Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy

Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy

Edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Województwo pomorskie, z racji swojego geograficznego położenia i pięknej tradycji, nieodłącznie związane jest z wodą: zarówno z morzem, jak i z bogatym układem wód śródlądowych.

Od wielu lat nasza szkoła realizuje wiele działań, które zmierzają do tego, aby wykorzystać unikalny potencjał regionu, tak aby Pomorze rozwijało się w zgodzie z historią i tradycją. Jednym z ważniejszych filarów budowania naszej regionalnej tożsamości jest edukacja morska. Warto też pamiętać, że edukacja morska służy nie tylko upowszechnieniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Bałtyku, pokazaniu uroków żeglarstwa czy przygotowania do bezpiecznego zachowywania się na wodzie, ale przede wszystkim jest wyśmienitym narzędziem wspierającym kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów. To właśnie dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych dla młodych ludzi treści możliwe jest osiągnięcie wielu celów wychowawczych oraz nauka takich umiejętności jak: współpraca, samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

Zwieńczeniem działań w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku była realizacja projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" pt. : Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych”. Budżet projektu wynosił 54 059 złoty. Przedmiotem projektu była mobilność, podczas której zostały zorganizowane
i przeprowadzone działania związane z edukacją morską .

Głównym celem projektu było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, poprzez naukę języków obcych, rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych, rozwijanie umiejętności uczenia się i nauczania. Uczniowie mieli okazję nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, takie jak wyszukiwanie, rozumienie i tworzenie informacji, rozwój umiejętności cyfrowych, przyrodniczych, matematycznych, osobistych i społecznych także w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach projektu pn. „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych”, uczniowie naszej szkoły wyjechali do Rzymu. Przez tydzień mieli okazję współpracować z rówieśnikami ze szkoły Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero realizując założenia projektowe oparte na działaniach, takich jak: warsztaty z elementami nawigacji, miejskie podchody z użyciem kompasu, praca z mapą Morza Śródziemnego. Rezultatem naszych działań było stworzenie gry dydaktycznej w aplikacji genialy.ly w języku angielskim pt.” Róża wiatrów - rejs po Morzu Śródziemnym ”.

Każdy z nas wie, że życie szkolne to nie tylko systematyczne zdobywanie i poszerzanie posiadanej wiedzy, dlatego podczas pobytu w Rzymie uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Rzym, którego bogata historia i zapierająca dech w piersiach architektura była obiektem zainteresowań nas wszystkich. „Podróżując” śladami starożytności tak naprawdę mieliśmy duży problem z doborem miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć w Wiecznym Mieście. Tu na każdym kroku natknąć się można na interesujące muzeum, malowniczy plac, starożytny kościół, pradawne ruiny i inne godne uwagi miejsca stolicy Włoch. Panteon, Koloseum , Forum Romanum, Wzgórze Palatyńskie, Plac św. Piotra i Bazylika to obiekty, które mogli uczniowie podziwiać z bliska . Podążanie śladami rzymskich cesarzy i mieszkańców Rzymu, nie raz zapierało dech w piersiach i pozwoliło uczniom przenieść się w czasy świetności Cesarstwa Rzymskiego.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 pozwolił uczniom aktywować posiadane zasoby wiedzy, wykorzystywać informacje w praktyce, korzystać z nowych doświadczeń
i wiadomości. Z pewnością takie wyjazdy pozwalają uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, uwrażliwiają młodego człowieka na różnice mentalne i kulturowe. To także świetna okazja do nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach a nabyte umiejętności z pewnością zaowocują lepszym startem w przyszłość.

Zatem należy pamiętać, że szkoła a zwłaszcza nasza, wprowadza uczniów nie tylko w świat wiedzy, ale dba o ich harmonijny rozwój intelektualny, rozwija poczucia własnej wartości i umiejętności życia w społeczeństwie, czego przykładem są liczne działania projektowe realizowane w SP1.

Zapraszamy do zapoznania się naszymi działaniami w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” na stronie internetowej naszej szkoły: http://sp1slupsk.pl/?page_id=77776.

Wioletta Kowalewska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Przedmiotem działania „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” jest mobilność dziesięcioosobowej grupy uczniów do Włoch, podczas której zostaną zorganizowane i przeprowadzone działania związane z edukacją morską.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu 54,059,00 PLN.

Projekt realizowany będzie w terminie 30 czerwca 2022 – 29 grudnia 2022.

Uczniowie w listopadzie 2022 wezmą udział w mobilności do szkoły przyjmującej: I.C. Giovanni Cagliero Adres: Largo Volumnia, 113 Rzym, Włochy

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, w tym m.in.: nauka języków obcych, kompetencje matematyczne i przyrodnicze, rozwijanie umiejętności uczenia się i nauczania, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania projektowe skupiają się w szczególności na kształceniu kompetencji wielojęzyczności, wyszukiwaniu, rozumieniu i tworzeniu informacji, kompetencji cyfrowych, przyrodniczych, matematycznych, osobistych i społecznych i w zakresie przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu: rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zdobywanie nowych praktycznych umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów, rozwijanie integracji europejskiej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym, kształcenie umiejętności współpracy w międzynarodowych grupach, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości. Celem pośrednim projektu jest edukacja morska nawiązująca do położenia geograficznego krajów partnerskich w projekcie oraz możliwościami przyszłego zatrudnienia w sektorze morskim.

Cele realizowane będą poprzez takie działania jak: – mobilność uczniów – przygotowania uczestników projektu dotyczące kwestii językowych (język angielski i język włoski ), kwestii organizacyjnych, merytorycznych (umiejętności cyfrowe, warsztaty z nawigacji)

oraz kwestii kulturowych: kultura Włoch -działania projektowe w czasie mobilności podczas zajęć formalnych i nieformalnych.

Zaplanowane działania projektowe w czasie mobilności prowadzone będą w języku angielskim i są to:

1.Warsztaty – wyszukiwanie informacji niezbędnych do projektowania gry dydaktycznej, praca z mapą Morza Śródziemnego: wyszukiwanie informacji, linia brzegowa, wyspy, klimat, ciekawostki historyczne i kulturowe.
2. Warsztaty z elementami nawigacji – praca z mapą: obliczanie długości i szerokości geograficznej, wyznaczanie tras, kierunki geograficzne, obliczanie różnic w czasie, skala.
3. Podchody miejskie z kompasem.
4. Tworzenie gry dydaktycznej ”Róża wiatrów – rejs po Morzu Śródziemnym” w aplikacji genial.ly.
5. Zorganizowanie spotkania podsumowującego ze społecznością uczniowską szkoły przyjmującej rozpowszechniające efekty działań projektowych.
6. Spotkania integracyjne dotyczące kultury i tradycji Rumunii, zajęcia integracyjne służące do poznania się wzajemnie, spotkanie z kulturą Włoch, poznanie wybranych zabytków Rzymu

Wszystkie działania podczas mobilności realizowane będą wspólnie z grupą uczniów z placówki przyjmującej oraz wpisują się w podstawę programową. Metody służące do realizowania działań to burza mózgów, dyskusje, poszukiwanie i analiza informacji, warsztaty, działania praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (Internet, genial.ly) praca z mapą, praca z kompasem, praca w grupach, praca w parach, wystąpienia publiczne. Działania projektowe będą poddane ewaluacji, a efekty zostaną rozpowszechnione.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września 2022 roku. Regulamin rekrutacji ukaże się pod koniec sierpnia.

Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Do pobrania

Zobacz również