Statut szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 70 66 • fax: (59) 841 79 55 • e-mail: • www: http://sp4slupsk.pl

Statut szkoły

Dział I

Postanowienia ogólne

Rozdział I

Przepisy definiujące

§ 1

1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1/ Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi

nr 4 w Słupsku

2/ ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz.329 z późn.zm.)

3/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

4/ Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie

Rodziców - należy przez To rozumieć organy działające w Szkole,

5/ uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców

lub prawnych opiekunów,

6/ wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,

7/ organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Miasto Słupsk

8/ organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć

Kuratora Oświaty w Gdańsku.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty.

Rozdział 2

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku jest szkołą publiczną dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkolnym określonym w uchwale Rady Miasta Słupsk.

2. Siedziba Szkoły znajduje się przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 17.

3. Szkoła nosi imię Gustawa Morcinka.

§ 3

1. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęciach i stemplach stosuje się pełne brzmienie nazwy szkoły.

§ 4

1. Szkoła ma własny sztandar, godło i ceremoniał.

§ 5

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat

2. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1/ biblioteki, czytelni

2/ świetlicy

3/ uchylony

4/ stołówki

5/ gabinetu profilaktyki zdrowotnej

6/ uchylony

7/ hal sportowych i boisk

8/ gabinetu logopedycznego

9/ gabinetu terapii pedagogicznej

10/ sal lekcyjnych

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:

1/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2/ dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3/ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

4/ nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

4. W celu kształcenia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych mogą być tworzone klasy integracyjne i sportowe.

§ 6

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne

przepisy.

2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 7

1. Na zasadach określonych w art.50 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 8

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. uchylony

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 9

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 11

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz profilaktycznej.

2. Szkoła realizuje prawo każdego dziecka w wieku szkolnym do kształcenia, wychowania i opieki.

3. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

4. W realizacji swoich zadań Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 12

1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 13

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

1/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

2/ uchylony,

3/ działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

4/ zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

4. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego sześcioletniej szkoły podstawowej według ramowego planu nauczania.

5. Szkoła realizuje ustalone przez MENiS zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania (zał.nr 1.).

§ 14

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

2/ upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3/ sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5/ utrzymuje prozdrowotne warunki życia i pracy ucznia i nauczyciela,

6/ umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

7/ szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

8/ budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

9/ wdraża do dyscypliny i punktualności,

10/ umożliwia otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin osieroconych, zastępczych, zagrożonych moralnie i objętych kuratelą Sądu Rodzinnego i Nieletnich,

11/ zapoznaje z zasadami zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły,

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych

młodego człowieka. (Program wychowawczy szkoły „Jacy będziemy ?” zał. nr 2.).

5. W celu zapewnienia uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami marginalizacji życia społecznego w Szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna, zgodna z opracowanym programem profilaktyki (zał. nr 3.).

6. Szkoła podejmuje działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją zgodnie z przyjętymi procedurami (zał.nr 4.).

§ 15

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na:

1/ ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2/ sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

§ 16

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

1/ podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2/ podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 17

1. Plan dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych ustalają wicedyrektorzy Szkoły, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

§ 18

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły określają odrębne przepisy.

§ 19

1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:

1/ udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,

2/ zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy.

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

1/ klasy I - III

2/ klasy IV - VI

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1/ z urzędu,

2/ na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwiania Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

Dział II

Zarządzanie Szkołą

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 21

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust.1 mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 22

1. Szkołą kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów.

§ 23

1. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 24

1. W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

§ 25

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust.1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz w semestrze, organizuje spotkania z Prezydium Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 26

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 Ustawy - także organ

prowadzący Szkołę.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym

§ 27

  1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust.3 Ustawy.

§ 28

1.Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1/ odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2/ odpowiedzialności porządkowej,

3/ sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 2

Dyrektor Szkoły

§ 29

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 30

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 31

1. Do czynności Dyrektora należy w szczególności:

1/ w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:

a/ przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły,

c/ występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

e/ realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f/ organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

g/ kierowanie organizacją działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowaniem nauczycieli do tych zadań,

h/ powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania, jeżeli zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa,

i/ ustalanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu, w przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia,

j/ organizowanie przebiegu sprawdzianu dla uczniów klas VI.

