Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy

Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włochy

Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Przedmiotem działania „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” jest mobilność dziesięcioosobowej grupy uczniów do Włoch, podczas której zostaną zorganizowane i przeprowadzone działania związane z edukacją morską.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu 54,059,00 PLN.

Projekt realizowany będzie w terminie 30 czerwca 2022 – 29 grudnia 2022.

Uczniowie w listopadzie 2022 wezmą udział w mobilności do szkoły przyjmującej: I.C. Giovanni Cagliero Adres: Largo Volumnia, 113 Rzym, Włochy

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, w tym m.in.: nauka języków obcych, kompetencje matematyczne i przyrodnicze, rozwijanie umiejętności uczenia się i nauczania, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania projektowe skupiają się w szczególności na kształceniu kompetencji wielojęzyczności, wyszukiwaniu, rozumieniu i tworzeniu informacji, kompetencji cyfrowych, przyrodniczych, matematycznych, osobistych i społecznych i w zakresie przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu: rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zdobywanie nowych praktycznych umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów, rozwijanie integracji europejskiej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym, kształcenie umiejętności współpracy w międzynarodowych grupach, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości. Celem pośrednim projektu jest edukacja morska nawiązująca do położenia geograficznego krajów partnerskich w projekcie oraz możliwościami przyszłego zatrudnienia w sektorze morskim.

Cele realizowane będą poprzez takie działania jak: – mobilność uczniów – przygotowania uczestników projektu dotyczące kwestii językowych (język angielski i język włoski ), kwestii organizacyjnych, merytorycznych (umiejętności cyfrowe, warsztaty z nawigacji)

oraz kwestii kulturowych: kultura Włoch -działania projektowe w czasie mobilności podczas zajęć formalnych i nieformalnych.

Zaplanowane działania projektowe w czasie mobilności prowadzone będą w języku angielskim i są to:

1.Warsztaty – wyszukiwanie informacji niezbędnych do projektowania gry dydaktycznej, praca z mapą Morza Śródziemnego: wyszukiwanie informacji, linia brzegowa, wyspy, klimat, ciekawostki historyczne i kulturowe.
2. Warsztaty z elementami nawigacji – praca z mapą: obliczanie długości i szerokości geograficznej, wyznaczanie tras, kierunki geograficzne, obliczanie różnic w czasie, skala.
3. Podchody miejskie z kompasem.
4. Tworzenie gry dydaktycznej ”Róża wiatrów – rejs po Morzu Śródziemnym” w aplikacji genial.ly.
5. Zorganizowanie spotkania podsumowującego ze społecznością uczniowską szkoły przyjmującej rozpowszechniające efekty działań projektowych.
6. Spotkania integracyjne dotyczące kultury i tradycji Rumunii, zajęcia integracyjne służące do poznania się wzajemnie, spotkanie z kulturą Włoch, poznanie wybranych zabytków Rzymu

Wszystkie działania podczas mobilności realizowane będą wspólnie z grupą uczniów z placówki przyjmującej oraz wpisują się w podstawę programową. Metody służące do realizowania działań to burza mózgów, dyskusje, poszukiwanie i analiza informacji, warsztaty, działania praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (Internet, genial.ly) praca z mapą, praca z kompasem,

praca w grupach, praca w parach, wystąpienia publiczne. Działania projektowe będą poddane ewaluacji, a efekty zostaną rozpowszechnione.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września 2022 roku. Regulamin rekrutacji ukaże się pod koniec sierpnia.

Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Do pobrania