Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Podstawa prawna:

– art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

I. Ustalenia ogólne

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Ocena musi być jawna i powiązana z ustną lub pisemną informacją o umiejętnościach opanowanych przez ucznia.

4. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, prace pisemne są na oddawane uczniom.

5. Nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia systematycznie i na bieżąco umieszcza oceny w e–dzienniku lub w innej formie.

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów na I etapie edukacyjnym

1. UWAGI OGÓLNE

1) Głównym kryterium oceniania ucznia są jego osobiste predyspozycje, stopień indywidualnego zaangażowania, aktywność i wysiłek. Przy ocenie umiejętności artystycznych i ruchowych nauczyciel będzie brał pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

2) Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom szkolnym. Podstawą do dostosowań wymagań jest pisemna opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej .

3) Ocenie podlegają umiejętności, aktywność, postępy ucznia i jego stan wiedzy.

2. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

Bieżąca ocena jest odnotowana w dzienniku elektronicznym, dzienniczku ucznia lub obok pracy ucznia np. w zeszycie, ćwiczeniach. Ocena może być wyrażona słowem lub ustalonym przez nauczyciela symbolem.

1) Ocena bieżąca wyrażona jest w formie punktów w skali od 1 do 6.

2) Każdemu poziomowi oceny w skali punktowej od 1 do 6 odpowiada konkretne krótkie sformułowanie i opis danej umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji.

3) Ocena bieżąca w niektórych pracach może być wyrażona poprzez wskazanie maksymalnej liczby punktów do ilości punktów zdobytych lub w formie procentowej.

IV. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów na II etapie edukacyjnym

 1. FORMY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1) Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów oceniają określone w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (dalej jako PZO) formy aktywności. Wystawione oceny mają zróżnicowaną wagę. Wartościowanie ocen zobrazowane jest kolorami ocen w e – dzienniku jednakowymi dla każdego przedmiotu. Waga i kategoria ocen jest identyczna dla wszystkich przedmiotów:

Zadanie – waga 3 – kolor morski
Kartkówka – waga 4 – kolor zielony
Sprawdzian – waga 5 – kolor czerwony
Odpowiedź ustana – waga 4 – kolor jasnozielony
Aktywność – waga 3 – kolor błękitny
Inna – waga 2 – kolor khaki
Praca domowa – waga 3 – kolor ciemnoniebieski
Konkursy – waga 10 – kolor żółty.

2) Wystawione oceny umieszczane są na bieżąco w e-dzienniku Oceny wystawione w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń opatrzone są podpisem nauczyciela i datą wystawienia oceny.

3) Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 1. Ustne wypowiedzi uczniów.
 2. Pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć szkolnych.
 3. Pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane w domu.
 4. Aktywność na zajęciach.

Sposób oceniania:

– aktywność na lekcji może być oceniana plusem lub minusem, które składają się na ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną zgodnie z poszczególnymi PZO

 1. Wytwory twórczości dziecięcej.
 2. Pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i kartkówki. Prace klasowe i sprawdziany – obejmują duże partie materiału.
 3. Zasady przeprowadzania:

– uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac pisemnych, termin z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel umieszcza w Terminarzu znajdującym się w e – dzienniku.
– nauczyciel może przesunąć termin na kolejne zajęcia edukacyjne,
– w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie,
– w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną formę w/w pracy pisemnej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie (z wyłączeniem testów przygotowujących do sprawdzianu po klasie VIII).

Zasady oceniania prac klasowych / testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem / sprawdzianów:
obowiązuje skala punktowa, w klasach IV – VI przeliczana na procenty, a te na oceny cyfrowe według kryteriów:

 • dla sprawdzianu z wyodrębnionym zadaniem na ocenę celującą:

100 % i rozwiązane zadanie dodatkowe – celujący
100 % – 91 % – bardzo dobry
90 % – 75% – dobry
74% – 51 % – dostateczny
50 % – 31 % – dopuszczający
30 % – 0 % – niedostateczny

 • dla sprawdzianu na ocenę celującą:

100% – 96 % – celujący
95% – 91 % – bardzo dobry
90% – 70% – dobry
69% – 50 % – dostateczny
49% – 31% – dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny

 1. Krótkie sprawdziany (tak zwane kartkówki) – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej. Mogą być zapowiedziane bądź nie.

V. SKALA I OGÓLNE KRYTERIA OCEN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1) Oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

– stopień celujący – 6;
– stopień bardzo dobry – 5;
– stopień dobry – 4;
– stopień dostateczny – 3;
– stopień dopuszczający – 2;
– stopień niedostateczny – 1,

2) W ocenianiu używa się dodatkowych znaków (+, -).
3) Ustala się następujące kryteria osiągnąć edukacyjnych ucznia:

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia na podstawie wyszukanej przez siebie literatury,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
d) proponuje rozwiązania nietypowe,
e) rozwiązuje problemy i zadania wykraczające poza program nauczania
lub
f) osiąga sukcesy w konkursach wiedzowych i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,co najmniej na szczeblu powiatowym
g) kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacji,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub przy pomocy nauczyciela,

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

4) Ocena z religii i etyki bieżąca i klasyfikacyjna wyrażona jest stopniem w skali 1-6 i jest wliczana do średniej ocen.