2/ w zakresie spraw organizacyjnych:

a/ przygotowanie projektów planów pracy Szkoły,

b/ opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

c/ ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

d/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

e/ kontrola pracy pedagoga szkolnego,

f/ współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

3/ w zakresie spraw finansowych:

a/ opracowywanie planu finansowego Szkoły,

b/ przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

c/ realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4/ w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a/ sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,

b/ organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,

c/ nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e/ organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

f/ organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5/ w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a/ zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b/ egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,

c/ wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 32

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, Dyrektor w szczególności:

1/ decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2/ decyduje o przyznaniu dodatków oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

3/ decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

4/ określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5/ współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a/ zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,

b/ ustala:

- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia dodatku

motywacyjnego,

- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c/ ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,

6/ administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz świadczeń funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 33

1. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

§ 34

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej.

§ 35

1. W wykonaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust.1, w szczególności:

1/ przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o

działalności Szkoły,

2/ składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,

3/ udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły.

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

§ 36

1. W Szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze:

1/ wicedyrektor do spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych kl.I-III

2/ wicedyrektor do spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych

kl. IV –VI.

2. Powierzenie tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzeniu Uchwały Miasta w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora w szkole.

§ 37

1. Do zakresu działania Wicedyrektorów Szkoły należy:

1/ układanie tygodniowego planu lekcji,

2/ wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

3/ kontrola dokumentacji pracy nauczyciela i ucznia,

4/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5/ rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw,

6/ nadzorowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkolne organizacje i kluby – SU, PCK, Klub Ekologiczny „15”, SKKT, UKS, Klub Europejski, Klub Filmowy „15”,

7/ organizowanie i kontrola pracy świetlicy i biblioteki,

8/ planowanie i kontrola realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

9/ realizacja planu wychowawczego Szkoły,

10/ koordynacja praktyk studenckich,

11/ ustalanie przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, a w szczególności liczby zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ciągu jednego dnia.

2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych obowiązki jego przejmuje wicedyrektor klas IV – VI jako zastępca pierwszy. W przypadku nieobecności pierwszego zastępcy obowiązki Dyrektora pełni drugi zastępca – wicedyrektor klas I – III.

Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

§ 38

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

§ 39

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1/ sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2/ wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3/ kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4/ zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

§ 40

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1/ zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2/ podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3/ ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

5/ ustalanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

6/ uchylony

7/ uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

8/ opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydzielania stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływania z tych stanowisk,

9/ opiniowanie planu organizacji pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

10/ opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

11/ opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

12/ opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

13/ opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy,

14/ podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły,

15/ wyrażanie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

16/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego ucznia z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

17/ podejmowanie decyzji dotyczących promowania ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz decyzji o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III w przypadkach uzasadnionych.

2. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

3. Rada Pedagogiczna ponadto:

1/ może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,

2/ deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

Rozdział 5

Rada Rodziców

§ 41

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców

4. Regulamin, o którym mowa w ust.3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczone osoby ( wicedyrektora szkoły).

§ 42

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1/ w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,

2/ w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 43

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1/ Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

2/ osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,

3/ osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są uchwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1/ termin i miejsce Zgromadzenia,

2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (Quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3/ listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4/ przyjęty porządek obrad,

5/ treść podjętych uchwał,

6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 44

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym ( przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

1/ połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2/ 1/3 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów ”przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust.1 pkt.1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.

§ 45

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:

1/ w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2/ w sprawach określonych w Statucie.

§ 46

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

Rozdział 6

Samorząd Uczniowski

§ 47

1. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 48

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

2. Organami Samorządu uczniowskiego są:

1/ Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2/ Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

§ 49

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalania pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 50

1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:

1/ w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor,

2/ w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Samorządu Uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 51

1. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu uczniów mogą wziąć udział:

1/ Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

2/ opiekun Samorządu Uczniowskiego,

3/ osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są uchwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1/ termin i miejsce zgromadzenia,

2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3/ listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4/ przyjęty porządek obrad,

5/ treść podjętych uchwał,

6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 52

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

1/ połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2/ 1/3 uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

3. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust.1 pkt.1, oznacza udział uczniów w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.

