Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk • telefon: 791 223 483, (59) 841 79 80 • e-mail: • www: http://www.sp8.slupsk.pl

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

L.p.

Zdarzenie

Termin realizacji

1. I semestr 02.09.2021r. - 31.01.2022r.
2. II semestr 01.02.2022r. - 31.08.2022r.
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczo-wychowawczych 01.09.2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021r. - 31.12.2021r.
5. Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r.
Ferie letnie 25.06.2022 r. - 31.08.2022 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
7. Próbny egzamin klas VIII listopad 2021r.
8. Próbny egzamin klas VIII grudzień 2021r.
9. Egzamin klas VIII 24-26.05.2022r.
10. Diagnoza kl. 2 10.2021r., 05.2022r.
11. Diagnoza kl. 3 10.2021r., 05.2022r.
12. Diagnoza kl. 4 10.2021r., 05.2022r.
13. Diagnoza kl. 5 10.2021r., 05.2022r.
14. Diagnoza kl. 6 10.2021r., 05.2022r.
15. Diagnoza kl. 7 10.2021r., 05.2022r.
16. Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12.11.21, 07.01.22,
2.05.22, 17.06.22,
egzaminy ósmoklasisty (24.05.22, 25.05.22, 26.05.22)
17. Dyżury 12.11.21,
23.12.21, 24.12.21, 27.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 30.12.21, 31.12.21, 7.01.22,
14.04.22, 15.04.22, 19.04.22,
2.05.22,17.06.22

CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z rzeczywistą sytuacją egzaminacyjną (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania )
e) doskonalenie organizacji sprawdzianu na terenie szkoły (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania),
f) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.