5) Nauczyciel zgłaszający program poszerzający obowiązkowy pakiet edukacyjny, program innowacyjny lub inny określa jeden z dwóch zaproponowanych sposobów oceniania:

a) pierwszy sposób:

– stosuje zasady oceniania takie same, jak w przypadku oceniania z przedmiotu obowiązkowego

b) drugi sposób:

– nie ocenia osiągnięć edukacyjnych; na świadectwie wpisuje się „uczestniczył”.

6) Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących i klasyfikacyjnych poszczególnych dziedzin edukacyjnych. Szczegółowe wymagania i kryteria oceniania uczniów na poszczególnych zajęciach lekcyjnych zawierają Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO).

7) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

VI. OCENIANIE ZACHOWANIA

1) Nauczyciel wychowawca na bieżąco ocenia i monitoruje zachowanie uczniów.

2) Nauczyciel wychowawca zapisuje oceny cząstkowe zachowania w e- dzienniku.

3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

4) W każdej sytuacji, w której uczeń naruszy jakąkolwiek z zasad zawartych w kryteriach oceniania zachowania, dopuszcza się ustalenie niższej oceny zachowania.

5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie ocen cząstkowych oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, które przechowuje w swojej dokumentacji.

VII. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OCEN

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.

2) Po poprawie pracy klasowej nauczyciel oddaje uczniom sprawdzone prace.

3) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez ustalenie indywidualnego programu naprawczego zawierającego treści programowe wymagające poprawy oraz terminy i miejsce spotkań z nauczycielem. Program podpisuje uczeń i rodzic.

4) Uczeń mający kłopoty w nauce może skorzystać z pomocy koleżeńskiej w klasie lub innej formy pomocy zaproponowanej przez nauczyciela.

5) Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły. Nieobecność ucznia na sprawdzianie oraz nieuzyskanie oceny z tego powodu zapisuje się w e-dzienniku jako 0 ( zero).Cyfrą zero zaznacza się także nieotrzymanie oceny z innej sprawdzanej formy aktywności ucznia.

6) Uczeń ma prawo poprawić tylko oceny z pracy klasowej/sprawdzianu i kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. Ocena z poprawy stawiana jest w e-dzienniku obok pierwszej oceny i tylko ona jest brana pod uwagę. Waga oceny poprawionej jest identyczna z wagą oceny otrzymanej przed poprawą.

7) Uczeń ma prawo poprawić inną ocenę po konsultacji z nauczycielem.

8) Do poprawy danej oceny uczeń może przystąpić tylko raz.

9) Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak zeszytu, książki, pracy domowej, nienauczenie się treści z poprzedniej lekcji. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć. Zostanie one zapisane w e-dzienniku skrótem np. (nieprzygotowany).

10) Kartkówki oraz sprawdzające tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem nie podlegają poprawie.

11) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych w klasach IV- VII może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, a pozostałe oceny mogą być zmienione w wyniku egzaminu sprawdzającego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

12) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13) W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. a) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Tryb i skład komisji ustala dyrektor szkoły zgodnie z zapisami rozporządzenia.

14) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 7. rozdział V (uczniowi po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania).

VIII. KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW KLAS IV-VIII

1) Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia. Końcowa ocena śródroczna i roczna powinna być ustalona na podstawie minimum czterech ocen cząstkowych i nie jest średnią arytmetyczną tych ocen.

2) Ocena śródroczna może zawierać znaki plus lub minus ( +,-)

3) Organizację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego przeprowadza się zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu.

4) Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. Ocena ta nie jest wliczana do średniej ocen.​​​​​

5) Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Złotej Księgi szkoły. ZAŁĄCZNIK NR 5

6) Uczniowie, którzy swoją postawą przynoszą chwałę szkole na zakończenie edukacji w szkole podstawowej decyzją rady pedagogicznej zostają wpisani do Księgi Sukcesów szkoły. ZAŁĄCZNIK NR 6

7) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższe.

9) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z wyjątkiem pkt 10. rozdział IV ( ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen).

IX. TRYB USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1) Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się od prognozy oceny klasyfikacyjnej na minimum cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wspomnianą prognozę oceny nauczyciel wpisuje w e-dzienniku informując ucznia o przewidywanej ocenie.

2) Roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami uwzględniającymi osiągnięcia edukacyjne ucznia z poprzedniego okresu nauki (I półrocze).

3) Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujących formach:

a) o przewidywanych ocenach niedostatecznych, o przewidywanej obniżonej ocenie z zachowania na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnego zawiadomienia poświadczonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna)
b) ostateczne oceny z przedmiotów i zachowania podane są do wiadomości ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

ZAŁĄCZNIKI NR 1 Kryteria oceny bieżącej zajęć edukacyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I -III

ZAŁĄCZNIK NR 3 Kryteria nadania dyplomu „Wzorowego Ucznia” w klasach I – III

ZAŁĄCZNIK NR 5 Regulamin Złotej Księgi szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 6 Regulamin Księgi Sukcesów szkoły


Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody

Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki/ zajęć technicznych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki/ zajęć informatycznych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii