Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie egzaminów 2020

Komunikat o dostosowaniach 2020

Komunikat w sprawie materiałów i narzędzi pomocniczych, z których może korzystać uczeń na egzaminie w 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020

Szkolny regulamin przyznawania punktów za wolontariat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku


Szanowni Rodzice,
informujemy, że uczniom przysługuje dostosowanie warunków* lub form* przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie organizuje się na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej.

Lp. Uczeń: Dostosowanie Podstawa (dokument)
formy warunków
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:
a. słabosłyszenie i niesłyszenie,
b. słabowidzenie i niewidzenie,
c. afazję,
d. autyzm, w tym zespół Aspergera,
w zależności od potrzeb tak orzeczenie
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym nie tak orzeczenie
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nie tak orzeczenie
4. chory lub niesprawny czasowo nie tak

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5. posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią nie tak opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
nie tak pozytywna opinia rady pedagogicznej
7. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność tak tak orzeczenie

*Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

*Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Szanowni Rodzice, zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Nie później niż do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły przekaże Państwu na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Państwa zadaniem będzie złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorem szkoły.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013