnie z rozporządzeniem MEN.

§ 21

 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. W klasach IV – VIII język angielski może być nauczany w oddziałach klasowych lub w zespołach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaawansowania znajomości języka.

§ 22

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 23

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 24

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 25

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa e-dziennika jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

§ 26

 1. Religia i etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Zgłoszoną deklarację rodzic może wycofać lub zmienić z końcem roku szkolnego poprzedzającym rok szkolny, którego zmiana dotyczy, a w wyjątkowych sytuacjach do 10 września bieżącego roku szkolnego.
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są na wniosek rodzica zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi na świetlicy w klasie I – III lub w bibliotece szkolnej w klasach IV – VIII.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują wyznaczeni do tego nauczyciele.
 8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są w czasie rekolekcji zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 27

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia prowadzone są w zespołach międzyoddziałowych z podziałem na płeć.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Rezygnację należy zgłaszać w czerwcu poprzedzającym rok szkolny, którego rezygnacja dotyczy.
 4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie planuje się w planie lekcyjnym na 1 lub ostatniej godzinie lekcyjnej danego poziomu.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 28

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 2. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach,
7) opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na religię.

 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

5) Szczegółową organizację i formy pracy biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej stanowiący odrębny dokument.

§ 30

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
 5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 31

Zajęcia w pracowni komputerowej, pracowni fizycznej i chemicznej oraz na sali gimnastycznej prowadzone są zgodnie z regulaminem tych pracowni stanowiącym odrębny dokument i udostępniony w wyżej wymienionych pracowniach.

§ 32

 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto:

1) archiwum
2) szatnię
3) gabinet zajęć rewalidacyjnych
4) salę gimnastyki korekcyjnej.

§ 34

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

§ 35

 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne socjalne,
2) zasiłek szkolny.

 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

 1. Stypendium socjalne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek rodzica zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prezydenta Miasta Słupsk
 2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 7. Zasady i tryb przyznawania stypendiów określone są w Szkolnym Regulaminie Stypendiów stanowiącym odrębny dokument
 4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.
 5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.
 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.
 7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 36

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 37

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 38

 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 39

 1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego.
 2. Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,
3) organizowanie pracy finansowej.

 1. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły.

§ 40

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
6)organizację udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,
8) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
9) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,
18) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
19) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
 3. W szkole pracę wychowawcy klasy wspiera pedagog szkolny, który pełni funkcję szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

§ 41

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizować proces nauczania,
10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

§ 42

 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

§ 43

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów,
11) opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na religię przebywającymi w bibliotece szkolnej.

 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 44

 1. Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy: nauczania zintegrowanego, humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy, wychowania fizycznego oraz języków obcych. W razie potrzeby mogą być tworzone inne zespoły przedmiotowe.

1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
2) Zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów dokonywania pomiaru dydaktycznego,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 45

 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) wychowawcy klas
2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje pedagog powołany przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) powoływanie komisji wychowawczych
3) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
4) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
5) opracowanie programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 46

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
5) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły i świetlicy szkolnej,
6) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

 1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd gminy (dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu miesiąca).
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 01 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Na wniosek rodziców w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Na wniosek rodziców (opiekunów) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Na wniosek rodziców (opiekunów) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej można uczniowi spełniającemu określone warunki wydłużyć etap edukacyjny.
 6. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

§ 47

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

§ 48

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 49

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 50

 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach.
 2. Strój ucznia ma być: schludny, czysty, stosowny do miejsca, czasu i okoliczności, ma odzwierciedlać wpajane przez szkołę wartości i postawy.
  a) codzienny:
  – schludny, estetyczny (nie może mieć niestosownych i obraźliwych nadruków itp.);
  – bluzki i koszule o kroju tradycyjnym, bez dużych dekoltów i wycięć, przykrywające plecy, ramiona i brzuch, spodnie i spódnice nie krótsze niż do połowy uda;
  – całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste, uczesane i naturalne włosy;
  – dozwolona jest skromna i bezpieczna biżuteria;
  b) strój galowy:
  – podczas uroczystości szkolnych wymagany jest strój galowy: biała bluzka / koszula oraz spódnica lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym. Na strój galowy nie mogą składać się dresy, bluzy sportowe itp.
  – strój galowy obowiązuje podczas egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej oraz gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  c) na lekcjach wychowania fizycznego uczeń nosi strój sportowy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela przedmiotowca określonymi na początku roku szkolnego.
 3. W klasach VII – VIII dozwolony jest delikatny, stosowny do wieku makijaż o stonowanych barwach. Dopuszczalne jest malowanie paznokci bezbarwnym lub cielistym lakierem.
 4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 51

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z księgozbioru biblioteki,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) korzystania z oferty szkoły dotyczącej rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy, wypoczynku i rekreacji itp.,
12) w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z rodzicami / prawnymi opiekunami do skorzystania z telefonu stacjonarnego szkoły.
13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
16) pomocy materialnej,
17) wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i korzystania z nich na przerwach międzylekcyjnych. Za wniesiony do szkoły telefon i inne urządzenie multimedialne odpowiada uczeń.

 1. Szkolnego rzecznika praw ucznia wybiera samorząd uczniowski na okres kadencji trzech lat.

§ 52

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 53

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wyłączenia i nieużywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć edukacyjnych, chyba że stanowią one pomoc dydaktyczną wykorzystana do realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
d) nie spożywać posiłków.
5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
6) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
7) dostarczenia usprawiedliwienia w terminie 3 dni od czasu powrotu do szkoły po danej nieobecności; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub ustnego, osobistego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Rodzic ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka drogą elektroniczną – poprzez wiadomość w e-dzienniku wysłaną do wychowawcy. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy. Nieobecność do pięciu dni ma prawo usprawiedliwić rodzic / prawny opiekun, powyżej pięciu dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
8) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
9) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
10) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
11) dbania o piękno mowy ojczystej,
12) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
13) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom szkoły (dyrekcji, rady pedagogicznej, nauczycieli, wychowawcy) oraz uchwałom Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
b) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
c) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
d) szanować poglądy i przekonania innych,
e) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
f) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
14) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
15) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,
16) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
17) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
18) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,
19) powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły, nauczyciela lub pracownika szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach w szkole i na terenie obiektu.
20) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nie wymagane przez szkołę.

