Wolontariat - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

Wolontariat

SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W SŁUPSKU

 1. PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
 1. Uczeń, który może uzyskać w/w ­­­­­­3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 23 godziny w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.
  Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej. Przeprowadzone godziny odnotowuje się w karcie aktywności wolontariusza. Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.
 1. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
 1. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
 1. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
  Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.
 1. Opiekunem – koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Marzena Grzebieniak i p. Anna Żmuda - Trzebiatowska

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 • Wolontariusz osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
 • Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.
 • Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 • Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

Rozdział II

Cele i sposoby działania
Celem Klubu Wolontariusza jest :

 • zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 • aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego.
 • Klub Wolontariusza pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy oraz
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • promocji idei wolontariatu w środowisku lokalnym.
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy
 • Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez.
 • Siedzibą Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
 • Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, itp.
 • Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych, kwestowanie, itp.).

Rozdział III

Wolontariusze

 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 • Członkiem Klubu może być każdy młody człowiek respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 • Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 • Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
 • Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 • Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Karty Aktywności Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
 • Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 • Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 • Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 • Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Rozdział IV

Struktura działania Klubu Wolontariusza

1) Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2) Na czele Klub Wolontariusza stoi zespół koordynatorów Wolontariatu (np. nauczyciele-wolontariusze).

Rozdział V

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

1) Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku lokalnym.
2) Praca np. w Domu Pomocy Społecznej.
3) Współpraca np. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy w organizowaniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
4) Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
5) Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
 • Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów Wolontariatu.
 • Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza (np. działalność informacyjna, itp.).

Rozdział VII

Nagradzanie wolontariuszy

1) Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.