§ 53

1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 54

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4/ prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

7/ prawo posiadania własnych funduszy służących finansowaniu regulaminowej działalności,

8/ prawo opiniowania kryteriów ocen zachowania oraz zasad i trybu ustalania oceny zachowania.

2. Samorząd Uczniowski ponadto:

1/ może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2/ może udzielać poręczenia uzasadniającego zawieszenie kary nałożonej uczniowi przez Dyrektora,

3/ uchylony

4/ występuje w sprawach określonych w Statucie.

Dział III

Organizacja Szkoły

Rozdział 1

Planowanie działalności Szkoły

§ 55

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Czas ich trwania określa Dyrektor w corocznym planie organizacji pracy szkoły.

4. Rozkład zajęć dydaktyczno- wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia.

5. Dyrektor Szkoły może ustalić, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dzień wolny od zajęć, jeżeli wypada on między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także w piątek po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 56

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1/ plan pracy Szkoły

2/ arkusz organizacji Szkoły,

3/ tygodniowy rozkład zajęć.

§ 57

1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor i zespół nauczycieli powołany przez Radę Pedagogiczną a zatwierdza - po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców - Rada Pedagogiczna.

§ 58

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się liczbę klas integracyjnych i sportowych .

§ 59

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel oddziału zgodnie z ramowym planem nauczania ( kształcenie zintegrowane).

3. uchylony

§ 60

1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej.

§ 61

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne

(5,10,15 minut).

4. uchylony

5. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w dniach wolnych od zajęć

dydaktycznych.

6. uchylony

7. Święto Szkoły – ustala się dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( rocznica powstania szkoły – raz na 5 lat – 5,10,15,20 itd.)

§ 62

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym powinna wynosić od 18 do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

1/ przeciętna liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.

4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust.3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

§ 63

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe (innowacje pedagogiczne), zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych lub środków Rady Rodziców.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 15 uczniów.

4. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych korzystających z organizowanych przez szkolę form pomocy psychologiczno – pedagogiczne jest zgodna z rozporządzeniem MEN.

§ 631

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3

Świetlica szkolna

§ 64

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I - IV, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły oraz innych względów muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą wychowawców świetlicy.

§ 65

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1/ zapewnienie wszystkim wychowankom opieki wychowawczej i dydaktycznej,

2/ organizowanie czasu wolnego wychowankom.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, realizuje się poprzez:

1/ prowadzenie zajęć tematycznych,

2/ organizowanie imprez, spacerów i wycieczek,

3/ organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

4/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

5/ współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów –uczestników świetlicy, placówkami upowszechniania sportu, kultury i rekreacji oraz innymi instytucjami.

§ 66

1. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz.700 do 1630 .

2. Zajęcia świetlicy prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczestników.

§ 67

1. Świetlicą kieruje Wicedyrektor klas I - III

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły oraz miesięcznymi planami pracy świetlicy.

§ 68

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.

Rozdział 4

Świetlica terapeutyczna

§ 69 - § 72 - uchylony

Rozdział 5

Biblioteka szkolna

§ 73

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią uczestniczącą w wypełnianiu i realizacji podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, diagnostyczno-terapeutycznej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka jako CENTRUM DYDAKTYCZNE gromadzi i opracowuje ( formalnie i rzeczowo) wszelkie dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze, przydatne w procesie nauczania i wychowania z możliwością ich wykorzystania przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Biblioteka uczestniczy w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelnicza i medialna” przygotowując wychowanków do samokształcenia, samodoskonalenia – korzystania z narzędzi informacji różnych typów bibliotek ( katalogi, kartoteki, bibliografie – tradycyjne i dostępne za pomocą komputera) selekcji, syntezy różnych form przekazu.

4. Biblioteka jest inicjatorem różnorodnych działów biblioterapeutycznych, kulturalnych, kształtujących kulturę czytelniczą i humanistyczną uczniów.