 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 54

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody za:

1) szczególne osiągnięcia w nauce oraz postawę godną naśladowania,
2) zaangażowanie w pracach pożytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
3) udział w pracach samorządu szkolnego, klasowego, organizacji uczniowskich,
4) osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach, reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

 1. Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania:
  a) nagrody zespołowe:
  1) dyplom lub nagroda rzeczowa dla klasy za udział w konkursach międzyklasowych, rozgrywkach sportowych – decyzją organizatora,
  2) pochwały i wyróżnienia uczniów udzielone przez dyrektora w obecności społeczności uczniowskiej.
  b) nagrody indywidualne:
  1) pochwała wychowawcy wobec kolegów w klasie,
  2) pochwała dyrektora w obecności społeczności uczniowskiej, dyplom dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych – decyzją organizatora,
  3) dyplom Wzorowego Ucznia klas I – III za szczególne osiągnięcia w nauce i postawę godną naśladowania,
  4) świadectwo z paskiem dla uczniów klas IV – VIII ze średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną za zachowanie,
  5) list gratulacyjny dla rodziców absolwentów wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi,
  6) wpis do Złotej Księgi,
  7) wpis do Księgi Sukcesów.
 2. Warunki i zasady udzielania kar
  a) za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Ucznia oraz naruszenie godności ludzkiej stosuje się następujące kary:
  1) upomnienie przez wychowawcę – upomnienie wpisane do dziennika,
  2) upomnienie przez dyrektora szkoły,
  3) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy ( rozmowa dyscyplinująca ),
  4) zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych i klasowych, wycieczkach, plebiscytach oraz reprezentowania szkoły,
  5) zawieszenie prawa do otrzymania stypendium szkolnego,
  6) przeniesienie do innej klasy – uchwałą rady pedagogicznej,
  7) przeniesienie do innej szkoły – uchwałą rady pedagogicznej z powiadomieniem Kuratorium Oświaty.
  b) wykonanie kar wymienionych w pkt. a. może zostać zawieszone na czas próbny ( nie dłuższy niż pół roku ), jeżeli uczeń pozyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców lub członków rady pedagogicznej.
  c) uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni od kary wymierzonej:
  1) przez nauczyciela lub wychowawcę klasy do dyrektora szkoły,
  2) przez dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną do Kuratora Oświaty.

§ 55

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar udzielonych zgodnie ze statutem szkoły nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
2) uczeń w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 56

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 57

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 58

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi terminie 7 dni od jej udzielenia prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

  ROZDZIAŁ VIII

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 59

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocena z religii i etyki bieżąca i klasyfikacyjna wyrażona jest stopniem w skali 1-6 i jest wliczana do średniej ocen.
 2. Nauczyciel zgłaszający program poszerzający obowiązkowy pakiet edukacyjny, program innowacyjny lub inny określa jeden z dwóch zaproponowanych sposobów oceniania:
  a) pierwszy sposób:
  – stosuje zasady oceniania takie same, jak w przypadku oceniania z przedmiotu obowiązkowego
  b) drugi sposób:
  – nie ocenia osiągnięć edukacyjnych; na świadectwie wpisuje się „uczestniczył”.
 3. Zajęcia edukacyjne, podczas wycieczek edukacyjnych trwających powyżej trzech dni, podlegają ocenianiu. Uzyskane przez ucznia oceny przepisywane są do e-dziennika.

§ 60

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu ( lub zebraniach śródrocznych związanych z wprowadzeniem zmian w dokumentach szkoły ) zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 61

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przekazują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniom.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie.

§ 62

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 6. Głównym kryterium oceniania ucznia są jego osobiste predyspozycje, stopień indywidualnego zaangażowania, aktywność i wysiłek. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 63

 1. Bieżące oceny, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
 2. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu. Ocena może być też wyrażona słowem lub ustalonym przez nauczyciela symbolem.
 3. Ocena bieżąca w niektórych pracach może być wyrażona poprzez wskazanie maksymalnej liczby punktów do ilości punktów zdobytych lub w formie procentowej.
 4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:
  1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
  a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
  b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia na podstawie wyszukanej przez siebie literatury,
  c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
  d) proponuje rozwiązania nietypowe,
  e) rozwiązuje problemy i zadania wykraczające poza program nauczania
  lub
  f) osiąga sukcesy w konkursach wiedzowych i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, co najmniej na szczeblu powiatowym
  g) kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
  a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacji,
  b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
  d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
  a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
  a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
  a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki,
  b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub przy pomocy nauczyciela,6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
  a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej,
  b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
  c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 5. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów oceniają określone w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (dalej jako PZO) formy aktywności.

1)Wystawione oceny mają zróżnicowaną wagę. Wartościowanie ocen zobrazowane jest kolorami ocen w e – dzienniku jednakowymi dla każdego przedmiotu. Waga i kategoria ocen jest identyczna dla wszystkich przedmiotów:

Zadanie – waga 3 – kolor morski
Kartkówka – waga 4 – kolor zielony
Sprawdzian – waga 5 – kolor czerwony
Odpowiedź ustana – waga 4 – kolor jasnozielony
Aktywność – waga 3 – kolor błękitny
Inna – waga 2 – kolor khaki
Praca domowa – waga 3 – kolor ciemnoniebieski
Konkursy – waga 10 – kolor żółty.

2) Wystawione oceny umieszczane są na bieżąco w e-dzienniku Oceny wystawione w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń opatrzone są podpisem nauczyciela i datą wystawienia oceny.

 1. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1) Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
  a) ustne wypowiedzi uczniów,
  b) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć szkolnych,
  c) pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu.
  d) aktywność na zajęciach– aktywność na lekcji może być oceniana plusem lub minusem, które składają się na ocenę
  bardzo dobrą lub niedostateczną zgodnie z poszczególnymi PZO,
  e) wytwory twórczości dziecięcej,
  f) pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i kartkówki.
 3. Krótkie sprawdziany (tak zwane kartkówki) – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej. Mogą być zapowiedziane bądź nie.
 4. Praca klasowa – rozumiana jest jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:
  a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 2 takie prace, zapowiedziane i wpisane do e-dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
  b) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem
 5. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac pisemnych, termin z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel umieszcza w Terminarzu znajdującym się w e – dzienniku.
  – nauczyciel może przesunąć termin na kolejne zajęcia edukacyjne,
  – w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie,
  – w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną formę w/w pracy pisemnej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie (z wyłączeniem testów przygotowujących do egzaminu po klasie VIII).
 6. Zasady oceniania prac klasowych / testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem / sprawdzianów:
  – obowiązuje skala punktowa, w klasach IV – VI przeliczana na procenty, a te na oceny cyfrowe według kryteriów:
  a) dla sprawdzianu z wyodrębnionym zadaniem na ocenę celującą:
  100 % i rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący
  100 % – 91 % – bardzo dobry
  90 % – 75% – dobry
  74% – 51 % – dostateczny
  50 % – 31 % – dopuszczający
  30 % – 0 % – niedostateczny
  b)dla sprawdzianu na ocenę celującą:
  100% – 96 % – celujący
  95% – 91 % – bardzo dobry
  90% – 70% – dobry
  69% – 50 % – dostateczny
  49% – 31% – dopuszczający
  30% – 0% – niedostateczny
 7. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 8. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 9. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
 10. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, poprzez dostęp do e-dziennika, podczas wywiadówek, zebrań, dni otwartych oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

