Kalendarz 2022/2023 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk • telefon: 791 223 483, (59) 841 79 80 • e-mail: • www: http://www.sp8.slupsk.pl

Kalendarz 2022/2023

CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z rzeczywistą sytuacją egzaminacyjną (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania )
e) doskonalenie organizacji sprawdzianu na terenie szkoły (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania),
f) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

L.p.

Zdarzenie

Termin realizacji

1. I semestr 01.09.2022 - 29.01.2023
2. II semestr 30.01.2023 - 31.08.2023
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczo-wychowawczych 01.09.2022
4.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 31.12.2022.
6. Ferie zimowe 16.01.2023 - 29.01.2023
7.
Ferie letnie 24.06.2023 - 31.08.2023
8. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 - 11.04.2023
9. Próbny egzamin klas VIII listopad 2022
10. Próbny egzamin klas VIII grudzień 2022 / luty 2023
11. Egzamin klas VIII 23-25.05.2023
12. Diagnoza kl. 3 10.2022, 05.2023
13. Diagnoza kl. 5
10.2022, 05.2023
14. Diagnoza kl. 7 10.2022, 05.2023
15. Przewidywane oceny niedostateczne
za I sem. do 06.12.22, za II sem. i roczne do 19.05.23
16. Przewidywane oceny (pozostałe) za I sem. do 21.12.22, za II sem. i roczne do 06.06.23
17. Ostateczne oceny
za I sem. do 05.01.23, za II sem. i roczne do 16.06.23
18. Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31.10.22, 2.05.23, 09.06.23, egzaminy klas VIII
19. Dyżury 31.10.22, 23.12.22, 27.12.22, 28.12.22, 29.12.22, 30.12.22, 06.04.23, 07.04.23, 11.04.23, 2.05.23, 09.06.23