§ 74

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1/ uczniowie

2/ nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

3/ rodzice

2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 75

1. Do zakresu działań biblioteki szkolnej w szczególności należy:

1/ udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej,

2/ gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych (piśmienniczych i

niepiśmienniczych),

3/ zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4/ realizowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

zgodnych z obowiązującymi programami i planami nauczania,

5/ podejmowanie działań na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych

mediów, źródeł informacji, bibliotek w ramach realizacji edukacji samokształceniowej

uczniów,

6/ kształcenie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów, rozbudzanie ich

zainteresowań czytelniczych i informacyjnych.

7/ realizowanie „Programu działań biblioterapeutycznych” biblioteki klas I - III i IV –

VI.

§ 76

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 77

1. Zadania biblioteki i zasady korzystania z czytelni określa odrębny regulamin.

Rozdział 6

Stołówka szkolna

§ 78

1. Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mogą korzystać ze stołówki, prowadzonej przez ajenta na podstawie porozumienia zawartego z Dyrektorem.

2. Umowa, o której mowa w ust.1 określa cenę posiłków dla uczniów, która zawsze jest ustalana w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców.

3. Koszty żywienia uczniów wymagających szczególnej opieki mogą być finansowane ze środków pomocy społecznej i innych organizacji charytatywnych.

Rozdział 7

Wewnątrzszkolny system oceniania.

§ 79 - § 86 uchylony

Dział IV

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 87

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 88

1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.

§ 89

1. Nauczyciel w swoich zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są poinformować ucznia o wystawionej ocenie śródrocznej (rocznej). O przewidywanych rocznych ocenach należy, na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, poinformować ucznia i jego rodziców na 14 dni , a w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej na 21 przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

1/ uchylony

5. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1/ sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2/ zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a/ realizację obowiązujących programów nauczania zgodnie z opracowanym

planem kierunkowym i wynikowym,

b/ stosowanie właściwych metod nauczania,

c/ systematyczne przygotowanie się do zajęć w formie ustalonej przez Dyrektora,

d/ pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e/ właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności

pedagogicznej (e- dziennik),

f) sprawdzanie obecności uczniów na wszystkich prowadzonych przez siebie

zajęciach.

6. Dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny.

7. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania.

8. Udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

9. Współuczestniczy w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.

10. Przestrzega ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 90

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele, zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w art.43 ust. 3 ustawy.

§ 91

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania, w szczególności poprzez:

1/ własną pracę,

2/ udział w pracach sieci współpracy i doskonalenia w zakresie przedmiotowym i

wychowawczym,

3/ korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 92

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 93

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą sieć współpracy i doskonalenia zwaną zespołem przedmiotowym.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora lider zespołu, który co najmniej 2 razy do roku informuje o przebiegu pracy zespołu.

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami plany pracy Szkoły. Spotkania zespołu są protokołowane.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1/ zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników

szkolnych,

2/ wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oraz sposobów oceniania uczniów

i form mierzenia jakości pracy szkoły,

3/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4/ współdziałanie w przygotowaniu pomocy dydaktycznych a także w uzupełnianiu ich

wyposażenia,

5/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i

eksperymentalnych programów nauczania.

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

§ 94

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2/ wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a/ planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki

i integrujące zespół uczniowski,

b/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

3/ zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów,

4/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,

a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu

napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie

indywidualnej opieki,

5/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a/ poznania zainteresowań ucznia, trudności wychowawczych oraz stanu jego

zdrowia w celu zabezpieczenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,

b/ współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach

wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich

działaniach,

c/ włączania się w sprawy życia klasy i Szkoły,

d/ przekazywania informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności

w nauce ich dziecka,

e/ zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania

oraz przeprowadzania sprawdzianu.

6/ współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

7/ prowadzi dokumentację swojego oddziału ( dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy

klasy, arkusze ocen, kontakty z rodzicami, rozliczenia wycieczek, świadectwa),

8/ przestrzega ustaleń zawartych w wewnatrzszkolnym systemie oceniania związanych

z ocenianiem zachowania uczniów,

9/ realizuje zadania określone w szkolnym programie wychowawczym i programie

profilaktycznym.

3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust.2 pkt.6 określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 95

1. Współdziałanie z rodzicami odbywa się poprzez:

1/ spotkania na zebraniach klasowych (co dwa miesiące) i wywiadówkach ( raz w

semestrze),

2/ spotkania z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem w dniach otwartej szkoły

3/ indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami,

4/ wizyty rodziców w szkole na prośbę wychowawcy, nauczyciela lub z inicjatywy

rodziców,

5/ organizowanie spotkań Szkolnej Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej w razie

szczególnych trudności z uczniem,

6/ informacje w dzienniczkach uczniów lub w innej formie ustalonej przez nauczycieli

i wychowawcę oraz poprzez wiadomości przesyłane przez e- dziennik,

7/ wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia.

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust.1pkt 1,2 decyduje Dyrektor. Organizowanie spotkań Szkolnej Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w klasie nauczyciela skierowany do pedagoga szkolnego.

3. Informacje o wywiadówkach, spotkaniach Rady Rodziców przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia (także w miesięcznych wyciągach z planu pracy Szkoły).

4. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

§ 96

1. Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą sieć współpracy i doskonalenia zwaną zespołem wychowawczym.

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora lider zespołu.

3. Pracą zespołów wychowawczych koordynuje pedagog Szkoły oraz współpracuje on z liderami zespołów wychowawczych.

4. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

1/ poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii wychowawczej,

2/ analizowanie bieżących trudności wychowawczych, wskazywanie zagrożeń oraz

poszukiwanie skutecznych sposobów ich eliminowania,

3/ poszerzanie wiedzy na temat form udzielania pomocy uczniom i możliwości

współpracy z poradniami i instytucjami w sprawach opiekuńczych i

wychowawczych,

4/ doskonalenie własnych umiejętności wychowawczych poprzez dzielenie się

doświadczeniami w pracy indywidualnej z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami,

5/ opracowanie tematyki i prowadzenie edukacji wychowawczej wśród rodziców.

Rozdział 4

Zakres zadań pedagoga szkolnego i pedagogów wspomagających

§ 97

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1/ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

niepowodzeń szkolnych,

2/ określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami , pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do

rozpoznawanych potrzeb,

3/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4/ podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów z

udziałem rodziców i nauczycieli,

5/ wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli , wynikających z

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6/ działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

1/ może wraz z wychowawcą składać wizyty w domu rodzinnym ucznia,

2/ może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

3/ współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją

i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

6. Do zadań pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej należy w szczególności:

1/ zadania edukacyjne – związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia

niepełnosprawnego, z jego praca na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych,

2/ zadania integrujące – związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły,

3/ zadania wychowawcze – związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej

względem rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy integracyjnej.

Rozdział 5

Zakres zadań innych pracowników Szkoły

§ 98

Pracownicy administracji

1. Szkoła zatrudnia pracowników administracyjnych:

1/ sekretarza Szkoły

2/ główną księgową

3/ referenta ekonomicznego

4/ specjalistę ds. administracyjno - technicznych

2. Zakres obowiązków i przydział czynności pracowników administracyjnych określa Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 99

Pracownicy techniczni

1. Szkoła zatrudnia pracowników technicznych:

1/ woźne

2/ konserwatorów

2. Zakresy obowiązków i przydział czynności pracowników technicznych określa dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 100

Pracownicy obsługi

1. Szkoła zatrudnia szatniarki i sprzątaczki.

2. Zakres obowiązków i przydział czynności pracowników obsługi określa Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 101

1. Zakresy obowiązków pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi na podstawie odrębnych przepisów dołączone są do akt osobowych w/m. pracowników.

Dział V

Uczniowie

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 102

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z

Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.

3. W Szkole mogą być tworzone oddziały dla dzieci realizujących roczne przygotowanie

przedszkolne

§ 103

1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej w semestrze poprzedzającym rok szkolny.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.

3. Do Szkoły przyjmuje się:

1/ z urzędu: do klas ogólnodostępnych i integracyjnych - dzieci zamieszkałe w obwodzie

Szkoły,

2/ na podstawie regulaminu Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.02.2014r: do klas

ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych - dzieci zamieszkałe poza obwodem

Szkoły

3/ uchylony

4. uchylony

5. uchylony

6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1/ świadectwa ukończenia klasy niższej , a także odpisu arkusza ocen wydanego przez

szkołę , z której uczeń odszedł,

2/ pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania

ucznia, który:

a/ wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

b/ ubiega się o przyjęcie do klasy wyższej, niż wynika to z ostatniego świadectwa

szkolnego,

3/ świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego

świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie

sumy lat nauki szkolnej ucznia.

7. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

§ 104

1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej,

2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę przed agresją fizyczną i psychiczną i poszanowania godności osobistej,

3/ korzystania z pomocy materialnej,

4/ podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5/ swobody wyrażania swoich poglądów w szczególności dotyczących życia szkoły, a

także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób,

6/ rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i reprezentowania szkoły,

7/ obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, pracy społecznej i zachowaniu,

8/ pomocy w przypadku trudności w nauce,

9/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10/ korzystania z urządzeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych i pomieszczeń jakimi

dysponuje Szkoła,

11/ przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Szkoły,

12/ zgłaszania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły, Samorządowi Uczniowskiemu uwag i

wniosków dotyczących życia Szkoły oraz uzyskanie na nie odpowiedzi,

13/ powiadomienia co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnego

sprawdzianu - w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu

tygodnia nie więcej niż dwa,

14/ informacji o bieżących, śródrocznych i rocznych ocenach z poszczególnych

przedmiotów, zwrotu klasówek w ciągu 2 tygodni (sprawdzonych i omówionych),

15/ wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, ferii, świąt kalendarzowych,

do korzystania z opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,

16/ ochrony prywatności i nietykalności osobistej.

§ 105

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a

zwłaszcza do:

1/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i życiu szkoły,

2/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i

innych pracowników szkoły,

3/ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

4/ dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5/ przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, agresji, lekceważenia

obowiązków ucznia, wystrzegania się wszelkich nałogów,

6/ ochrony i poszanowania przyrody ojczystej,

7/ dbania o dobre imię Szkoły,

8/ dbałości o schludny wygląd i higienę osobistą,

9/ noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,

10/ noszenia obuwia zmiennego o jasnej, antypoślizgowej podeszwie.

§ 1051

1. Do obowiązków ucznia podczas zajęć edukacyjnych należy:

1/ regularne uczęszczanie na zajęcia i punktualne ich rozpoczynanie,

2/ rzetelna i systematyczna nauka,

3/ aktywny udział w zajęciach,

4/ staranne prowadzenie zeszytów i ćwiczeń,

5/ sumienne i terminowe wykonywanie zadań domowych,

6/ uzupełnianie braków wynikających z absencji,

7/ wykonywanie poleceń nauczyciela,

8/ przestrzeganie zasad dyscypliny lekcyjnej,

9/ utrzymywanie porządku w miejscu pracy,

10/ szanowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych.

§ 1052

1. Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiane są na podstawie

pisemnego oświadczenia rodziców(prawnych opiekunów).

2. Usprawiedliwianie nieobecności następuje w ciągu dwóch dni od czasu powrotu

ucznia do szkoły.

3. Po upływie wyznaczonego terminu wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności.

4. Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych w danym dniu odbywa się na podstawie

pisemnej prośby rodziców i po odnotowaniu przez wychowawcę lub nauczyciela

informacji w e- dzienniku.

§ 1053

1. Za umyślne zniszczenie przez ucznia mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

2. Usunięcie zniszczenia następuje w ciągu dwóch tygodni w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 1054

1. uchylony

2. Uczeń uczęszcza do szkoły w skromnym i schludnym stroju.

3. Uczniów obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy, farbowania włosów, stosowania makijażu oraz ozdabiania paznokci.

4. Dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii przez dziewczęta.

§ 1055

1. Uczeń podczas pobytu w szkole nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.

2. uchylony

3. uchylony

4. uchylony

5. Dopuszcza się możliwość wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego wyłącznie do nawiązania rozmowy z rodzicami - tylko w czasie przerwy, za zgodą nauczyciela dyżurującego i w jego niekrępującej obecności.

§ 1056

1. Ucznia obowiązuje właściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz

pozostałych uczniów, a w szczególności:

1/ poszanowanie godności osobistej, dobrego imienia i własności członków

społeczności szkolnej,

2/ okazywanie szacunku i stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości,

3/ posługiwanie się poprawną polszczyzną, wystrzeganie się wszelkich

wulgaryzmów,

4/ okazywanie pomocy słabszym fizycznie i niepełnosprawnym.

§ 1057

1. Uszczegółowienie zapisów statutu w zakresie obowiązków ucznia zawiera Regulamin Szkoły.

Rozdział 3

Wyróżnienia, nagrody i kary

§ 106

1. Ucznia nagradza się za:

1/ bardzo dobre wyniki w nauce,

2/ wzorowe zachowanie,

3/ wybitne osiągnięcia,

4/ pracę społeczną.

2. Nagrodami są:

1/ pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2/ pochwała wychowawcy klasy wobec rodziców,

3/ uchylony

4/ świadectwo z wyróżnieniem,

5/ list pochwalny do rodziców,

6/ wpis do kroniki szkolnej,

7/ uchylony

8/ uchylony

9/ dyplom z wyróżnieniem „Złota Czwórka”

10/ tytuł „Najlepszego Ucznia”

11/ tytuł „ Absolwenta Roku”

12/ tytuł „Sportowca Roku”

13/ tytuł ‘ Damy Roku” i „Dżentelmena Roku”

System nagradzania uczniów reguluje odrębny regulamin.

3. Wobec uczniów naruszających obowiązujące przepisy w Szkole można zastosować kary:

1/upomnienie wychowawcy klasy,

2/ nagana wychowawcy klasy,

3/ upomnienie Dyrektora Szkoły,

4/ nagana Dyrektora Szkoły,

5/ okresowe ograniczenie uczestnictwa imprezach klasowych i szkolnych,

6/ okresowe ograniczenie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (świetlica, koła)

7/ przeniesienie ucznia do innej klasy,

8/ przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Kary określone w ust. 3 pkt 3 – 6 nakłada Dyrektor Szkoły.

5. Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach:

1/ jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary,

2/ jeśli uczeń notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

3/ jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich takich jak: pobicie, kradzież,

wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy, itp.,

6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:

1/ szczególnie drastycznego chuligańskiego zachowania tj. pobicia, zastraszania,

wyłudzania, kradzieży,

2/ demoralizacji tj. palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków

odurzających, demoralizującego wpływu na innych uczniów, gdy wcześniej

zastosowane środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,

3/ wulgarnego zachowania w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników

szkoły, gdy wcześniej stosowane środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanego

rezultatu.

Z wnioskiem w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wystąpić do

Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły.

7. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

8. O nałożonej karze informuje się rodziców. Dokonuje się to poprzez wpisy w dzienniczkach lub zeszytach, udzielanie informacji na zebraniach z rodzicami lub indywidualnych spotkaniach, a w przypadku kar określonych w ust. 3 od pkt 3 poprzez wezwanie rodziców do szkoły.

9. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść uczeń, rodzic (prawny opiekun) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.

10. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

11. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. O uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy.

12. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż I semestr), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego. Pisemne poręczenie powinno zawierać uzasadnienie zawieszenia kary.

§ 107 - uchylony

§ 1071

Tryb składania skarg i zasady rozstrzygania sporów:

1. Uczeń ma prawo złożyć skargę do nauczyciela , pedagoga szkolnego w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia. Konflikty między uczniami tej samej klasy rozpatruje wychowawca klasy. Konflikty między uczniami różnych klas rozpatruje pedagog szkolny przy pomocy wychowawców klas. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się notatki służbowe gromadzone w teczkach wychowawcy klasy.

2. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi, uczeń lub w jego imieniu rodzic, ma prawo złożyć pisemną skargę do Dyrektora , który jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić odpowiedzi.

3. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia sporu strony mają prawo odwołać się do osób, zwanych dalej drugą instancją.

1/ w przypadku sporu między uczniami tej samej klasy – pedagoga szkolnego

2/ w przypadku sporu między uczniami różnych klas - dyrektora szkoły.

Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 108

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa

ustawa.

3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust.1 i ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 109

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 110

1. uchylony

2. Jednolity tekst Statutu obowiązuje od dnia uchwalenia Uchwały Rady Pedagogicznej

nr 5/12/13 z dnia z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Szkoły.

3. Zmiany w Statucie Szkoły wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej

nr 8/2013/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.

Do pobrania