§ 64

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) przestrzeganie statutu szkoły,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy I szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
  1) wzorowe,
  2) bardzo dobre,
  3) dobre,
  4) poprawne,
  5) nieodpowiednie,
  6) naganne.
 2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się zgodnie z powyższą skalą i opatruje oceną opisową.
 3. Począwszy od klasy IV nie stosuje się dodatkowej oceny opisowej zachowania w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 4. Nauczyciel wychowawca na bieżąco ocenia i monitoruje zachowanie uczniów.
 5. Nauczyciel wychowawca zapisuje oceny cząstkowe zachowania w e- dzienniku.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 7. W każdej sytuacji, w której uczeń naruszy jakąkolwiek z zasad zawartych w kryteriach oceniania zachowania, dopuszcza się ustalenie niższej oceny zachowania.
 8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie ocen cząstkowych oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, które przechowuje w swojej dokumentacji.
 9. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach I–VIII:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w semestrze ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, przybywa punktualnie na zajęcia edukacyjne oraz spełnia ponad połowę wymienionych kryteriów:
a) w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia;,
b) zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej oraz respektuje zasady współżycia społecznego, w tym: w każdej sytuacji okazuje szacunek innym osobom, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią,
c) w swoich wypowiedziach dba o piękno języka polskiego,
d) zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w tym: przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, daje przykład zdrowego stylu życia,
e) przestrzega tradycji szkoły i dba o jej honor, w tym: swoją postawą promuje ją i godnie reprezentuje na zewnątrz, szanuje jej symbole i ceremoniał,
f) inicjuje i efektywnie włącza się w działania na rzecz doskonalenia życia szkolnego,
g) dba o schludny wygląd i nosi stosowny do okoliczności strój,
h) reaguje i przeciwstawia się negatywnym zachowaniom innych uczniów,
i) posiada wymierne sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, lub twórczości artystycznej,
j) jest autorytetem dla innych uczniów;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie więcej niż 2 spóźnienia oraz spełnia ponad połowę wymienionych kryteriów:
a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej oraz respektuje zasady współżycia społecznego, w tym: kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom,
c) w swoich wypowiedziach dba o kulturę i poprawność języka polskiego;,
d) zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w tym: bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, daje przykład zdrowego stylu życia,
e) przestrzega tradycji szkoły i dba o jej honor, w tym: swoją postawą promuje ją i godnie reprezentuje na zewnątrz, szanuje jej symbole i ceremoniał,
f) efektywnie włącza się w działania na rzecz innych osób w szkole i poza nią,
g) efektywnie włącza się w działania na rzecz doskonalenia organizacji życia szkolnego;,
h) dba o schludny wygląd i nosi stosowny do okoliczności strój,
i) reaguje i przeciwstawia się negatywnym zachowaniom innych uczniów,
j) stanowi przykład dla innych uczniów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione , nie więcej niż 3 spóźnienia oraz spełnia ponad połowę wymienionych kryteriów:
a) wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej i respektuje zasady współżycia społecznego, w tym: kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom,
c) w swoich wypowiedziach dba o poprawność języka polskiego i nie używa wulgaryzmów,
d) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w tym: przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, nie ulega uzależnieniom,
e) dba o honor i tradycje szkoły, w tym szanuje jej symbole i ceremoniał,
f) angażuje się w życie szkoły i klasy,
g) dba o schludny wygląd i nosi stosowny do okoliczności strój;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych, nie więcej niż 5 spóźnień oraz spełnia ponad połowę wymienionych kryteriów:
a) wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) wykazuje dbałość o dobro społeczności szkolnej, w tym: kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom;,
c) w swoich wypowiedziach dba o poprawność języka polskiego i nie używa wulgaryzmów,
d) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w tym: przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, nie ulega uzależnieniom,
e) dba o honor i tradycje szkoły, w tym szanuje jej symbole i ceremoniał,
f) angażuje się w życie klasy,
g) dba o schludny wygląd i nosi stosowny do okoliczności strój;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, ma nie więcej niż 10 spóźnień oraz spełnia ponad połowę wymienionych kryteriów:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) nie dba o dobro społeczności szkolnej i nie respektuje zasad współżycia społecznego, w tym: okazuje brak szacunku innym osobom, niegodnie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, świadomie niszczy jej mienie, swoim zachowaniem szkodzi wizerunkowi szkoły,
c) w swoich wypowiedziach nie dba o poprawność języka polskiego, używa wulgaryzmów;,
d) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym: ulega uzależnieniom, świadomie łamie zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, celowo prowokuje lub uczestniczy w sytuacjach, które narażają na niebezpieczeństwo jego lub inne osoby,
e) nie dba o honor i tradycje szkoły, w tym nie szanuje jej symboli i ceremoniału;,
f) nie angażuje się w życie szkoły i klasy,
g) nosi niestosowny do okoliczności strój,
h) ma trudności ze zmianą swojej postawy mimo zastosowanych wobec niego środków wychowawczych;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który opuścił ponad 30 godzin zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia, ma nie więcej niż 15 spóźnień oraz spełnia przynajmniej połowę wymienionych kryteriów:
a) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) świadomie szkodzi dobru społeczności szkolnej i łamie zasady współżycia społecznego, w tym: okazuje brak szacunku innym osobom, dopuszcza się aktów wandalizmu, wchodzi w konflikt z prawem, krzywdzi innych, swoim zachowaniem szkodzi wizerunkowi szkoły,
c) w swoich wypowiedziach nie dba o poprawność języka polskiego i używa wulgaryzmów,
d) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym: ulega uzależnieniom, świadomie łamie zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, celowo prowokuje lub uczestniczy w sytuacjach, które narażają na niebezpieczeństwo jego lub inne osoby,
e) nie dba o honor i tradycje szkoły, w tym nie szanuje jej symboli i ceremoniału,
f) nie respektuje zastosowanych wobec niego środków wychowawczych,
g) nosi niestosowny do okoliczności strój,
h) nie zmienia swojej postawy mimo zastosowanych wobec niego środków zaradczych.

§ 65

 1. Zasady i formy poprawiania ocen

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.
2) Po poprawie pracy klasowej nauczyciel oddaje uczniom sprawdzone prace.
3) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez ustalenie indywidualnego programu naprawczego zawierającego treści programowe wymagające poprawy oraz terminy i miejsce spotkań z nauczycielem. Program podpisuje uczeń i rodzic.
4) Uczeń mający kłopoty w nauce może skorzystać z pomocy koleżeńskiej w klasie lub innej formy pomocy zaproponowanej przez nauczyciela.
5) Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły. Nieobecność ucznia na sprawdzianie oraz nieuzyskanie oceny z tego powodu zapisuje się w e-dzienniku jako 0 ( zero).Cyfrą zero zaznacza się także nieotrzymanie oceny z innej sprawdzanej formy aktywności ucznia.
6) Uczeń ma prawo poprawić tylko oceny z pracy klasowej/sprawdzianu i kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. Ocena z poprawy stawiana jest w e-dzienniku obok pierwszej oceny i tylko ona jest brana pod uwagę. Waga oceny poprawionej jest identyczna z wagą oceny otrzymanej przed poprawą.
7) Uczeń ma prawo poprawić inną ocenę po konsultacji z nauczycielem.
8) Do poprawy danej oceny uczeń może przystąpić tylko raz.
9) Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak zeszytu, książki, pracy domowej, nienauczenie się treści z poprzedniej lekcji. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć. Zostanie one zapisane w e-dzienniku skrótem np. (nieprzygotowany).
10) Testy sprawdzające tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem nie podlegają poprawie.
11) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych w klasach IV- VII może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, a pozostałe oceny mogą być zmienione w wyniku egzaminu sprawdzającego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w ostatnim tygodniu ferii letnich.
12) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13) W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Tryb i skład komisji ustala dyrektor szkoły zgodnie z zapisami rozporządzenia.
14) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 7. rozdział V (uczniowi po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania).

§ 66

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. . Końcowa ocena śródroczna i roczna powinna być ustalona na podstawie minimum czterech ocen cząstkowych i nie jest średnią arytmetyczną tych ocen.
 2. Ocena śródroczna może zawierać znaki plus lub minus ( +,-).
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 4. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej są to oceny opisowe. Ponadto w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
2) ) roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. Ocena ta nie jest wliczana do średniej ocen.​​​​​

 1. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§ 66

 1. Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się od prognozy oceny klasyfikacyjnej na minimum cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wspomnianą prognozę oceny nauczyciel wpisuje w e-dzienniku informując ucznia o przewidywanej ocenie.
 2. Roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami uwzględniającymi osiągnięcia edukacyjne ucznia z poprzedniego okresu nauki (I półrocze).
 3. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujących formach:
 4. a) o przewidywanych ocenach niedostatecznych, o przewidywanej obniżonej ocenie z zachowania na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnego zawiadomienia poświadczonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna),
  b) ostateczne oceny z przedmiotów i zachowania podane są do wiadomości ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

§ 67

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 68

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Złotej Księgi szkoły. ZAŁĄCZNIK 6
 6. Uczniowie, którzy swoją postawą przynoszą chwałę szkole na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Księgi Sukcesów szkoły. ZAŁĄCZNIK 7
 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższe.
 9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z wyjątkiem, gdy ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen.
 10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 11. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 69

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 70

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 71

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 72

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami, o treści:

pieczęć okrągła:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

 1. Szkoła używa pieczątek nagłówkowych o treści:

Szkoła Podstawowa nr 1
w Słupsku

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
76 – 200 Słupsk
W. Lutosławskiego 23
tel. 842 – 55 – 01

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 73

 1. Szkoła posiada sztandar. Sztandar szkoły uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych oraz miejskich, również religijnych. Sztandar szkoły każdorazowo przytrzymywany jest przez poczet sztandarowy szkoły. Poczet wybierany jest przez radę pedagogiczna w drodze głosowania spośród uczniów wyróżniających się wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce z klas rocznikowo najstarszych w szkole. Dyrektor szkoły powołuje opiekuna pocztu sztandarowego.
 2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
 3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 5 maja.

§ 74

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły www.sp1slupsk.pl oraz do wglądu w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.

§ 75

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Henryka Sienkiewicza w Słupsku” uchwalony dnia ……………………….. z późn. zm.
 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Z A Ł Ą C Z N I K I

ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w SŁUPSKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone w obowiązujących szkolę ustawach i rozporządzeniach.
 2. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

PRZYGOTOWANIE POSIEDZEŃ RADY

§ 2

 1. Posiedzenia rady przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym, bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:
  a) ustalenie porządku posiedzenia,
  b) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia,
  c) przygotowanie potrzebnych materiałów.
 3. Posiedzenie zwołuje przewodniczący bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamia się nauczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub w zeszycie, w którym zapisuje się komunikaty.
  Nauczyciel zgłasza nieobecność na posiedzeniu rady u przewodniczącego. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela na posiedzeniu rady.
  Nauczyciel lub zespoły rady mogą wnieść propozycję zmiany porządku posiedzenia, przedstawiając ją na początku obrad przewodniczącemu wraz z potrzebnymi materiałami.

§ 3

 1. Materiały potrzebne na posiedzenie rady przygotowują zespoły rady, zgodnie z dekretacją przewodniczącego.
 2. Projekty uchwał lub stanowisk, przygotowane przez osoby lub zespoły wskazane przez przewodniczącego, przed posiedzeniem rady przedstawiane są przewodniczącemu rady lub osobie wskazanej przez przewodniczącego.

ZASADY I PROCEDURY OBRADOWANIA

§ 4

 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach stanowiących, kontrolnych lub opiniujących.
 2. Rada może przyjąć stanowisko lub apel.

§ 5

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Roczny harmonogram prac rady przedstawiony zostaje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny.

§ 6

 1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, zaprosić na rozpatrzenie odpowiedniego punktu porządku posiedzenia rady:
  a) przedstawicieli rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,
  b) inne osoby.
 2. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do rozpatrzenia których zostały zaproszone.
 3. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały.

§ 7

 1. Posiedzenie otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący.
 2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.
 3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) przewodniczący przedstawia projekt porządku posiedzenia.
 4. Członek rady może zgłosić wniosek o zmiany w porządku obrad, przez zgłoszenie nowego lub usunięcie punktu z porządku.
 5. przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 4, decyduje rada.
 6. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie sprzeciwi się temu rada, może z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.

§ 8

 1. Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
 2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.
 3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołać się do rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
 5. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź godzi w powagę rady, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.

§ 9

 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłaszanych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem).
 2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach: stwierdzenia quorum, ograniczenia czasu wystąpień w dyskusji, zarządzenia przerwy, zamknięcia listy mówców, zmiany porządku obrad, głosowania bez dyskusji, reasumpci głosowania, ponownego przeliczenia głosów, sprecyzowania wniosku poddawanego pod głosowanie, przestrzegania zasad prowadzenia obrad.
 3. Pada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

GŁOSOWANIA

§ 10

 1. Głosowania na posiedzeniu rady są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący.
 3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę 3 – osobowa komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.
 4. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (sum głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”). Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.
 5. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole.

§ 11

 1. Kolejność głosowania wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca:
  a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały;
  b) głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały z wytycznymi do projektodawcy;
  c) w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o zasadności głosowania innych poprawek, a następnie pozostałe poprawki w kolejności o najdalej idących.
 2. Głosowanie nad całością projektu uchwały może zostać odroczono na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności miedzy poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno się odbyć na tym samym posiedzeniu rady.
 3. O odroczeniu decyduje przewodniczący.
 4. Po głosowaniu członek rady może zgłosić swoje odrębne zdanie (votum separatum)
 5. Wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.

UCHWAŁY I PROTOKÓŁ

§ 12

 1. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.
 2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie kolejnego numeru chwały od początku roku szkolnego / cyfry arabskie określające rok szkolny. Następnie podać należy podstawę prawną upoważniającą radę do podjęcia uchwały.
 3. Uchwałę podpisuje przewodniczący.

§ 13

 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia. Do prawidłowego sporządzenia protokołu nauczyciel może wykorzystać dźwiękowy zapis przebiegu obrad. Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.
 2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania), porządek oraz przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień, podjęte uchwały i wyniki głosowań.
 3. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.
 4. Załącznikami do protokołu są w szczególności: listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości, uchwały rady wraz z załącznikami, pisemne wystąpienia do protokołu, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego, pisemne sprawozdania.
 5. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący.
 6. Protokół musi być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego.
 7. Protokoły przechowuje sekretariat szkoły. Protokoły napisane pismem komputerowym można przechowywać w formie elektronicznej, odpowiednio jej zabezpieczając. Oprócz wersji elektronicznej protokół przechowuje się w wersji wydrukowanej.
 8. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.
 9. Protokół rady pedagogicznej jest odczytywany na następnej radzie pedagogicznej. Członkowie rady mogą wnosić poprawki. Protokół zatwierdza się w głosowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

Rada Rodziców została powołana na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.
Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców a regulamin działalności Rady Rodziców uchwala sama Rada.

ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowego działalności szkoły.
 2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
  – pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  – gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie;
  – prezydium /zarząd/ rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców oraz,
  – komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.
 5. Prezydium rady rodziców składa się z 10 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 7. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły /jako ekspertów/ – dla wykonania określonych zadań.
 8. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od m-ca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

ROZDZIAŁ III

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy reprezentantów wszystkich klas.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do rady rodziców /klasowej rady rodziców/, prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie /jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym/ swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
  – wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja uchwał i wniosków, i komisja skrutacyjna. Wybory do tych funkcji są jawne,
  – sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
  – sprawozdanie komisji rewizyjnej,
  – informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  – ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
  – plenarna dyskusja programowa,
  – uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
  – wybory nowych organów rady rodziców:
  a) ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
  b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Skrótacyjną,
  c) głosowanie
  d) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrótacyjnej,
  e) wolne głosy i wnioski.
 7. Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt.1z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

ROZDZIAŁ V

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 2 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły – złożony do prezydium rady.
 3. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy na 1 rok. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego rady szkoły i inne osoby.
 4. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musza mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców.
 6. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
 7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  – ze składek rodziców,
  – z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
  – z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
  – z działalności gospodarczej,
  – z innych źródeł.
 2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców.
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do rady rodziców.
 4. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków rady rodziców na rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.
 5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

 1. 10% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.
 2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium rady rodziców.
 3. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
  – pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
  – dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
  – sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
  – nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,
  – sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły,
  – zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  – wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców.

ROZDZIAŁ VII

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera prezydium rady rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.
 2. Prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.
 3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 4. Zasady rachunkowości oraz przebieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły-rada szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.
 2. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 3. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
  Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.
 4. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając je do domu,
  – czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  – wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (łącznicy 3)na okres dwóch tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.
 9. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i umową zawartą z biblioteką zainteresowaną współpracą.
 10. W bibliotece udostępniony jest dla uczniów kącik audiowizualny z dostępem do Internetu.
 11. W bibliotece szkolnej przebywają uczniowie klas IV – VIII nieuczęszczający na lekcje religii na wniosek rodzica i objęci są zajęciami opiekuńczymi przez nauczyciela bibliotekarza.

ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VI. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.
§ 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie jako Załącznik nr 1.
§ 5. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
§ 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
§ 7. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
§ 8. Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
§ 9. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 10.Organami Samorządu są:
a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego
c) Trójki Klasowe.
§ 11.
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
§ 12.
1. Zebrania Trójek Klasowych zwoływane są na wniosek:
a) opiekuna Samorządu,
b) przewodniczącego Samorządu,
c) co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.
§ 13.Do kompetencji Zebrania Trójek Klasowych należy zgłaszanie i rozpatrywanie pomysłów, inicjatyw i projektów dotyczących życia Szkoły.
§ 14.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) wyłaniany jest w wyniku głosowania podczas wyborów do RSU – otrzymał największa liczbę głosów,
b) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) kieruje pracą Samorządu.
§ 15.Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Członków sekcji RSU, Rzecznika do spraw uczniów.
§ 16.Zebrania RSU zwołuje opiekun SU lub Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.
§ 17. Rada Samorządu:
a) Opracowuje projekt prac Samorządu.
b) Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły i uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) Prowadzi bieżącą dokumentację prac.
§ 18. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
§ 19.
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) realizacja programu zadań Samorządu,
b) nadzór nad pracami sekcji,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.
2. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
3. Funkcję Rzecznika do Spraw Uczniów pełni w naszej Szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
a) reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą,
b) wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.
§ 20.
1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady, w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3 – 4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).
5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
a) Nazwę sekcji,
b) Okres jej istnienia,
c) Skład osobowy.
6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§ 21. Do zadań Sekcji należy:
a) Organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,
b) Wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,
c) Rozstrzyganie sporów między uczniami.

III. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22. Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 23. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
1. Czuwa nad całokształtem pracy Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. Prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 24. Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
1. Organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów, sprzedaż ciast podczas „słodkich dni”),
2. Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów, dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 25.
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
4. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.
5. Księga wpływów i wydatków.

VI. Przepisy końcowe

§ 26.
1. Każdego dnia dziennik elektroniczny librus generuje „szczęśliwy numer”. Uczeń, którego nazwisko znajduje się pod tym numerem w dzienniku, zwolniony jest w tym dniu z odpowiedzi ustnej.

§ 27. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 28. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

§ 29. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§ 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

§ 31. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50 % + 1).

§ 32. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się na stronie internetowej szkoły).

§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Załącznik nr 1.
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

 1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, a Rada Samorządu to jej organ wykonawczo- zarządzający.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana w wyborach:
  a) powszechnych – każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyborach i może być wybrany do Rady,
  b) równych – każdy uczeń ma jeden głos,
  c) bezpośrednich- każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach, nie może zastąpić go kolega,
  d) tajnych – nikt nie może wiedzieć na kogo uczeń głosuje.
 3. Każda klasa zgłasza co najmniej jednego kandydata.
 4. Na karcie wyborczej jest więcej kandydatów niż ma być wybranych. Aby głos był ważny, każdy uczeń jest zobowiązany podkreślić nazwisko jednego kandydata. Poszczególne klasy nie mogą oddać głosu na swojego przedstawiciela. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej w określonym dniu.
 5. Kandydaci do RSU na tydzień przed wyborami wywieszają plakaty wyborcze.
 6. Przewodniczącym RSU zostaje kandydat , który uzyska największą liczbę głosów. Na swoim pierwszym Zebraniu Rada SU wybiera spośród siebie zastępcę i członków poszczególnych sekcji.

ZAŁĄCZNIK NR 5

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą dla uczniów klas I – III.
 2. Pracę świetlicy nadzoruje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 3. Organizacja pracy świetlicy:
  a) świetlica czynna jest w dni pracy szkoły od 7.00 do 16.30.
  b) świetlica rozwija zainteresowania, promuje zdrowe formy rekreacji oraz kształtuje postawy proekologiczne.
  c) wpaja zasady kultury, wdraża do pracy zespołowej.
  d) służy pomocą w odrabianiu lekcji i utrwalaniu zdobytych wiadomości i umiejętności.
  e) wychowawcy świetlicy przekazują informacje o zachowaniu uczniów rodzicom i wychowawcy.
  f) świetlica kształtuje postawy prospołeczne przez wychodzenie do środowiska pozaszkolnego.
  g) promuje pracę szkoły poprzez udział w konkursach międzyszkolnych i innych.
  h) wychowawca świetlicy ma prawo zorganizować zebrania po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO:

 • brać czynny udział w zajęciach
 • uczestniczyć w pracach użytecznych (dyżury, dbanie o wystrój pomieszczenia, pomoc w nauce)
 • przynosić do świetlicy na własną odpowiedzialność własne zabawki.
 • brać udział we wszystkich formach pracy świetlicy.
 • znać plan pracy świetlicy z podziałem na zadania miesięczne i tygodniowe.

OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST:

 • regularne, uzgodnione z rodzicami i planem lekcji uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie nieobecności.
 • kulturalne zachowanie się wobec wszystkich przebywających w świetlicy.
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.
 • dbanie o higienę osobistą.
 • każdorazowe zwalnianie się u wychowawcy w przypadku wyjścia do sklepiku szkolnego, biblioteki itp.
 • opuszczanie świetlicy w uzgodnionej z rodzicami, opiekunami formie (rodzic pisemnie oświadcza kto i kiedy będzie odbierał ucznia ze świetlicy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

REGULAMIN ZŁOTEJ KSIĘGI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. Do Złotej Księgi wpisuje się absolwentów szkoły, którzy w I etapie edukacyjnym na zakończenie każdej klasy otrzymywali Dyplom Wzorowego Ucznia (wpis do arkusza ocen) oraz w II etapie edukacyjnym na zakończenie każdej klasy otrzymywali bardzo dobre i celujące stopnie ze wszystkich obowiązujących przedmiotów nauczania, wzorową ocenę zachowania oraz co najmniej 32 punkty na Sprawdzianie na zakończenie klasy szóstej.
 2. Wnioski o wpis do Złotej Księgi przedstawiają wychowawcy klas na końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
 3. Decyzję o wpisie do Złotej Księgi podejmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 7

REGULAMIN KSIĘGI SUKCESÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. Do Księgi Sukcesów wpisuje się absolwentów szkoły za szczególne osiągnięcia oraz rozsławianie dobrego imienia szkoły w różnych dziedzinach.
  W szczególności:
 • Wielokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Wybitnych sportowców.
 • Wielokrotnych laureatów festiwali i konkursów artystycznych.
 • Uczniów za wybitną działalność na rzecz szkoły i środowiska.

ü Wnioski z uzasadnieniem składają wychowawcy klas szóstych 10 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

ü Kandydatury uczniów nominowanych do Księgi Sukcesów rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

ü Decyzja komisji uprawomocnia się po zatwierdzeniu jej przez radę pedagogiczną (w formie uchwały).

ZAŁĄCZNIK NR 8

OPIS SZTANDARU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W SŁUPSKU

 1. Płachta sztandaru o wymiarach 90 cm / 105cm obszyta złotymi frędzlami.
 2. Strona prawa:
 • materiał czerwony, wytłaczane wzorki typu artystycznego
 • pośrodku na tle Godło Państwowe o średnicy 47 cm
 • Godło haftowane złotymi nićmi, ozdobione srebrnymi
 • W części górnej w jednej linii haftowany srebrnymi nićmi napis: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1,
 • w części dolnej w następnej linii symetrycznie haftowany napis: im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Słupsku
 • wielkość liter 6 cm
 1. Strona lewa:
 • materiał zielony, wytłaczane wzorki typu artystycznego
 • złożony w trzech liniach haftowany srebrnymi nićmi napis:

ROŚNIEMY Z TOBĄ OJCZYZNO

 • wysokość liter 6 cm
 • u dołu stylizowana książka wyszyta nićmi złotymi
 • z boku po lewej stronie stylizowany symbol oświaty haftowany złotymi nićmi
 1. Wierzchołek drzewca zakończony płasko leżącym metalowym prostopadłościanem z napisem 1970.
 2. Na metalowej puszce umocowany odlew orła.

ZAŁĄCZNIK NR 9

OPIS TARCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 • sztywny materiał koloru niebieskiego w kształcie trójkąta o wymiarach 5,5 cm / 4,5 cm
 • podwójna biała obwoluta z czego skrajna nieco szersza
 • w środku numer szkoły: 1, wielkości 1,6 cm
 • u góry napis: SŁUPSK, wielkości 0,7 cm
 • na dole tarczy napis: im. HENRYKA SIENKIEWICZA, wielkości 0,5 cm

ZAŁĄCZNIK NR 10

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. W zakresie korzystania z pracowni :
 • w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).
 1. W zakresie administrowania pracownią, administrator (opiekun pracowni) ma obowiązki :
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej;
 • instalacja i reinstalacja legalnego oprogramowania;
 • zapewnienie właściwej organizacji stanowisk w pracowni;
 • umożliwienie ochrony wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników.
 1. W zakresie korzystania z pracowni przez nauczycieli prowadzących zajęcia (również nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka), nauczyciel:
 • posiada podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi komputerów;
 • zna organizację pracy w pracowni;
 • w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć;
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
 • zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
 • nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.
 1. W zakresie zachowania się w pracowni komputerowej należy:
 • zachować spokój i rozwagę;
 • dbać o ład i porządek;
 • zaraz po wejściu sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 • czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
 • wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
 • użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
 • po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.
 1. W zakresie zakazów dotyczących użytkownika – nie wolno:
 • samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
 • bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
 • zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
 • używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych, (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia);
 • bez zgody prowadzącego zajęcia wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
 • zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek, Plików;
 • instalować nielegalne oprogramowanie;
 • samowolnie używać w pracowni własnych dyskietek; użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym;
 • nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
 • wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości, zdjęcia oraz SMS-y
 • przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam);
 • spożywać posiłków w pracowni.
 1. W zakresie praw użytkownika – użytkownik ma prawo:
 • korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
 • oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.
 1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni :
 • odpowiednie biurko, pozwalające zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
 • prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
 • odpowiedni mikroklimat: lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
 • odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości;
 • w wystroju pomieszczenia zapewnienie barw ochronnych dla wzroku (np. pastelowe kolory ścian, blatów, obić itp.);
 • uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (5 min. po 1 godz. lekcyjnej);
 • monitory nie migające o zmniejszonym promieniowaniu.
 1. Uwagi:

a) Logowanie do systemu: Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:

 • Nazwę użytkownika: ************,
 • Hasło: ************.
  (dane te można uzyskać od opiekuna pracowni).

b) Bezpieczeństwo danych: Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder „Moje dokumenty” umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach).
c) Zasoby sieciowe: Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (drukarki, skaner) tylko za zgodą opiekuna pracowni.
d)Na serwerze mogą pracować jedynie uprawnieni nauczyciele.
e) Po skończonych zajęciach należy poprawnie wyłączyć wszystkie zestawy komputerowe. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

Pamiętaj, że urządzenia, w które wyposażona jest pracownia działają pod napięciem elektrycznym,
dlatego uważaj, możesz zostać porażony !!

ZAŁĄCZNIK NR 11

KRYTERIA NADANIA DYPLOMU

„WZOROWEGO UCZNIA”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

I. Uczeń godnie reprezentuje klasę i szkołę:

 1. Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 2. Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.
 3. Wykazuje inicjatywę, współpracuje przy organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

II. Postawa ucznia jest przykładem dla innych:

 1. Jest prawdomówny i uczciwy.
 2. Przestrzega zasad kultury słowa i zachowania.
 3. Odznacza się kulturą dyskusji, zabiera głos w odpowiednim momencie.

III. Uczeń jest obowiązkowy:

 1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 2. Sumiennie pracuje i pilnie zdobywa wiedzę w szkole i w domu.
 3. Jest zawsze przygotowany do zajęć.

IV. Kontakty z rówieśnikami:

 1. Uczeń zgodnie współdziała w grupie i ma poczucie odpowiedzialności.
 2. Prawidłowo reaguje w sytuacjach trudnych, nietypowych, wymagających szybkiego myślenia i działania.
 3. Jest otwarty na potrzeby innych.

I. Uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości.
II. Twórczo rozwiązuje problemy.
III. Doskonale sobie radzi w nowych sytuacjach wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.
IV. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązywanie problemów i zadań.

ZAŁĄCZNIK NR 12

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Podstawa prawna:

– art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

I. Ustalenia ogólne

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocena musi być jawna i powiązana z ustną lub pisemną informacją o umiejętnościach opanowanych przez ucznia.
 2. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, prace pisemne są na oddawane uczniom.
 3. Nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia systematycznie i na bieżąco umieszcza oceny w e–dzienniku lub w innej formie.

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów na I etapie edukacyjnym

 1. UWAGI OGÓLNE

1) Głównym kryterium oceniania ucznia są jego osobiste predyspozycje, stopień indywidualnego zaangażowania, aktywność i wysiłek. Przy ocenie umiejętności artystycznych i ruchowych nauczyciel będzie brał pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
2) Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom szkolnym. Podstawą do dostosowań wymagań jest pisemna opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej .
3) Ocenie podlegają umiejętności, aktywność, postępy ucznia i jego stan wiedzy.

 1. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

Bieżąca ocena jest odnotowana w dzienniku elektronicznym, dzienniczku ucznia lub obok pracy ucznia np. w zeszycie, ćwiczeniach. Ocena może być wyrażona słowem lub ustalonym przez nauczyciela symbolem.

1) Ocena bieżąca wyrażona jest w formie punktów w skali od 1 do 6.
2) Każdemu poziomowi oceny w skali punktowej od 1 do 6 odpowiada konkretne krótkie sformułowanie i opis danej umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji.
3) Ocena bieżąca w niektórych pracach może być wyrażona poprzez wskazanie maksymalnej liczby punktów do ilości punktów zdobytych lub w formie procentowej.

IV. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów na II etapie edukacyjnym

FORMY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1) Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów oceniają określone w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (dalej jako PZO) formy aktywności. Wystawione oceny mają zróżnicowaną wagę. Wartościowanie ocen zobrazowane jest kolorami ocen w e – dzienniku jednakowymi dla każdego przedmiotu. Waga i kategoria ocen jest identyczna dla wszystkich przedmiotów:
Zadanie – waga 3 – kolor morski
Kartkówka – waga 4 – kolor zielony
Sprawdzian – waga 5 – kolor czerwony
Odpowiedź ustana – waga 4 – kolor jasnozielony
Aktywność – waga 3 – kolor błękitny
Inna – waga 2 – kolor khaki
Praca domowa – waga 3 – kolor ciemnoniebieski
Konkursy – waga 10 – kolor żółty.
2) Wystawione oceny umieszczane są na bieżąco w e-dzienniku Oceny wystawione w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń opatrzone są podpisem nauczyciela i datą wystawienia oceny.
3) Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
– Ustne wypowiedzi uczniów.
– Pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć szkolnych.
– Pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu.
– Aktywność na zajęciach.

Sposób oceniania:
– aktywność na lekcji może być oceniana plusem lub minusem, które składają się na ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną zgodnie z poszczególnymi PZO

Wytwory twórczości dziecięcej.

Pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i kartkówki. Prace klasowe i sprawdziany – obejmują duże partie materiału.

Zasady przeprowadzania:

– uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac pisemnych, termin z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel umieszcza w Terminarzu znajdującym się w e – dzienniku.
– nauczyciel może przesunąć termin na kolejne zajęcia edukacyjne,
– w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie,
– w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną formę w/w pracy pisemnej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie (z wyłączeniem testów przygotowujących do sprawdzianu po klasie VIII).

Zasady oceniania prac klasowych / testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem / sprawdzianów:
obowiązuje skala punktowa, w klasach IV – VI przeliczana na procenty, a te na oceny cyfrowe według kryteriów:

 • dla sprawdzianu z wyodrębnionym zadaniem na ocenę celującą:

100 % i rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący
100 % – 91 % – bardzo dobry
90 % – 75% – dobry
74% – 51 % – dostateczny
50 % – 31 % – dopuszczający
30 % – 0 % – niedostateczny

 • dla sprawdzianu na ocenę celującą:

100% – 96 % – celujący
95% – 91 % – bardzo dobry
90% – 70% – dobry
69% – 50 % – dostateczny
49% – 31% – dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny

Krótkie sprawdziany (tak zwane kartkówki) – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej. Mogą być zapowiedziane bądź nie.

V. SKALA I OGÓLNE KRYTERIA OCEN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1) Oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
– stopień celujący – 6;
– stopień bardzo dobry – 5;
– stopień dobry – 4;
– stopień dostateczny – 3;
– stopień dopuszczający – 2;
– stopień niedostateczny – 1,
2) W ocenianiu używa się dodatkowych znaków (+, -).
3) Ustala się następujące kryteria osiągnąć edukacyjnych ucznia:

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia na podstawie wyszukanej przez siebie literatury,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
d) proponuje rozwiązania nietypowe,
e) rozwiązuje problemy i zadania wykraczające poza program nauczania
lub
f) osiąga sukcesy w konkursach wiedzowych i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,co najmniej na szczeblu powiatowym
g) kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacji,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub przy pomocy nauczyciela,

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

4) Ocena z religii i etyki bieżąca i klasyfikacyjna wyrażona jest stopniem w skali 1-6 i jest wliczana do średniej ocen.
5) Nauczyciel zgłaszający program poszerzający obowiązkowy pakiet edukacyjny, program innowacyjny lub inny określa jeden z dwóch zaproponowanych sposobów oceniania:
a) pierwszy sposób:
– stosuje zasady oceniania takie same, jak w przypadku oceniania z przedmiotu obowiązkowego
b) drugi sposób:
– nie ocenia osiągnięć edukacyjnych; na świadectwie wpisuje się „uczestniczył”.
6) Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących i klasyfikacyjnych poszczególnych dziedzin edukacyjnych. Szczegółowe wymagania i kryteria oceniania uczniów na poszczególnych zajęciach lekcyjnych zawierają Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO).
7) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

VI. OCENIANIE ZACHOWANIA

1) Nauczyciel wychowawca na bieżąco ocenia i monitoruje zachowanie uczniów.
2) Nauczyciel wychowawca zapisuje oceny cząstkowe zachowania w e- dzienniku.
3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
4) W każdej sytuacji, w której uczeń naruszy jakąkolwiek z zasad zawartych w kryteriach oceniania zachowania, dopuszcza się ustalenie niższej oceny zachowania.
5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie ocen cząstkowych oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, które przechowuje w swojej dokumentacji.

VII. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OCEN

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.
2) Po poprawie pracy klasowej nauczyciel oddaje uczniom sprawdzone prace.
3) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez ustalenie indywidualnego programu naprawczego zawierającego treści programowe wymagające poprawy oraz terminy i miejsce spotkań z nauczycielem. Program podpisuje uczeń i rodzic.
4) Uczeń mający kłopoty w nauce może skorzystać z pomocy koleżeńskiej w klasie lub innej formy pomocy zaproponowanej przez nauczyciela.
5) Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły. Nieobecność ucznia na sprawdzianie oraz nieuzyskanie oceny z tego powodu zapisuje się w e-dzienniku jako 0 ( zero).Cyfrą zero zaznacza się także nieotrzymanie oceny z innej sprawdzanej formy aktywności ucznia.
6) Uczeń ma prawo poprawić tylko oceny z pracy klasowej/sprawdzianu i kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. Ocena z poprawy stawiana jest w e-dzienniku obok pierwszej oceny i tylko ona jest brana pod uwagę. Waga oceny poprawionej jest identyczna z wagą oceny otrzymanej przed poprawą.
7) Uczeń ma prawo poprawić inną ocenę po konsultacji z nauczycielem.
8) Do poprawy danej oceny uczeń może przystąpić tylko raz.
9) Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak zeszytu, książki, pracy domowej, nienauczenie się treści z poprzedniej lekcji. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć. Zostanie one zapisane w e-dzienniku skrótem np. (nieprzygotowany).
10) Kartkówki oraz sprawdzające tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem nie podlegają poprawie.
11) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych w klasach IV- VII może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, a pozostałe oceny mogą być zmienione w wyniku egzaminu sprawdzającego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w ostatnim tygodniu ferii letnich.
12) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13) W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Tryb i skład komisji ustala dyrektor szkoły zgodnie z zapisami rozporządzenia.
14) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 7. rozdział V (uczniowi po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania).

VIII. KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW KLAS IV-VIII

1) Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia. Końcowa ocena śródroczna i roczna powinna być ustalona na podstawie minimum czterech ocen cząstkowych i nie jest średnią arytmetyczną tych ocen.
2) Ocena śródroczna może zawierać znaki plus lub minus ( +,-)
3) Organizację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego przeprowadza się zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu.
4) Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. Ocena ta nie jest wliczana do średniej ocen.​​​​​
5) Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Złotej Księgi szkoły. ZAŁĄCZNIK NR 6
6) Uczniowie, którzy swoją postawą przynoszą chwałę szkole na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Księgi Sukcesów szkoły. ZAŁĄCZNIK NR 7
7) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższe.
9) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z wyjątkiem pkt 10. rozdział IV ( ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen).

IX. TRYB USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1) Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się od prognozy oceny klasyfikacyjnej na minimum cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wspomnianą prognozę oceny nauczyciel wpisuje w e-dzienniku informując ucznia o przewidywanej ocenie.
2) Roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami uwzględniającymi osiągnięcia edukacyjne ucznia z poprzedniego okresu nauki (I półrocze).
3) Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujących formach:
a) o przewidywanych ocenach niedostatecznych, o przewidywanej obniżonej ocenie z zachowania na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnego zawiadomienia poświadczonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna)
b) ostateczne oceny z przedmiotów i zachowania podane są do wiadomości ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

Rozdział 4

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Szczegółowy opis zakresu egzaminu oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania zostanie ustalony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 1. Gromadzi informacje na temat poziomu bezpieczeństwa (uczniowie, nauczyciele, rodzice, inne źródła);
 2. Udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji programu dla bezpieczeństwa;
 3. Współpracuje ze środowiskiem, policją, UM, sądem, prokuraturą;
 4. Diagnozuje problemy wychowawcze, prowadzi rozmowy dyscyplinujące;
 5. W ramach pracy pedagoga, dwa razy w roku (po każdym semestrze) składa sprawozdanie z działalności do dyrektora szkoły;
 6. Inicjuje zmiany w dokumentach dotyczące bezpieczeństwa;

ZAŁĄCZNIK NR 14

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ

 1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem szkoły od 7.00 do 15.30.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycia w wyznaczonych boksach przed zajęciami i odbierają po skończeniu zajęć. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach edukacyjnych przenoszą swoje okrycia do szatni przy świetlicy.
 3. Okrycia pozostawione w szatni szkolnej powinny być podpisane w niewidocznym miejscu. Ułatwi to rozpoznanie w konfliktowej sytuacji.
 4. Uczniowie uczący się na pierwszą zmianę przychodzą do szatni nie wcześniej niż na godzinę 7.50, od tej godziny nauczyciele przejmują opiekę nad dzieckiem. Przed godziną 7.50 za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic.
 5. Dzieci uczące się później niż godzina 8.00 przychodzą do szatni na 10 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym lekcje.
 6. W przypadku spóźnienia rodzic powinien odprowadzić dziecko do swojej klasy.
 7. Na terenie szatni mogą przebywać osoby, które przyprowadzają lub odbierają uczniów ze szkoły.
 8. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych pobieranie okryć jest możliwe po uprzednim poinformowaniu pracownika szatni.
 9. W szatni nie wolno zostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy, itp.)
 10. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem nie mogą przebywać na terenie szatni.
 11. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź pracownikowi szatni.

ZAŁĄCZNIK NR 15

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

§ 1

 1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku utworzona została funkcja szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem;
 2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel oprócz dyrektora i wicedyrektora;
 3. Rzecznika wybierają w wyborach demokratycznych wszyscy uczniowie i nauczyciele;
 4. Rzecznik powoływany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 2

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora:

 1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego;
 2. na wniosek samego Rzecznika.

§ 3

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata;
 2. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

§ 4

 1. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich obronę.

§ 5

ZADANIA RZECZNIKA

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 1. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;
 2. mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole;
 3. gromadzenie i analizowanie informacji na temat prowadzonych spraw dotyczących naruszania praw ucznia;
 4. przedstawienia raz w roku Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi raportu z prowadzonej działalności;
 5. reprezentowania szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

§ 6

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 1. swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania;
 2. zapoznania się z opinią obu stron konfliktu;
 3. uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych;
 4. odstąpienia od podjęcia interwencji.

§ 7

Tryb postępowania Rzecznika

 1. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy w przypadkach gdy:
 • nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności ( w tym wypadku Rzecznik natychmiast powiadamia dyrektora szkoły );
 • powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku.
 1. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.
 2. Jeżeli interwencje i mediacje nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
 3. Rzecznik prowadzi dokumentacje dotycząca każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia, która jest poufna i może być ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 8

W swojej misji rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców

§ 9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 1. zapoznanie z opinią stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawca klasy;
 3. w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 4. ostateczna opinię o sposobie rozwiązania problemu podejmuje dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinia stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji
 3. wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.

§ 10

 1. Informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnice służbową.